Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/82/15 Rady Gminy Kowiesy

z dnia 30 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i poz. 1890), w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 oraz z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777 i poz. 1890) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/73/15 Rady Gminy Kowiesy z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 r. poz. 5414) załącznik nr 3 do uchwały, określający wzór deklaracji na podatek rolny, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zuzanna Dudziak


Załącznik do Uchwały Nr XIII/82/15
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe