| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 82/15 Zarządu Województwa Łódzkiego

z dnia 3 lutego 2015r.

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi im. M. Pirogowa w?Łodzi

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 596, 645, z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, 1290, z 2014 r. poz. 24, 423, 619, 1138, 1146, 1491, 1626)  Zarząd Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje Statut Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi im. M. Pirogowa w Łodzi, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie   Uchwały   powierza   Dyrektorowi   Departamentu   Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Dyrektorowi Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 1745/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi im. M. Pirogowa w Łodzi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Marszałek Województwa


Witold Stępień


Wicemarszałek


Artur Bagieński


Wicemarszałek


Dariusz Klimczak


Członek Zarządu


Paweł Bejda


Członek Zarządu


Joanna Skrzydlewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 82/15
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 3 lutego 2015 r.

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. M. PIROGOWA W ŁODZI

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, zwany dalej „Szpitalem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym
w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.).

§ 2. 1. Podmiotem tworzącym Szpital jest Samorząd Województwa Łódzkiego, który działa przez swoje organy:

1) Sejmik Województwa Łódzkiego;

2) Zarząd Województwa Łódzkiego.

2. Szpital posiada osobowość prawną.

3. Siedzibą Szpitala jest miasto Łódź.

4. Szpital może używać skróconej nazwy: WSSz. im. M. Pirogowa.

§ 3. 1. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom innym niż wymienione w ust. 1 określa Regulamin Organizacyjny Szpitala.

3. Szpital nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

§ 4. 1. Na bazie Szpitala działają kliniki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

2. Udostępnienie Oddziałów Szpitala na potrzeby klinik Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi reguluje odrębna umowa.

§ 5. Szpital może współpracować z innymi podmiotami leczniczymi i innymi instytucjami, organizacjami społecznymi, fundacjami i stowarzyszeniami naukowymi.

Rozdział 2.
Cele i zadania Szpitala

§ 6. Celem Szpitala jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na:

1) udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;

2) promocji zdrowia poprzez prowadzenie działań umożliwiających poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.

§ 7. 1. Do zadań Szpitala należy w szczególności:

1) badania i porady lekarskie;

2) badania diagnostyczne;

3) analityka medyczna;

4) leczenie i pielęgnacja chorych, których stan wymaga hospitalizacji;

5) specjalistyczne leczenie w warunkach ambulatoryjnych;

6) rehabilitacja;

7) orzekanie o stanie zdrowia;

8) szczepienia ochronne i inna działalność profilaktyczna;

9) prowadzenie działalności oświatowo – zdrowotnej;

10) szkolenia podyplomowe i specjalizacyjne, w tym szkolenie lekarzy rodzinnych;

11) transport sanitarny;

12) kształcenie osób wykonujących zawody medyczne;

13) prowadzenie prac naukowych;

14) pomoc doraźna ambulatoryjna i wyjazdowa;

15) świadczenie usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;

16) badania z zakresu medycyny pracy;

17) działalność profilaktyczna;

18) prowadzenie Szkoły Rodzenia.

2. Szpital wykonuje zadania w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego.

§ 8. Na terenie Szpitala może być wykonywana działalność inna niż działalność lecznicza, pod warunkiem, że nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

Rozdział 3.
Organy i struktura organizacyjna Szpitala

§ 9. Organami Szpitala są:

1) Dyrektor;

2) Rada Społeczna.

§ 10. 1. Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą przedsiębiorstwa oraz jednostki i komórki organizacyjne, których wykaz określa Załącznik Nr 1 do Statutu.

2. Zadania komórek organizacyjnych, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi, strukturę podporządkowania komórek organizacyjnych, a także odpowiedzialność kadry zarządzającej określa Regulamin Organizacyjny Szpitala ustalony przez Dyrektora.

Rozdział 4.
Zarządzanie Szpitalem

§ 11. 1. Dyrektor kieruje działalnością Szpitala, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Szpitalem.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Samorząd Województwa Łódzkiego na zasadach określonych w ustawie.

3. Dyrektor jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych samodzielnie i w imieniu Szpitala.

4. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

5. W czasie nieobecności Dyrektora, Szpitalem kieruje wyznaczony przez niego zastępca.

6. Zastępca Dyrektora może też dokonywać czynności w imieniu Dyrektora w czasie jego obecności. Zakres uprawnień zastępcy określa odrębnie Dyrektor.

Rozdział 5.
Rada Społeczna

§ 12. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Łódzkiego oraz organem doradczym Dyrektora.

§ 13. 1. Rada Społeczna składa się z 8 członków.

2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) jako przewodniczący – Marszałek Województwa lub osoba przez niego wyznaczona;

2) jako członkowie: a) przedstawiciel Wojewody Łódzkiego,

b) 5 przedstawicieli wybranych przez Sejmik Województwa Łódzkiego,

c) przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

§ 14. 1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Samorząd Województwa Łódzkiego.

2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. Ustępująca Rada Społeczna funkcjonuje do czasu powołania nowej Rady Społecznej.

§ 15. 1. Samorząd Województwa Łódzkiego odwołuje członka Rady Społecznej przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji ze stanowiska;

2) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;

4) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem, w którym orzeczono karę pozbawienia praw publicznych bądź zajmowania określonych stanowisk;

5) złożenia przez organ, który wskazał swoich przedstawicieli do Rady Społecznej wniosku w przedmiocie ich odwołania;

oraz w innych uzasadnionych przypadkach.

2. W przypadku odwołania członka Rady Społecznej albo jego śmierci przed upływem jego kadencji, Samorząd Województwa Łódzkiego powołuje nowego członka.

§ 16. Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie Samorządowi Województwa Łódzkiego wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania Dyrektorowi nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem;

2) przedstawianie Dyrektorowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku,

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f) regulaminu organizacyjnego;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

§ 17. 1. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Szpitalu.

2. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§ 18. 1. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Samorząd Województwa Łódzkiego.

2. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Samorządu Województwa Łódzkiego.

Rozdział 6.
Gospodarka Finansowa

§ 19. 1. Gospodarka finansowa Szpitala prowadzona jest na zasadach określonych w ustawach dla podmiotów leczniczych, przepisach wykonawczych do tych ustaw oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa finansowego.

2. Zasady rachunkowości określa ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.).

§ 20. 1. Podstawą gospodarki Szpitala jest plan finansowy, ustalany przez Dyrektora.

2. Szpital pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

§ 21. Wartość majątku Szpitala określają:

1) fundusz założycielski;

2) fundusz zakładu.

Rozdział 7.
Nadzór

§ 22. 1. Nadzór nad Szpitalem sprawuje Samorząd Województwa Łódzkiego.

2. Samorząd Województwa Łódzkiego sprawuje nadzór nad zgodnością działań Szpitala z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz dokonuje kontroli i oceny jego działalności.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 23. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa

§ 24. Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 82/15
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 3 lutego 2015 r.

Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi, która stanowi Załącznik Nr 1 do Statutu

Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą następujące przedsiębiorstwa wraz z jednostkami i komórkami organizacyjnymi wchodzącymi w ich skład:

I. PRZEDSIĘBIORSTWO: ZESPÓŁ OPIEKI SZPITALNEJ

1. Szpital przy ul. Wólczańskiej 191/195 w Łodzi, w skład którego wchodzą:

1) Izba Przyjęć;

2) Oddział Chorób Wewnętrznych:

a) Pododdział Diabetologiczny,

b) Pododdział Leczenia Udarów Mózgu,

c) Pododdział Kardiologiczny;

3) Oddział Laryngologiczny;

4) Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej;

5) Oddział Urologii i Transplantacji Nerek;

6) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

7) Blok Operacyjny;

8) Blok Operacyjny Oddziału Laryngologii;

9) Apteka;

10) Sterylizatornia.

2. Ośrodek Szpitalny im. M. Madurowicza przy ul. Wileńskiej 37 w Łodzi,
w skład którego wchodzą:

1) Oddział Chorób Wewnętrznych;

a) Pododdział Gastrologiczny,

b) Pododdział Diabetologiczny,

c) Pododdział Kardiologiczny;

2) Oddział Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej;

Na bazie Oddziału Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej działalność dydaktyczną i naukowo – badawczą prowadzi Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

3) Oddział Medycyny Płodu i Ginekologii;

Na bazie Oddziału Medycyny Płodu i Ginekologii działalność dydaktyczną i naukowo – badawczą prowadzi Klinika Medycyny Płodu i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

4) Oddział Patologii Ciąży;

Na bazie Oddziału Patologii Ciąży działalność dydaktyczną i naukowo – badawczą prowadzi Klinika Patologii Ciąży Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

5) Oddział Perinatologii

Na bazie Oddziału Perinatologii działalność dydaktyczną i naukowo - badawczą prowadzi Klinika Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

6) Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka;

7) Oddział Anestezjologii;

8) Izba Przyjęć Ginekologiczno - Położnicza;

9) Izba Przyjęć Internistyczna;

10) Blok Operacyjny;

11) Blok Porodowy;

12) Apteka;

13) Szkoła Rodzenia.

3. Dział Diagnostyki Medycznej przy ul. Wólczańskiej 191/195 w Łodzi, w skład którego wchodzą:

1) Laboratorium Analityczne:

a) Pracownia Serologiczna,

b) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej94-029 Łódź, ul. Wileńska 37;

2) Pracownia Tomografii Komputerowej;

3) Pracownia Rentgenodiagnostyki;

4) Pracownia Endoskopowa;

5) Pracownia Histopatologii:

a) Pracownia Patomorfologii94-029 Łódź, ul. Wileńska 37;

6) Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej;

7) Pracownia USG;

8) Pracownia Urodynamiki;

9) Bank Krwi;

10) Pracownia Rentgenodiagnostyki Naczyniowej;

11) Pracownia Rehabilitacji;

12) Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej94-029 Łódź, ul. Wileńska 37;

13) Pracownia Kardiologiczna94-029 Łódź, ul. Wileńska 37;

14) Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej 94-029 Łódź, ul. Wileńska 37;

15) Pracownia RTG94-029 Łódź, ul. Wileńska 37;

16) Pracownia Endoskopowa94-029 Łódź, ul. Wileńska 37;

17) Pracownia Tomografii Komputerowej94-029 Łódź, ul. Wileńska 37.

4. Centrum Leczenia Żywieniowego przy ul. Wólczańskiej 191/195 w Łodzi,
w skład którego wchodzą:

1) Pracownia Leczenia Żywieniowego.

II. PRZEDSIĘBIORSTWO: ZESPÓŁ OPIEKI AMBULATORYJNEJ

1. Specjalistyczna Przychodnia Przyszpitalna przy ul. Wólczańskiej 191/195,
w Łodzi, w skład której wchodzą:

1) Poradnia Chorób Naczyniowych;

2) Poradnia Laryngologiczna;

3) Poradnia Urologiczna;

4) Poradnia Chirurgiczna;

5) Poradnia Proktologiczna i Stomijna;

6) Poradnia Kardiologiczna;

7) Poradnia Gastroenterologiczna;

8) Poradnia POZ;

9) Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej;

10) Poradnia Transplantacji Nerek;

11) Poradnia Medycyny Pracy;

12) Gabinet Zabiegowy;

13) Punkt Szczepień;

14) Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy Laryngologiczny;

15) Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy Chirurgiczny;

16) Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy Urologiczny i Proktologiczno – Stomijny;

17) Poradnia Angiologiczna.

2. Wojewódzki Ośrodek Diabetologii i Chorób Metabolicznych przy
ul. Nowej 30/32 w Łodzi, w skład którego wchodzą:

1) Gabinet Fizykoterapii;

2) Gabinet Psychologa;

3) Punkt Edukacji;

4) Poradnia Diabetologiczna;

5) Poradnia Leczenia Stopy Cukrzycowej;

6) Poradnia Okulistyczna;

7) Poradnia Neurologiczna;

8) Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy Leczenia Stopy Cukrzycowej;

9) Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy Okulistyczny.

3. Przychodnia Kardiologiczna przy ul. Wileńskiej 37 w Łodzi, w skład której wchodzi:

1) Poradnia Kardiologiczna.

4. Przychodnia  Ginekologiczno – Położnicza przy ul. Wileńskiej 37 w Łodzi,
w  skład której wchodzą:

1) Poradnia Neonatologiczna;

2) Poradnia Ginekologii Onkologicznej;

3) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza;

4) Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy Ginekologii Onkologicznej;

5) Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy Ginekologiczno – Położniczy.                                         

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »