| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/48/2015 Rady Gminy Czarnożyły

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości

Na podstawie art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz.849 , z 2015 r. poz.528 ,poz.699 , poz.774 ,poz.1045 , poz. 1283 poz.1777)art.18 ust.2 pkt.8,art.40 ust.1,art.41 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz.1515, poz.1045) Rada Gminy Czarnożyły, na wniosek Wójta Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się obowiązujący formularz informacji w sprawie podatku od nieruchomości składanych przez osoby fizyczne dla potrzeb podatku od nieruchomości w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się obowiązujący formularz deklaracji na podatek od nieruchomości składanych przez osoby prawne w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/58/2011 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady


Jerzy Łabęcki


1. Identyfikator Podatkowy NIP/PESEL podatnika

...................................................................................................

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/48/2015

Rady Gminy Czarnożyły

z dnia 26 listopada 2015 roku

IN - 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

na

2. Rok

........................................

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /t.j.: Dz.U. z 2014 r. ,poz.849 ze zm./

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi

nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych

lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub

zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Czarnożyły właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

3. Wójt Gminy Czarnożyły

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. właściciel ? 2. współwłaściciel ? 3. posiadacz samoistny ? 4. współposiadacz samoistny ? 5. użytkownik wieczysty

? 6. współużytkownik wieczysty? 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) ? 8. współposiadasz zależny (np. dzierżawca, najemca)

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości )

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię

8. Imię ojca, imię matki, data urodzenia ( Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL )

9. Numer PESEL/REGON

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. informacja składana po raz pierwszy ? 2. korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu)

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW( Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

20.

............................................................................ m2

2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

21.

............................................................................ ha

3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

22.

............................................................................ m2

4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 09.10.2015r.

. o rewitalizacji (Dz.U.poz.1777)i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

23.

……………………………………………………. m2

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

1. mieszkalnych - ogółem

24.

............................................................................ m2

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

25.

................................................................................................ m2

................................................................................................ m2

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

26.

.............................................................................. m2

................................................................................................. m2

................................................................................................. m2

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

27.

............................................................................. m2

................................................................................................ m2

................................................................................................ m2

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ,zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ogółem

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

28.

............................................................................ m2

................................................................................................ m2

................................................................................................ m2

5. pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ogółem

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

29.

............................................................................ m2

............................................................................................... m2

............................................................................................... m2

D.3 BUDOWLE

1. budowle

(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

30.

.........................................................................,.......

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

31. Imię

32. Nazwisko

33. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

34. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

35. Uwagi organu podatkowego

36. Identyfikator przyjmującego formularz

37. Data i podpis przyjmującego formularz


1.Identyfikator Podatkowy NIP/PESEL podatnika

...................................................................................................

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/48/2015

Rady Gminy Czarnożyły

z dnia 26 listopada 2015 roku

DN - 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

na

2. Rok

........................................

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /t.j.: Dz.U. z 2014r. poz.849 ze zm./

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących

właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami

wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub

jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi

jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących

wspólnotę mieszkaniową.

Termin składania: Do 31 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź

wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Czarnożyły właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

3. Wójt Gminy Czarnożyły

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. osoba fizyczna ? 2. osoba prawna ? 3. jednostka organizacyjna ? 4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. właściciel ? 2. współwłaściciel ? 3. posiadacz samoistny ? 4. współposiadacz samoistny ? 5. użytkownik wieczysty

? 6. współużytkownik wieczysty ? 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) ? 8. współposiadasz zależny (np. dzierżawca, najemca)

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości )

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości )

8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki, data urodzenia ( Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL ) **

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. deklaracja na dany rok ? 2. korekta deklaracji rocznej ?3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego

?4.powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku ?5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

Wyszczególnienie

Podstawa opodatkowania

Stawka podatku wynikająca z Uchwały Rady Gminy............... (ogłoszona w Dz. Urzędowym Województwa ......... w roku poprzedzającym dany rok podatkowy)

w zł

Kwota podatku

w zł,

(należy zaokrąglić do pełnych złotych)

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

21.

................... m2

22.

.................,.......

23.

.................,.......

2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

24.

.................... ha

25.

.................,.......

26.

.................,.......

3.pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

27.

................... m2

28.

.................,.......

29.

.................,.......

4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,o którym mowa w ustawie z dnia 09.10.2015r.o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planuw odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat,a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami

prawa budowlanego

30.

…………....

31.

……………….

32.

………………

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

1. mieszkalnych - ogółem

33.

..................... m2

34.

.................,.......

35.

.................,.......

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

36.

........................... m2

........................... m2

37.

........................,........

........................,........

38.

........................,........

........................,........

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem,

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

39.

........................... m2

........................... m2

........................... m2

40.

.................,.......

........................,........

........................,........

41.

.................,.......

........................,........

........................,........

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem,

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

42.

..................... m2

........................... m2

........................... m2

43.

.................,.......

........................,........

........................,.........

44.

.................,.......

........................,........

........................,.........

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ,zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ogółem:

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

45.

......................m2

........................... m2

........................... m2

46.

.................,.......

........................,........

........................,........

47.

.................,.......

........................,........

........................,........

5. pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ogółem

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

48.

..................... m2

........................... m2

........................... m2

49.

.................,.......

........................,........

........................,........

50.

.................,.......

........................,........

........................,........

D.3 BUDOWLE

1. budowle

(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

51.

.................,.......

52.

....................

53.

.................,.......

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

Kwota podatku*

Suma kwot z kol. D (należy zaokrąglić do pełnych złotych)

54.

.................,.......

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

55. Imię

56. Nazwisko

57. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

58. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

59. Uwagi organu podatkowego

60. Identyfikator przyjmującego formularz

61. Data i podpis przyjmującego formularz

*) Pouczenie:

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 51 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3 a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. , poz. 1619, ze zm.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »