| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 313/XXXII/10 Rady Gminy Czernice Borowe

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami), Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2.

1. Konsultacje przeprowadza się w przypadkach skierowania pod obrady Rady projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami działającymi na terenie gminy Czernice Borowe, w celu poznania ich opinii w sprawie aktu poddanego konsultacji.

3. W konsultacjach mogą brać udział organizacje, których działalność statutowa obejmuje dziedzinę, której dotyczy akt prawa miejscowego poddawany konsultacji.

4. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

5. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.

§ 3.

1. Konsultacje przeprowadzane są z inicjatywy Wójta.

2. Forma i termin przeprowadzenia konsultacji powinny być adekwatne do przedmiotu projektowanego aktu prawa miejscowego oraz liczby organizacji, których statutowej działalności dotyczy ten akt, by zapewnić jak najszerszy udział organizacji w konsultacjach.

3. Konsultacje mogą być przeprowadzane w następujących formach:

1) zgłaszania uwag i opinii na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przy użyciu formularza na stronie internetowej.

2) bezpośrednich spotkań lub narad.

4. Informację o podejmowanych konsultacjach Wójt Gminy publikuje na stronie internetowej www.czerniceborowe.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, podając w szczególności przedmiot, formę lub formy i termin przeprowadzenia konsultacji.

5. Nie przedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

§ 4.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

§ 5.

Opinie i uwagi organizacji nie zawierające danych, o których mowa w § 4 lub złożone po terminie zakończenia konsultacji wyznaczonym przez Wójta Gminy nie są brane pod uwagę w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem aktu prawa miejscowego.

§ 6.

1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej, nie później niż w ciągu 7dni od zakończenia konsultacji.

2. Sprawozdanie zawiera:

1) omówienie przebiegu konsultacji,

2) zestawienie wszystkich uwag i opinii zgłoszonych w toku konsultacji.

§ 7.

Wyniki konsultacji oraz ich wpływ na treść projektu aktu prawa miejscowego przedstawiane są w uzasadnieniu projektu aktu prawa miejscowego przedkładanego Radzie.

§ 8.

Niezależnie od konsultacji przeprowadzonych w trybie przewidzianym w § 3- § 6, przedstawiciele organizacji mogą uczestniczyć i prezentować stanowiska organizacji na temat projektów aktów prawa miejscowego na komisjach Rady lub podczas sesji Rady.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Bastkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »