| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/41/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Ostrowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art.. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593; z 2015 r., poz. 87 i 122)uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Ostrowy, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXV/165/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia
29 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowe Ostrowy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r., poz. 1959, 1960).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Olesiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/41/15
Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 25 lutego 2015 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY NOWE OSTROWY

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów powstających w gospodarstwach domowych:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2-14;

2) przeterminowanych leków i chemikaliów;

3) zużytych baterii i akumulatorów;

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

7) zużytych opon;

8) odpadów zielonych;

9) papieru i tektury;

10) szkła, w tym szkła bezbarwnego oraz szkła kolorowego;

11) tworzywa sztucznego;

12) opakowań wielomateriałowych;

13) metali;

14) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.

§ 2. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego:

1) jeśli powstały w godzinach nocnych - w terminie do 8 rano;

2) jeśli powstały w godzinach od 6.00 do 22.00 - nie później niż 2 godziny od momentu ich powstania.

2. Lód i śnieg niemożliwy do usunięcia i zalegający wzdłuż chodników położonych przy nieruchomości służących do użytku publicznego właściciele nieruchomości mają obowiązek posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

§ 3. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami oraz naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;

2) dokonywania tych czynności na utwardzonych częściach nieruchomości.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 4. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemności 110 l,

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l,

3) pojemniki na odpady o pojemności 240 l,

4) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l,

5) pojemniki na odpady o pojemności 2200 l,

6) kontenery o pojemności 4 m3, 7 m3, 9 m3,

7) kosze uliczne o pojemności od 20 l do 70 l,

8) worki o pojemności 120 l i grubości wykluczającej ich rozerwanie.

2. Do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych należy stosować pojemniki
o pojemności minimum 1100 l oraz worki o pojemności minimum 120 l.

3. Pojemniki mają zostać rozmieszczone przy nieruchomości, której dotyczą. Pojemniki poddaje się obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

§ 5. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania
na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) nie więcej niż trzy osoby - pojemnik o pojemności 110 l,

2) 4-6 osób - pojemnik o pojemności 120 l,

3) powyżej 6 osób - pojemnik o pojemności 240 l.

§ 6. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania
na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z obszaru zabudowy wielorodzinnej i wielorodzinnej osiedlowej oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) 10-15 osób - pojemnik o pojemności 2 x 240 l,

2) 16-25 osób - pojemnik o pojemności 1100 l,

3) 26-35 osób - pojemnik o pojemności 1100 l i 240 l,

4) 36-45 osób - pojemnik o pojemności 1100 l i 2 x 240 l,

5) powyżej 46 osób - pojemnik o pojemności 2200 l.

§ 7. Dopuszcza się - przy zachowaniu minimalnej pojemności - stosowanie innych pojemników do gromadzenia segregowanych i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych niż zostały określone w § 5 i § 6.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów z terenu nieruchomości w następujący sposób i z częstotliwością:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - zbierać i gromadzić
w pojemnikach na terenie nieruchomości i następnie przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy w sposób systematyczny gwarantujący zachowanie porządku i czystości na nieruchomości co najmniej 1 raz w miesiącu,

2) przeterminowane leki - zbiórka odbywać się będzie w wyznaczonym punkcie aptecznym na terenie gminy,

3) papier i tektura, metale, opakowania wielomateriałowe, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, chemikalia oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe - zbierać i przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określonego w odrębnej uchwale w godzinach świadczenia usług. W zabudowie wielolokalowej dopuszcza się zbieranie i gromadzenie odpadów papieru i tektury w pojemnikach znajdujących się w wyznaczonych miejscach na terenie gminy.

4) odpady budowlane i rozbiórkowe - na indywidualne zgłoszenie do Urzędu Gminy Nowe Ostrowy,

5) szkło, w tym szkło bezbarwne i szkło kolorowe oraz tworzywa sztuczne - zbierać
i gromadzić w pojemnikach lub workach i przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy co najmniej raz na trzy miesiące,

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone - zbierać
i zagospodarować we własnym zakresie w przydomowych kompostowniach.
W przypadku braku kompostownika odbiór tych odpadów następuje
z częstotliwością co najmniej raz na trzy miesiące.

2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone
do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej jeden raz na kwartał. W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków dopuszcza się pozbywanie nieczystości ciekłych nie rzadziej niż raz w roku.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 10. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny kompostowania odpadów biodegradowalnych.

§ 11. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są informować właścicieli nieruchomości o obowiązkach selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów.

§ 12. Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
to również:

1) wzmożenie działań kontrolnych i egzekwowanie przepisów prawa ochrony środowiska przez podmioty;

2) zintensyfikowanie działań w zakresie kampanii edukacyjnych, które mają
na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwłaszcza odpadów ulegających biodegradacji.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujące zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 13. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia i uciążliwości dla ludzi.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy zobowiązane
są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe wtedy, gdy pies będzie prowadzony na smyczy.

4. Wyprowadzanie innych zwierząt domowych jest dopuszczalne tylko pod opieką ich właściciela.

5. Zanieczyszczenia po zwierzętach domowych w miejscach publicznych ich opiekunowie powinni usuwać niezwłocznie.

Rozdział 6.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych

z produkcji rolniczej oraz obszary podlegającej obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 14. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:

1) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości;

2) nie wyprowadzać zwierząt poza teren, do którego posiadacz zwierzęcia posiada tytuł prawny.

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia szczurów w obrębie swojej nieruchomości.

2. Deratyzacja na terenie całej gminy zostaje przeprowadzona w terminach ustalonych przez wójta gminy i po podaniu do publicznej wiadomości. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego wywołanego przez gryzonie, deratyzację przeprowadza się w uzgodnieniu z właściwym terenowo inspektorem sanitarnym.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Olesiński


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Ostrowy określa szczegółowe wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, a także obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Zaproponowany w uchwale Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Ostrowy wprowadza do rodzajów pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych worki o pojemności 120 l. Worki te są wykorzystywane do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Określa także minimalną pojemność pojemników na odpady niesegregowane (zmieszane) w zależności od ilości osób z nich korzystających. Regulamin precyzuje sposób i miejsce gromadzenia takich odpadów jak papier i tektura, chemikalia oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe. Papier i tekturę należy zbierać i przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz w przypadku zabudowy wielolokalowej dopuszcza się zbieranie tych odpadów do wyznaczonych pojemników znajdujących się na terenie Gminy Nowe Ostrowy. Natomiast chemikalia oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Ostrowy usprawni działanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz pozwoli ograniczyć koszty jego funkcjonowania.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Olesiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »