Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 611

Uchwała nr XII/82/2011 Rada Gminy w Huszlewie

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie : uchwlenia Budżetu Gminy Huszlew na rok 2012

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz 1240 z późn. zmianami) Rada Gminy w Huszlewie uchwala, co następuje ;

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 10.290.000 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie 7.002.982 zł,

b) majątkowe w kwocie 3.287.018 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 8.220.000 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie 6.749.280 zł,

b) majątkowe w kwocie 1.470.720 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .

§ 3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2012 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 2.070.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w kwocie 2.070.000 zł,

2. a). Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.315.000 zł, z następujących tytułów:

- zaciągniętego kredytu długoterminowego - 2.115.000 zł

- zaciągniętego kredytu krótkoterminowego - 200.000 zł

b).Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.385.000 zł z następujących tytułów:

- spłaty kredytów długoterminowych - 1.170.000 zł

- spłaty kredytów krótkoterminowych - 200.000 zł

- spłaty otrzymanych pożyczek - 35.000 zł - spłata pożyczki otrzymanej w BGK na prefinansowanie - 2.980.000 zł

zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej Uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 200.000 zł, w tym z tytułu: - zaciąganych kredytów 200.000 zł,

zgodnie z tabelą Nr 4

4. Ustala się limity zobowiązań :

a) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.115.000 złotych

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 20.000 zł oraz rezerwy związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 20.000 zł

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5 oraz nr 6.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 20.000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 20.000 zł w dziale 851 rozdział 85153 i 85154 zgodnie z tabela Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ustala sie "Plan przychodów i kosztów samorządowego zakłau budżetowego na 2012 rok" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 9. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7 .

Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane za środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w tabeli nr 3 .

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2013 roku na łączna kwotę 300.000 złotych

c) mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków do kwoty 1.005.000 złotych jednorazowo

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Wawryniuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/82/2011
Rada Gminy w Huszlewie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/82/2011
Rada Gminy w Huszlewie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/82/2011
Rada Gminy w Huszlewie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Tabela Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/82/2011
Rada Gminy w Huszlewie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Tabela Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/82/2011
Rada Gminy w Huszlewie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/82/2011
Rada Gminy w Huszlewie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/82/2011
Rada Gminy w Huszlewie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/82/2011
Rada Gminy w Huszlewie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.doc

Tabela Nr 7

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/82/2011
Rada Gminy w Huszlewie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.xls

Załącznik Nr 2

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe