Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 131 poz. 4198

Aneks nr 4/10/BNW/P/65/2011 Gminy Bielsk i Gminy Miasto Płock

z dnia 24 czerwca 2011r.

do porozumienia Nr 12/ONW/P/151/2008 zawartego w dniu 03 grudnia 2008 r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy, zmienionego aneksami Nr 1/2/ONW/P/4/2009 z dnia 08 stycznia 2009 r., Nr 2/4/ONW/P/13/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. i Nr 3/10/ONW/P/123/2010 z dnia 19 października 2010 r

Tekst pierwotny

zawarty pomiędzy Gminą Bielsk , zwaną dalej „Gminą Bielsk”, reprezentowaną przez Józefa Jerzego Rozkosz – Wójta Gminy Bielsk na podstawie uchwały nr 126/XVII/2008 Rady Gminy w Bielsku z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie prowadzenia gminnego transportu zbiorowego a Gminą Miasto Płock zwaną dalej „Gminą Miasto Płock”, reprezentowaną przez Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka na podstawie uchwały Nr 419/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie gminnego transportu zbiorowego, o następującej treści:

§ 1. Strony wprowadzają następujące zmiany w porozumieniu Nr 12/ONW/P/151/2008 z dnia 03 grudnia 2008 r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy, zmienionym aneksami Nr 1/2/ONW/P/4/2009 z dnia 08 stycznia 2009 r., Nr 2/4/ONW/P/13/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. i Nr 3/10/ONW/P/123/2010 z dnia 19 października 2010 r.:

1. W § 2 dokonuje się następujących zmian:

1) ust. 3 rok „2010” zastępuje się rokiem „2011”.

2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Środki określone w ust. 3, stanowiące dotację celową, Gmina Bielsk przekazywać będzie w każdym roku Gminie Miasto Płock w transzach miesięcznych, płatnych w terminie do 05 dnia za dany miesiąc, z zastrzeżeniem pkt 1) na rachunek bankowy Gminy Miasto Płock Nr 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929, prowadzony przez PKO Bank Polski; w przypadku opóźnienia w zapłacie Gmina Miasto Płock ma prawo naliczyć ustawowe odsetki za zwłokę. Wysokość dotacji celowej w 2011 roku wynosi 145.589,47 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści siedem groszy), a w latach następnych ustalona zostanie przez Strony aneksem do niniejszego porozumienia. Dotacja celowa za 2011 rok jest płatna w 7 (siedmiu) transzach: 1 (pierwsza) transza, za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 r. w wysokości 72.794,77 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt siedem groszy), 6 (sześć) transz w wysokości po 12.132,45 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto trzydzieści dwa złote czterdzieści pięć groszy) każda.

1)1 (pierwsza) transza za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 r. w wysokości 72.794,77 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt siedem groszy) płatna w terminie do 30 czerwca 2011 r.”.

3) ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Gmina Miasto Płock zobowiązuje się do finansowania usług przewozowych objętych niniejszym porozumieniem w wysokości określonej w ust. 5 płatnej w transzach miesięcznych, za wyjątkiem transzy pierwszej, w terminie 14 dni od otrzymania transzy miesięcznej dotacji od Gminy Bielsk, na podstawie faktury VAT wystawionej na Gminę Miasto Płock, Pl. Stary Rynek 1 09-400 Płock, NIP 774-31-35-712 przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o.o.”.

4) w ust. 7 skreśla się pkt 4 w brzmieniu:

„4) Źródło finansowania usług przewozowych, objętych niniejszym porozumieniem: Budżet Miasta Płocka na 2010 rok, dział 600, rozdział 60004, § 4300, zadanie nr 03/ONW/G.”.

2. § 4 otrzymuje brzmienie: „1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony z możliwością jego wypowiedzenia przez każdą ze Stron za sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. W przypadku nie ustalenia w drodze negocjacji Stron stawki za jeden wozokilometr i/lub wysokości planowanych kosztów realizacji przyjętych zadań na następny rok kalendarzowy, porozumienie ulega rozwiązaniu bez wypowiedzenia z ostatnim dniem roku kalendarzowego, na który wysokość dotacji celowej została wynegocjowana i ustalona.:”.

§ 2. Aneks do porozumienia sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: trzy dla Gminy Miasto Płock, dwa dla Gminy Bielsk.

§ 3. 1. Aneks do porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Aneks do porozumienia wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 roku.

Prezydent Miasta Płocka


Andrzej Nowakowski

Wójt Gminy Bielsk


Józef Jerzy Rozkosz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe