Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 186 poz. 4956

Uchwała nr XLIX/381/10 Rady Miasta Otwocka

z dnia 14 lipca 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 3 pkt 3, art. 211, art. 212, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 6, art. 233 pkt. 3, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody wydatki budżetu miasta o kwotę 2 109 316 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Planowana kwota dochodów po zmianie wynosi 123 920 604 zł.

3. Planowana kwota wydatków po zmianie wynosi 125 720 074 zł.

§ 2. 1. Dokonać przesunięcia w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 3 211 332 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Dokonać przesunięcia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 1 925 111 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2010 rok w łącznej kwocie 21 677 198 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Otwocka


mgr Dariusz Kołodziejczyk


Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu miasta Otwocka następuje konieczność dokonania następujących zmian w planie dochodów i wydatków:

I. Zwiększyć o kwotę 2 109 316 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 dochody z tytułu:

1. podatku od środków transportowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat – kwota 50 400 zł

2. wpływów części oświatowej subwencji ogólnej – kwota 40 500 zł

3. z niewydatkowaniem środków z wydatków niewygasających roku 2009 zaplanowanych na:

- projekt odwodnienia bazaru przy ul. Batorego – kwota 40 000zł,

- ulica Warsztatowa (odcinek od ulicy Batorego do skrzyżowania z drogą do stacji zlewnej) – wykonanie dokumentacji projektowej i budowa – kwota 1 042 348 zł,

- projekty dróg gminnych – kwota 66 989 zł,

- modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Miasta Otwocka – kwota 512 924 zł,

- budowa pomnika – ławeczki Miry Kubasińskiej – kwota 15 000 zł,

4. wypłaconego odszkodowania za usunięcie szkód związanych z oświetleniem ulicznym – kwota 8 155 zł,

5. dofinansowania budowy przez Ministerstwo Sportu i Turystki budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem – kwota 333 000 zł

Dochody w wysokości 2 109 316 zł przeznacza się na:

- projekt odwodnienia bazaru przy ul. Batorego – kwota 40 000 zł,

- budowę ulicy Warsztatowej (odcinek od ul. Kraszewskiego do skrzyżowania z drogą do stacji zlewnej) – kwota 1 042 348 zł,

- projekty dróg gminnych – kwota 66 989 zł,

- pokrycie kosztów naprawy dachu lokalu użytkowego przy ul. Andriollego 22 – kwota 15 000 zł,

- wynagrodzenia dla radców prawnych w związku z zasądzonymi na rzecz Gminy kosztami zastępstw procesowych – kwota 20 000z ł,

- pokrycie kosztów związanych z poborem podatków – kwota 10 000 zł,

- dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi – kwota 40 500 zł,

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Moje boisko – Orlik 2012” przy SP Nr 9 – kwota 333 000 zł,

- dotację dla ZPZOZ w Otwocku na zakup urządzenia ratującego życie w krwotoku z wrzodu żołądka lub dwunastnicy – kwota 5 400 zł,

- modernizację i rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego Miasta Otwocka – kwota 512 924 zł,

- wydatki związane z remontem oświetlenia ulicznego – kwota 8 155 zł,

- budowę pomnika – ławeczki Miry Kubasińskiej – kwota 15 000z ł.

II. Dokonać przesunięć w planie wydatków kwoty 3 211 332 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w celu zabezpieczenia środków na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn.: inwestycje na drogach powiatowych na terenie Miasta Otwocka – kwota 500 000 zł,

- dotację dla ZGM-U na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków stanowiących własność gminy Otwock – kwota 300 000 zł (dotacja dot. przyłączy do budynków: Bagatela 25b, Geislera 28, Górna 32 i 34, Kołłątaja 29, 31 i 45, Kilińskiego 5, Kopernika 26, Kubusia Puchatka 45/47, Lisia 6 i 6A, Reymonta 27 i 34 (obecnie Geislera 32), Różana 2, Słoneczna 11, Słowackiego 14, 31, 53, 55 i 57, Szwoleżerów 7, Ujejskiego 12, Westerplatte 2, 4 i 6, Wiązowska 29 i 29A, Zajęcza 5, Zamenhoffa 21, Zakopiańska 18),

- rozbudowę budynku C Urzędu Miasta – projekt i I etap wykonania oraz termomodernizację budynku B Urzędu Miasta – kwota 1 000 000 zł,

- zakup komputerów i oprogramowania oraz sprzętu komputerowego (wymiana wyeksploatowanych komputerów, zakup licencjonowanego oprogramowania) – kwota 5 552 zł,

- pokrycie kosztów związanych z montażem syren alarmowych oraz urządzeń sterujących, zakup sprzętu OC oraz mundurów bojowych – kwota 13 125 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia dla Straży Miejskiej – kwota 16 875 zł,

- wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach – kwota 242 334 zł,

- wynagrodzenia dla pracowników OPS-u – kwota 3 346 zł,

- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej – „Innowacje dla energetyki i ochrony środowiska – zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Miasta Otwocka” – kwota 95 000 zł,

- opłaty za energię elektryczną, opłatę do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz pokrycie kosztów ubezpieczenia i konserwacji boiska „Orlik 2010” – kwota 19 100 zł,

- na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Moje boisko – Orlik 2012” przy SP Nr 9 – kwota 933 000 zł,

- dotację podmiotową dla OCK – kwota 3 000zł

- dotację na realizację zadań z zakresu sportu – kwota 80 000 zł.

W ramach przesunięć w planie Oświaty Miejskiej § 4270 – zakup usług remontowych (w szkołach podstawowych) został zmniejszony ogółem o 25 000 zł., w tym:

1. zmniejszono wydatki w następujących placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 6 – kwota 17 000 zł,

- Szkoła Podstawowa nr 5 - kwota 60 000 zł,

2. zwiększono wydatki w Szkole Podstawowej Nr 8 o kwotę 52 000 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięcie w planie dochodów budżetu miasta w związku:

- z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – 170 228 zł,

- z niewydatkowaniem środków finansowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – kwota 699 105 zł, dodatkowymi wpływami z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 25 000 zł oraz dywidendy od spółki Remondis w kwocie 1 030 778 zł; zmniejszają one udziały w podatku dochodowych od osób fizycznych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/381/10
Rady Miasta Otwocka
z dnia 14 lipca 2010 r.
Zalacznik1.pdf

381 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/381/10
Rady Miasta Otwocka
z dnia 14 lipca 2010 r.
Zalacznik2.pdf

381 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/381/10
Rady Miasta Otwocka
z dnia 14 lipca 2010 r.
Zalacznik3.pdf

381 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/381/10
Rady Miasta Otwocka
z dnia 14 lipca 2010 r.
Zalacznik4.pdf

381-4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/381/10
Rady Miasta Otwocka
z dnia 14 lipca 2010 r.
Zalacznik5.pdf

381 5

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe