Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 610

Uchwała nr XII/81/2011 Rada Gminy w Huszlewie

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2003 z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Huszlew

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 1 i art.22 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U .z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) Rada Gminy w Huszlewie uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie gminy Huszlew stanowiącym załącznik do uchwały Nr V/31/2003 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Huszlew ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 192, poz.4896 z dnia 17 lipca 2003 r.) zmienionego uchwalą Nr IX/60/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r.( Dz. Urz. woj. Mazowieckiego Nr 194 poz.5899 z dnia 24 października 2011 r) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14 ust.1 po wyrazach „przy pomocy” dodaje się wyrazy „ Zastępcy Wójta i

2) w § 37 :

a) w ust.1 wyrazy „ warunków pracy i płacy” zastępuje się wyrazem „ wynagrodzenia”,

b) w ust.2 po słowach „ Skarbnika Gminy” dodaje się wyrazy „ i Zastępcy Wójta „.

3) w § 39 ust 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4. Budżet winien być uchwalony przed rozpoczęciem roku budżetowego a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Wawryniuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe