Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/97/2015 Rady Gminy Krzyżanów

z dnia 20 listopada 2015r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2016 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 1045), w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 r. (M. P. z 2015 r. poz. 1025) Rada Gminy Krzyżanów uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M. P. z 2015 r. poz. 1025) z kwoty 53,75 zł do kwoty 40,- zł za 1 q przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gm. Krzyżanów w 2016 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

§ 3. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzyżanów.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Czekaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe