Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 154 poz. 4899

Uchwała nr 111/VI/12/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 33 oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.

§ 3.

Traci moc uchwała nr 77/VI/10/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 maja 2011 roku ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Cieślawski


Uzasadnienie do Uchwały Nr 111/VI/12/2011
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.Zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy, wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy. Wysokość opłaty ustala rada gminy w drodze uchwały. Opłata ta nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011r. wynosi 1.386 zł. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są z mocy ustawy zwolnione z opłaty.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe