| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/44/15 Rady Gminy Lubochnia

z dnia 12 marca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379,poz. 1072) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015r. poz.87, poz. 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. . Wzór deklaracji stanowiący załącznik do Uchwały nr VIII/39/15 Rady Gminy Lubochnia z dnia 2 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubochnia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Skoneczny


Załącznik do Uchwały Nr IX/44/15
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 12 marca 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

………………………………………………

Dzień-Miesiąc-Rok

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015r. poz. 87)

Składający

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością

Termin składania

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty

Miejsce składania

Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia

Organ właściwy do złożenia deklaracji

Wójt Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI:

A.1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat)

infoRgrafika

? pierwsza deklaracja

infoRgrafika

? korekta

infoRgrafika

? deklaracja zmieniająca (nowa)

A.2. Przyczyny złożenia korekty deklaracji:

A.3. Przyczyny złożenia deklaracji zmieniającej (nowej):

infoRgrafika

? zbycie nieruchomości

infoRgrafika

? zmiana liczby osób

infoRgrafika

? zmiana danych

infoRgrafika

? inne - jakie……………………

Data zaistnienia zmiany: …………………………

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat):

infoRgrafika

? Właściciel

infoRgrafika

? Współwłaściciel ( należy podać wielkość udziału w lokalu mieszkalnym…………….)

infoRgrafika

? Najemca, dzierżawca

infoRgrafika

? Inny podmiot władający nieruchomością

infoRgrafika

? Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

infoRgrafika

? Użytkownik wieczysty

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ(należy zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat):

C.1. Rodzaj składającego deklarację:

infoRgrafika

? osoba fizyczna

infoRgrafika

? osoba prawna

infoRgrafika

? jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

C.2. Imię i Nazwisko - / Nazwa Podmiotu

Data urodzenia:

PESEL/REGON

NIP:

D. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina/Miasto:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

Numer telefonu:

Adres poczty elektronicznej:

D.1. ADRES DO KORESPONDENCJI (nie wypełniać, jeśli jest taki sam jak adres zamieszkania)

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina/Miasto:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

D.2. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚĆI

(należy wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności)

Rodzaje współwłasności: (należy zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat):

infoRgrafika

?współwłasność łączna

infoRgrafika

? współwłasność ułamkowa

D.3. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA(należy podać dane identyfikacyjne współwłaściciela, jeżeli jest ich dwóch; jeżeli jest więcej niż dwóch współwłaścicieli, do deklaracji należy dołączyć odpowiednią ilość załączników - informacja o współwłaścicielach nieruchomości)

Nazwisko/ pełna nazwa współwłaściciela

Data urodzenia:

Imię:

Liczba udziałów we współwłasności (nie dotyczy współwłasności łącznej)

Nr telefonu:

PESEL/REGON:

NIP:

Adres poczty elektronicznej:

D.4. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina/Miasto:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

D.5. ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPODENCJI (wypełnić, jeśli jest inny niż adres zamieszkania wpisany w części D.4.)

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina/Miasto:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE:

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

Numer ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów:

F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE GMINY LUBOCHNIA

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie E. niniejszej deklaracji zamieszkuje:

……….. osoba/osoby (należy podać liczbę mieszkańców zamieszkałych na nieruchomości)

G.OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY KOMUNALNE POWSTAJĄCE NA NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE W SPOSÓB (zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat):

infoRgrafika

? selektywny

infoRgrafika

? nieselektywny

H.OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Stawka opłaty za osobę* określona w uchwale Rady Gminy Lubochnia w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Ilość osób

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stawka opłaty x ilość osób)

I. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH:

1. Jeżeli jest więcej niż dwóch współwłaścicieli nieruchomości, do deklaracji należy dołączyć odpowiednią ilość załączników do deklaracji-informacja o współwłaścicielach nieruchomości)

I.2. Nazwa załącznika

Liczba egzemplarzy

Załącznik do deklaracji - informacja o współwłaścicielach nieruchomości

Załącznik

J.OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO (niepotrzebne skreślić). Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna skarbowa za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

Imię:

Nazwisko:

Data wypełnienia deklaracji:

Podpis właściciela nieruchomości/osoby reprezentującej właściciela nieruchomości (należy dołączyć pełnomocnictwo) lub inny dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela nieruchomości

……………………………………………………………………

(czytelny podpis)

K. ADNOTACJE ORGANU:

* w przypadku wyboru sposobu nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę za odpady nieselektywne, a przy wyborze sposobu selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę za odpady selektywne.

Pouczenia:

1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubochnia zobowiązani są do uiszczania z dołu miesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy odbiór odpadów.

2. Stosownie do art. 6n ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015r. poz. 87) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 1015 z późn. zm.).

3. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji organ przyjmujący deklarację określa, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Objaśnienia:

1. Deklarację składają właściciele nieruchomości, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością w Gminie Lubochnia, na których zamieszkują mieszkańcy, do których ma zastosowanie art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015r. poz. 87).

2. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015r. poz. 87) jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w których ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

3. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, jednostka organizacyjna, osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu i inne podmioty władające nieruchomością zobowiązane są złożyć odrębną deklarację dla każdej nieruchomości.

4. Deklarację należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

5. Wnioskodawca wypełnia pola jasne. We wszystkich wypełnionych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI - INFORMACJA O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH NIERUCHOMOŚCI (wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności więcej niż dwóch współwłaścicieli; wypełnia podmiot składający deklarację)

A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA

Nazwisko/Pełna nazwa współwłaściciela:

Data urodzenia:

Imię:

Liczba udziałów we współwłasności (nie dotyczy współwłasności łącznej):

Nr telefonu:

PESEL/REGON:

NIP:

Adres poczty elektronicznej:

A.2. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina/Miasto:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

A.3. ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania w części A.2.)

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina/Miasto:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA

Nazwisko/Pełna nazwa współwłaściciela:

Data urodzenia:

Imię:

Liczba udziałów we współwłasności (nie dotyczy współwłasności łącznej):

Nr telefonu:

PESEL/REGON:

NIP:

Adres poczty elektronicznej:

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina/Miasto:

Ulica

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

B.3. ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania w części B.2.)

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina/Miasto:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA

Nazwisko/Pełna nazwa współwłaściciela:

Data urodzenia:

Imię:

Liczba udziałów we współwłasności (nie dotyczy współwłasności łącznej):

Nr telefonu:

PESEL/REGON:

NIP:

Adres poczty elektronicznej:

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina/Miasto:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

C.3. ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania w części C.2.)

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina/Miasto:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Skoneczny

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

PIRXON

PIRXON SA (dawniej SmartMedia Sp. z o.o.) od 2004 roku optymalizuje procesy, dostarczając zaawansowane rozwiązania informatyczne polskim i zagranicznym firmom.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »