| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/39/15 Rady Gminy Sławno

z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Sławno, stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Sławnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) Deklaracje mogą być przesłane do Urzędu Gminy w Sławnie za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, jako załącznik do pisma ogólnego w formacie PDF;

2) Wzór deklaracji będzie dostępny w pliku docx i pdf, na stronie internetowej Gminy Sławno pod adresem http://www.ugslawno.ploraz jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Sławno;

3) Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML;

4) Deklaracje w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 poz. 1662) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 t.j.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLI/287/14 Rady Gminy Sławno z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 5. Uchwała podlega obowiązkowi publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 marca 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Sławno


Arkadiusz Knap


Załącznik do Uchwały Nr V/39/15
Rady Gminy Sławno
z dnia 23 lutego 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »