| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/64/2015 Rady Gminy w Lututowie

z dnia 3 grudnia 2015r.

w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Lututów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. z 2015r. poz. 1515 i 1890), art.47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 613, 699 i 978, 1197, 1296, 1311 i 1649), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. "a" i pkt 2 i 3ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U z 2014r. poz. 849 oraz z 2015r. poz. 528, 699, 774, 1045 i 1283), stosowanie do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016r. (M.P z 2015r. poz. 735) Rada Gminy w Lututowie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach na obszarze Gminy Lututów.

§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie Gminy Lututów w następujących wysokościach:

1) przy sprzedaży :

a) z samochodu ciężarowego, platformy, przyczepy samochodowej, /od samochodu, platformy, przyczepy/ z wyjątkiem handlu zbożem - 15,00zł,

b) z samochodu osobowego i dostawczego / od samochodu / z wyjątkiem handlu zbożem - 11,00zł;

2) przy sprzedaży zboża z samochodu, platformy, przyczepy / od samochodu, platformy, przyczepy/ - 6,00zł;

3) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzyni, / od osoby / - 3,00zł;

4) przy sprzedaży dokonywanej ze stoiska :

a) od stoiska o długości 2,00 mb - 7,00zł,

b) od stoiska o długości 3,00 mb - 8,00zł,

c) od stoiska o długości 4,00 mb - 9,00zł,

d) od stoiska o długości 6,00 mb - 12,00zł;

5) w przypadku zbiegu opłat pobiera się opłatę wyższą.

§ 3. 1. Zarządza się powyższy pobór opłaty targowej w drodze inkasa od wszystkich osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach oraz wszelkich innych miejscach, według stawek określonych w niniejszej uchwale.

2. Pobór opłaty powierza się jednostce budżetowej gminy tj. Zakładowi Usług Komunalnych w Lututowie.

3. Za pobraną opłatę targową inkasent obowiązkowo wydaje pokwitowanie z bloczków opłaty targowej, stanowiących druki ścisłego zarachowania.

4. Zainkasowana kwota opłaty targowej winna być wpłacona na konto budżetu Gminy Lututów najpóźniej następnego dnia roboczego, po dniu jej pobrania.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lututów.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr IX/64/2011 Rady Gminy w Lututowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru w Gminie Lututów.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Wardęga

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »