Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 186 poz. 4957

Uchwała nr L/385/10 Rady Gminy w Przasnyszu

z dnia 23 sierpnia 2010r.

w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, e, art. 51 ust.1, art. 58, art. 61, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2010 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przasnysz na rok 2010 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1-5.

§ 2. 1)Budżet gminy po zmianach po stronie dochodów i wydatków budżetowych będzie się kształtował w następujących kwotach:

a) dochody – 27.658.656,60 zł w tym:

- dochody bieżące – 19.340.330,87 zł,

- dochody majątkowe – 8.318.325,73 zł

b) wydatki – 31.555.174,64 zł w tym:

- wydatki bieżące - 14.271.023,34 zł,

- wydatki majątkowe – 17.284.151,30.zł.

2)Plan na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach po stronie dochodów i wydatków będzie się kształtował w następujących kwotach:

- dochody - 3.115.800,00 zł,

- wydatki - 3.115.800,00,00 zł.

§ 3. 1)Deficyt budżetowy wynosi 3.896.518,04 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest rozdysponowanie wolnych środków oraz zaciągnięcie pożyczek długoterminowej z WFOŚiGW w Warszawie.

2)Przychody budżetu w wysokości 4.656.918,04 zł, rozchody w wysokości 760.400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. 1)Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 po zmianach określa załącznik nr 4.

2)Plany wydatków majątkowych na 2010 ( nie ujętych w WPI) po zmianach określa załącznik nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach określa załącznik Nr 5.

§ 6. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekuna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/385/10
Rady Gminy w Przasnyszu
z dnia 23 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Zmiany w budżecie Gminy Przasnysz na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/385/10
Rady Gminy w Przasnyszu
z dnia 23 sierpnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/385/10
Rady Gminy w Przasnyszu
z dnia 23 sierpnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2010 ROK ( nie ujęte w WPI)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/385/10
Rady Gminy w Przasnyszu
z dnia 23 sierpnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLRTNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2012

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/385/10
Rady Gminy w Przasnyszu
z dnia 23 sierpnia 2010 r.
Zalacznik5.doc

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/385/10
Rady Gminy w Przasnyszu
z dnia 23 sierpnia 2010 r.
Zalacznik6.doc

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe