Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII.47.15 Rady Gminy Cielądz

z dnia 27 maja 2015r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Cielądz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U.z 2013 r. poz.1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz.122) Rada Gminy Cielądz uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cielądz, według załączników do niniejszej uchwały:

1) Załącznik nr 1 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy;

2) Załącznik nr 2 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Cielądz obowiązani są złożyć do Wójta Gminy Cielądz w terminach:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości.

§ 3. 1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć w formie elektronicznej przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy w Cielądzu (ESP), dostępnej na platformie komunikacyjnej ePUAP pod adresem epuap.gov.pl. Deklarację należy złożyć poprzez pobranie z BIP wzoru deklaracji, wypełnienie deklaracji komputerowo (lub ręcznie i zeskanowanie), a następnie dodanie jej jako załącznika do wniosku przesłanego na ESP. Warunkiem przyjęcia deklaracji w formie elektronicznej jest zamieszczenie podpisu pod deklaracją, formy podpisu elektronicznego to profil zaufany ePUAP lub certyfikat kwalifikowany. Deklarację uważa się za dostarczoną w momencie wygenerowania przez składającego oświadczenia UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

2. Dopuszcza się również złożenie deklaracji na adres e-mail Urzędu Gminy w Cielądzu podany na stronie BIP, z tym, że deklarację należy podpisać przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego. Tak złożoną deklarację uważa się za dostarczoną w momencie potwierdzenia odczytania wiadomości przez Urząd Gminy w Cielądzu. W przypadku stwierdzenia przez Urząd Gminy nieprawidłowości w deklaracji, Urząd powiadamia o konieczności ponownego złożenia deklaracji.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXII/154/2013 Rady Gminy Cielądz z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Cielądz.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Michał Gaca


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII.47.15
Rady Gminy Cielądz
z dnia 27 maja 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII.47.15
Rady Gminy Cielądz
z dnia 27 maja 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe