| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/43/15 Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 22 kwietnia 2015r.

w sprawie poboru należności pieniężnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia z tytułu poboru należności stanowiących dochody Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. Nr 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j.:Dz. U. z 2013 r. poz. 465) oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749, poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529; z 2013 r. poz. 985, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1313, poz. 1289, poz. 35; z 2014 r. poz. 183, poz. 567, poz. 915, poz. 1215, poz. 1328, poz. 1171, poz. 1644; z 2015 r. poz. 211) Rada Gminy w Dobryszycach uchwala, co następuje:

§ 1. Pobór należności pieniężnych Gminy Dobryszyce od osób fizycznych dokonywany jest na terenie sołectw przez sołtysów w drodze inkasa.

§ 2. 1. Należnościami pieniężnymi w rozumieniu przepisów uchwały są:

1) podatek rolny;

2) podatek od nieruchomości;

3) podatek leśny.

2. Pobrane kwoty inkasent (sołtys) jest zobowiązany wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub odprowadzić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w następnym dniu po terminie wpłaty, a jeżeli termin przypada na dzień wolny to w następnym dniu po dniach wolnych.

§ 3. 1. Osoby będące inkasentami dokonują czynności inkasa osobiście.

2. Umocowanie inkasenta automatycznie wygasa z chwilą utraty funkcji sołtysa.

3. Inkasenci ponoszą osobistą odpowiedzialność materialną przewidzianą przepisami prawa za podatek pobrany i nie wpłacony w terminie na konto Urzędu Gminy.

§ 4. Pobór podatków w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczenia należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 5. Ustala się wynagrodzenie pieniężne za inkaso podatków w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Podstawę wyliczenia wynagrodzenia stanowi suma zainkasowanych należności pieniężnych.

§ 6. Wypłata wynagrodzenia z tytułu inkasa następować będzie po uprzednim rozliczeniu się z każdej pobranej raty podatku, w terminie 30 dni od dnia dokonania wpłaty zainkasowanych podatków.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/212/13 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie poboru należności pieniężnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia z tytułu poboru należności stanowiących dochody Gminy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobryszyce.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Dobryszycach


Janusz Kwiecień


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/43/15
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 22 kwietnia 2015 r.

WYKAZ INKASENTÓW

Lp.

IMIĘ I NAZWISKO

SOŁECTWO

%

1.

Basiński Leszek

Rożny

10

2.

Olszewska Justyna

Blok Dobryszyce

8

3.

Kowalska Zofia

Borowa

12

4.

Kucharska Ewa

Dobryszyce II

9

5.

Madejczyk Ewa

Borowiecko

10

6.

Siwecka Urszula

Galonki

10

7.

Kołodziejska Katarzyna

Zdania

10

8.

Kowalski Roman

Żaby

12

9.

Tatara Halina

Zalesiczki

10

10.

Tazbir Magdalena

Dobryszyce I

8

11.

Gorczyca Ewa

Ruda

12

12.

Winkler Sławomir

Wiewiórów

10

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HILLS LTS

HILLS Legal & Tax Solutions S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »