Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 889

Uchwała nr XIII/58/2011 Rady Gminy Stanisławów

z dnia 6 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stanisławów na rok 2012

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 17 456 739,00 zł z tego :

1) bieżące w kwocie 17 171 739,00 zł,

2) majątkowe w kwocie 285 000,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 17 878 339,00 zł z tego :

a) bieżące w kwocie 16 272 299,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 1 606 040,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2012 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3 .

4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2012 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4 .

5. Ustala się plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w rok 2012 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5 .

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 421 600,00 zł , który zostanie sfinansowany przychodami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 421 600,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 514 292,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 514 292,00 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6 (przychody).

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 092 692,00 zł z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 580 192,00 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 512 500,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6 (rozchody).

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 600 000 zł, z tytułu zaciąganych kredytów.

5. Ustala się limit zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1,

b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a i b.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 58 330,00 zł .

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 36 670,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7 .

§ 5. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 8 .

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 9 .

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust 4 niniejszej uchwały.

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2013 roku do łącznej kwoty 600 000 zł.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesienia między działami,

5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych roku 2012, w ramach działu, z wyłączeniem zadań będących przedsięwzięciami (objętych Wieloletnią Prognozą Finansową) oraz nie powodujących wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,

6) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2013 roku do łącznej kwoty 300 000 zł.

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 roku, oraz podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Kopacz


Uzasadnienie

Na podstawie bazy rzeczowej i przewidywanego wykonania budżetu gminy w roku 2011 oraz otrzymanych informacji z:

- Ministerstwa Finansów o wielkościach subwencji przyznanych Gminie na rok 2012 oraz planowanej wielkości udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – otrzymanej przy piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011r.,

- z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wielkościach dotacji na zadania zlecone i własne – pismo Nr FIN-I.3111.65.2011 z dnia 24.10.2011r.,

- z Krajowego Biura Wyborczego o wielkościach dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – pismo Nr DSD.421-13/11, oraz przyjętych założeń do budżetu państwa, Wójt Gminy opracował projekt Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2012.

Planowane dochody gminy w roku 2012 przewidywane są na kwotę ogółem 17 456 739,00 zł z czego:

- dochody bieżące gminy stanowią kwotę 17 171 739,00 zł,

- dochody majątkowe stanowią kwotę 285 000,00 zł.

W ramach dochodów bieżących na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota 1 734 587,00 zł (Tabela Nr 3), natomiast z zakresu zadań własnych plan dochodów wynosi 15 437 152,00 zł.

Planowane wydatki budżetu w roku 2012 opiewają ogółem na kwotę 17 878 339,00 zł z czego:

- na zadania bieżące przypada kwota 16 272 299,00 zł,

- na zadania majątkowe (inwestycyjne) 1 606 040,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota 1 734 587,00 zł (Tabela Nr 4), natomiast z zakresu zadań własnych plan wydatków wynosi 14 537 712 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami wynosi 421 600,00 zł., który zostanie sfinansowany przychodami z planowanej do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pożyczki w tej samej wysokości.

W budżecie na 2012 r. planowane są przychody (tab. nr 6), na łączną kwotę 1 514 292 zł. na które składają się:

- przychody z pożyczki w wysokości 421 600 zł. z WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Prądzewo – Kopaczewo i Pustelnik ul. Kopernika i Kolejowa,

- przychody z kredytu w wysokości 1 092 692 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozchody budżetu (tabela nr 6) zaplanowane w wysokości 1 092 692 zł. będą wydatkowane na spłatę rat następujących kredytów i pożyczek:

- kredytu na budowę budynku gimnazjum w Stanisławowie - 222 200 zł,

- preferencyjnego kredytu na budowę wodociągu we wsiach Ołdakowizna i Wólka Piecząca - 155 000 zł,

- kredytu na budowę wodociągu we wsiach: Cisówka, Choiny, Łęka, Zawiesiuchy, Wólka Konstancja, Wólka Wybraniecka, Papiernia i Ciopan - 84 000 zł,

- Kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (w związku z budową oczyszczalni - 118 992 zł,

- pożyczki z WFOŚiGW na budowę wodociągu we wsiach: Suchowizna, Zalesie, Goździówka, Pustelnik i Retków - 137 500 zł,

- pożyczki z WFOŚiGW na budowę wodociągu we wsiach: Wólka Konstancja, Wólka Wybraniecka, Papiernia i Ciopan - 80 000 zł,

- pożyczki z WFOŚiGW na budowę wodociągu we wsiach: Cisówka, Choiny, Łęka, Zawiesiuchy - 70 000 zł,

- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w roku 2008 na budowę oczyszczalni ścieków„Centralna” w miejscowości Retków i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stanisławów i Mały Stanisławów – I etap - 225 000 zł.

Ogółem plan dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2012 według źródeł dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera tabela Nr 1 do uchwały, a mianowicie:

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 372 000 zł z czego:

- wpływy z tyt. sprzedaży wody zaplanowano w wysokości 370 000 zł, (§ 0830) tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku ubiegłego z uwzględnieniem wzrostu ceny wody od 1 stycznia uchwalonym przez Radę Gminy,

- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płatności - 400 zł,

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie zaplanowano w wysokości 1 600 zł, (§ 0750) tj. na poziomie wpływów roku poprzedniego.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 265 180 zł w tym:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości planuje się na kwotę 55 000 zł – tj. na poziomie wpływów roku poprzedniego,

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego planuje się na kwotę 160 000 zł,

- wpływy za ogrzewanie budynku wielorodzinnego (domu nauczyciela) w Pustelniku budynków ośrodków zdrowia i mieszkań komunalnych ogrzewanych z kotłowni gminnych (§ 0970) – 50 000 zł, - uwzględniono wzrost, w stosunku do ubiegłego roku o stopień inflacji zgodnie z zawartymi umowami,

- odsetki od nieterminowych wpływów należności – 180 zł.

3. Dział 750 - Administracja publiczna 72 000 zł.

Dochodem tego działu jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych tj. prowadzenie ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych, rejestru działalności gospodarczej. Przyznana dotacja jest w tej samej wysokości jak w roku ubiegłym mimo rosnących kosztów działalności.

4. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 087 zł.

Jest to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – zadanie zlecone ( w roku ubiegłym 1 045 zł).

5. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 745 613,00 zł.

Jest to dział, w którym realizowane są wszystkie dochody podatkowe, zarówno od osób prawnych jak i fizycznych. W związku z podjętymi uchwałami podatkowymi, z których wynika, że większość stawek podatkowych w poszczególnych rodzajach podatków została podwyższona, jedynie w podatku od środków transportowych wzrost nastąpił tylko w pozycjach gdzie stawka nie spełniała ustawowego minimum, dla pozostałych kategorie pojazdów podatek pozostaje na poziomie lat poprzednich. Ogółem dochody tego działu w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2011 zaplanowano wyższe o 3,56 %. Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe planuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011.

W poszczególnych rozdziałach planowane dochody przedstawiają się następująco:

a) rozdz. 75601 – 16 100 zł to wpływy z podatków opłacanych w formie karty podatkowej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz odsetki od nieterminowych wpłat (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe).

b) rozdz. 75615 – 1 131 380 zł - dochody tego rozdziału są realizowane zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe i dotyczą różnego rodzaju podatków płaconych przez osoby prawne, które przewiduje się w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości - 983 000 zł,

- podatek rolny - 1 380 zł,

- podatek leśny - 37 500 zł,

- podatek od środków transportowych - 23 000 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat- 500 zł.

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 86 000 zł.

c) rozdz. 75616 – 1 153 500 zł - realizowane są tu podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, które przewiduje się w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości - 500 000 zł,

- podatek rolny - 246 000 zł,

- podatek leśny - 64 500 zł,

- podatek od środków transportowych - 84 000 zł,

- podatek od spadków i darowizn - 15 000 zł,

- wpływy z opłaty targowej - 66 000 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 177 000 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat- 1 000 zł.

d) rozdz. 75618 – 125 000 zł to:

- wpływy z opłaty skarbowej, które są przewidywane na kwotę 15 000 zł, (poziom wykonania 2011 r.),

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które się przewiduje na kwotę – 110 000 zł.

e) rozdz. 75621 - 2 319 633 zł w tym:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 303 633 zł ( w roku 2010 – 2 052 990 zł wzrost o 12,21 %),

- z podatku dochodowego od osób prawnych - 16 000 zł.

6. Dział 758 - Różne rozliczenia 9 175 004 zł ( wzrost ogółem o 3,58 % w stosunku do 2011r. - 8 857 505 zł)

Dochodem są tu różne części subwencji w tym:

- rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. stanowi kwotę – 6 282 718 zł. (w 2011 r.- 6 014 127 zł. wzrost o 4,46%),

- rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin stanowi kwotę – 2 891 286 zł ( w roku 2011 – 2 846 114 zł, wzrost o 3,42 %),

- rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe – to dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych gminy – 1 000 zł.

Na rok 2012 gmina nie otrzymała część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin która w 2011 r. wynosiła 66 264 zł.

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie 376 455 zł. – Dochodem są tu:

- odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz odpłatność za korzystanie z przedszkola 88 000 zł,

- zwrot dotacji od innych gmin, z których dzieci uczęszczają do niepublicznego przedszkola w Pustelniku – 40 000 zł,

- odpłatność rodziców za obiady w stołówkach szkolnych – 241 255 zł,

- odpłatność za korzystanie z kuchni przez przedszkole w Pustelniku – 7 200 zł,

8. Dział 852 - Pomoc społeczna 1 850 700 zł ( w roku 2011 - 1 872 523 zł – spadek o 1,2%).

Dochodem jest tu dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy i zlecone gminie ustawami gdzie:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przyznana dotacja stanowi kwotę – 1 661 000 zł ( rozdz.85212 § 2010 )- zadanie zlecone,

- wpływy z tytułu należnego gminie zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 12 000 zł ( rozdz. 85212 § 2360 ),

- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przyznano dotację 5 700 zł ( rozdz.85213 ), w tym na zadania zlecone - 500 zł. (§ 2010) zaś na zadania własne - 5 200 zł. (§ 2030),

- na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej przyznano dotację na zadania własne w wysokości 16 000 zł ( rozdz. 85214 ),

- na wypłatę zasiłków stałych przyznano dotację w wysokości 57 000 zł - zadania własne – ( rozdz. 85216 ),

- na wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyznano dofinansowanie w wysokości 74 000 zł ( rozdz. 85219 ) – zadanie własne gminy (w tej samej wysokości co w 2011 r.),

- na realizację programu dożywiania przyznano dotację w wysokości 25 000 zł. ( w roku ubiegłym dotacja stanowiła kwotę 31 500 zł.).

9. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 313 700 zł i planowane są w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochodem są:

- wpływy opłat z tytułu odprowadzania ścieków – 130 000 zł,

- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płacenie należności –200 zł.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - dochodem są wpływy opłat za wywóz odpadów komunalnych – 160 000 zł, oraz odsetki od nieterminowych wpłat 500 zł.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy należne gminie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 17 000 zł.

W rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - dochodem są wpływy z opłaty produktowej które planuje się na poziomie roku poprzedniego w kwocie 6 000 zł - jest to opłata płacona gminie przez Urząd Marszałkowski w związku z selektywną zbiórką odpadów komunalnych.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 11 000 zł to planowane wpłaty za budowę przyłączy wodociągowych w związku z zawarciem umów z mieszkańcami na współfinansowanie inwestycji

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 231 000 zł to wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych. Planowane są do sprzedaży działki pod zabudowę w miejscowości Prądzewo – Kopaczewo (obok Stanisławowa), oraz grunty rolne pozyskane w drodze komunalizacji.

3. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 43 000 zł - to planowane wpłaty za budowę przykanalików kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie w związku z zawarciem umów z mieszkańcami na współfinansowanie inwestycji.

WYDATKI

Przy opracowywaniu planu wydatków na rok 2012 wzięto pod uwagę:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja)– 2,8 %,

- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 3 624 zł,

- wzrost wynagrodzeń pracowników - 3%,

- podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli – 3,8 % od września 2012 r.,

- przewidywaną realizację wydatków na poszczególne zadania w roku 2011,

- możliwość pozyskania środków z programów UE na inwestycje.

Planowane wydatki budżetu ogółem na rok 2012 w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 2. Stanowią one kwotę 17 878 339 zł., z czego na zadania bieżące przypada 16 272 299 zł, natomiast wydatki majątkowe planuje się w wysokości 1 606 040 zł. W ramach wydatków majątkowych 899 725 zł planuje się wydać na programy finansowane z udziałem środków UE. Planowane do wykonania w 2012r. wydatki majątkowe, a także zadania inwestycyjne przedstawia Tabela Nr 5 do uchwały.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8 569 500 zł,

- dotacje na zadania bieżące 522 000 zł - co przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 230 463 zł,

- obsługa długu 370 000 zł.

W związku z wolą Rady Gminy o utworzeniu na 2012r. Funduszu sołeckiego, plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach tego funduszu stanowi kwotę 283 222,43 zł – co w podziale na poszczególne sołectwa zawiera Tabela Nr 9 do uchwały. Jest to zadanie ujęte po raz drugi w budżecie gminy Stanisławów.

Ogółem plan wydatków budżetu Gminy Stanisławów na 2012r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 906 120 zł z czego:

- na zadania bieżące przypada kwota 379 120 zł,

- na zadania inwestycyjne (majątkowe) przypada kwota 527 000 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

a) rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 894 120 zł i są przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody i infrastruktury wodociągowej na terenie gminy wraz kosztami obsługi i poborem opłat za wodę w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne pracowników – 149 060 zł,

2) konserwacja sieci wodociągowej i urządzeń na stacji uzdatniania wody, zakup części zamiennych, odzieży roboczej, energii elektrycznej, paliwa do samochodu i agregaty, wymiana zużytych części urządzeń, remonty (wymiana złoża w filtrach), likwidacja awarii, ubezpieczenie, opłaty za korzystanie ze środowiska itp. – 218 060 zł.

- zadanie inwestycyjne – 527 000 zł gdzie planuje się rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Prądzewo – Kopaczewo (nowe działki) oraz Pustelnik, ul. Kopernika, ul. Osiedlowa i ul. Kolejowa. Na to zadanie planuje się zaciągnięcie w WFOŚiGW pożyczki w wysokości 421 600 zł.

b) rozdz. 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – planowana kwota 7 000 zł jest przeznaczona na wyłapywanie bezdomnych psów.

c) rozdz. 01095 - Pozostała działalność - planowana kwota 5 000 zł to 2 procentowy odpis od podatku rolnego na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej.

2. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 11 355 zł.

To wydatek majątkowy jako dofinansowanie gminy Stanisławów projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z udziałem środków Unii Europejskiej pod nazwą „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach programu pod nazwą „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013”, priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu (BW). Szacowany całkowity koszt realizacji tego projektu wynosi 180 000 000 zł(łącznie środki krajowe i UE).

Zgodnie z RPO Województwa Mazowieckiego minimalny wkład własny w Projekcie BW wynosić będzie 15 % kosztów kwalifikowanych tj. 27 000 000 zł. Zakłada się następujący podział wkładu własnego:

- 5 429 880 zł – wkład własny Samorządu Województwa Mazowieckiego,

- 21 570 120 zł – wkład własny powiatów i gmin biorących udział w projekcie, w tym 11 355 zł – wkład własny Gminy Stanisławów w 2012 r. Całkowity udział własny gminy w całym projekcie to kwota 25 995 zł. Przewidywany termin zakończenia projekty to IV kwartał 2012 r.

3. Dział 600 - Transport i łączność 549 984 zł.

Wydatki tego działu są przeznaczone na:

a) wydatki bieżące – 430 485 zł , tj. remonty i utrzymanie bieżące dróg gminnych, zakup przepustów, znaków drogowych, cementu, odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi, wypisy z rejestru gruntów, prace geodezyjne, wpisy do ksiąg wieczystych działek stanowiących drogi, sporządzenie okresowych kontroli – przeglądów technicznych dróg gminnych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wraz z wpisami do książek dróg (art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115). W ramach wydatków bieżących na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego przypada kwota 182 226,23 zł,

b) wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 119 499 zł , tj.

- budowa parkingu na ul. Szkolnej przy Ośrodku Zdrowia w Stanisławowie – 25 499 zł, jest to przedsięwzięcie realizowane głównie w ramach Funduszu sołeckiego (25 439,90 zł),

- budowa chodnika na ul. Warszawskiej w Stanisławowie na odcinku od ul. Radzymińskiej i Ceglanej do ul. Kościelnej i Lubelskiej – 64 500 zł – na zadanie to Zarządem Dróg Mazowieckich przekazał Gminie Stanisławów potrzebną kostkę, natomiast Gmina pokryje koszt jej ułożenia,

- wykonanie projektu technicznego na budowę ciągu pieszo – jezdnego na ul. Polnej w Stanisławowie – 29 500 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 52 900 zł.

W rozdziale 70005 planowane środki w wysokości 19 000 zł. przeznaczone są na wydatki związane z podziałem nieruchomości gminnych, ich wyceną i ogłoszeniami o przetargach, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych. W rozdziale 70095 planowane wydatki w wysokości 33 900 zł. są przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy tj. remonty i zakup niezbędnych materiałów do nich, przeprowadzenie przeglądów technicznych w budynkach oraz zakup energii elektrycznej zużytej na klatkach schodowych tych budynków.

5. Dział 710 – Działalność usługowa 85 500 zł.

Wydatki tego działu przeznaczone są na wynagrodzenie dla uprawnionego urbanisty za przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy, sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi: Stanisławów, Mały Stanisławów, Prądzewo - Kopaczewo, Retków i Szymankowszczyzna, zakup materiałów biurowych a także w rozdz. 71035 zakup zniczy i wiązanek na groby nieznanego żołnierza 500 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna 1 969 926 zł , z czego :

- na zadania majątkowe przypada kwota 23 770 zł,

- na zadania bieżące przypada kwota 1 946 156 zł, z czego na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota – 72 000 zł.

W dziale tym planowane wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 116 000 zł. Planowane są tu wydatki na prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności , wojska, rejestru działalności gospodarczej. Jest to zadanie zlecone gminie ustawami. Środki z dotacji stanowią kwotę 72 000 zł, natomiast dofinansowanie z budżetu gminy, ze względu na niewystarczające środki z dotacji, stanowi kwotę 44 000 zł. ( w roku 2009 zadanie to dofinansowano w kwocie 21 340 zł, w 2010 - 32 035 zł, w 2011 – 36 815zł.). Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup druków, papieru i tuszu do drukarek, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe oraz drobne naprawy sprzętu, a także serwis programów komputerowych USC, ewidencji ludności, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

- rozdz. 75022 – Rady Gmin – 48 300 zł. wydatki tego rozdziału przeznaczone są na diety dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy, oraz na zakupy artykułów żywnościowych i biurowych, rozmowy telefoniczne.

- rozdz. 75023 – Urzędy Gmin - 1 772 856 zł. wzrost o 2,4% w stosunku do roku ubiegłego( w roku 2011 - 1 730 512 zł). Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są m.in. na:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy i wynagrodzenia agencyjno prowizyjne za inkaso podatków (§ 4100) – 1 335 236 zł.,

2) zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, opału, drobnego wyposażenia, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, prasy, środków czystości i odzieży roboczej itp. – 175 000 zł.

3) energii elektrycznej – 16 000 zł.

4) remont pomieszczeń biurowych w budynku urzędu gminy – 31 000 zł.

5) zakup usług zdrowotnych tj. obowiązkowe badanie lekarskie pracowników – 5000 zł.

6) ponoszone opłaty za przesyłki listowe, opłaty licencyjne programów komputerowych, serwis kserokopiarki, drobne remonty i naprawy, opłata za wodę i ścieki, usługi kominiarskie, przeglądy BHP, prowizja za obsługę rachunku bankowego monitoring urzędu itp. – 130 000 zł.

7) opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 19 300 zł.

8) podróże służbowe - 6 500 zł.

9) szkolenia pracowników - 13 000 zł.

10) ubezpieczenie budynku urzędu i mienia ruchomego w budynku oraz środków pieniężnych, opłaty do urzędów skarbowych za nieściągalne tytuły wykonawcze, opłaty za korzystanie ze środowiska – 7 000 zł.

11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24 820 zł.

Jako wydatek majątkowy zaplanowano 10 000 zł na zakup sprzętu komputerowego potrzebnego na wymianę zużytych jednostek.

- rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 5 000 zł. To środki przeznaczone na promocję i reklamę gminy Stanisławów.

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 27 770 zł, z tego:

a) wydatki bieżące to :

- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 7 000 zł,

- opłaty za korzystanie ze środowiska, składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich, oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej do których Gmina należy – 7 000 zł,

b) wydatki majątkowe - 13 770 zł

to dofinansowanie przez Gminę Stanisławów projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z udziałem środków Unii Europejskiej pod nazwą „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (EA) w ramach programu pod nazwą Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013, priorytet II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza. Szacowany całkowity koszt realizacji tego projektu wynosi 60 000 000 zł (łącznie środki krajowe i UE). Zgodnie z RPO Województwa Mazowieckiego minimalny wkład własny w Projekcie EA wynosić będzie 15 % kosztów kwalifikowanych tj. 9 000 000 zł.

Zakłada się następujący podział wkładu własnego:

1) 783 645 zł. – wkład własny Samorządu Województwa Mazowieckiego,

2) 8 216 355 zł. – wkład własny powiatów i gmin biorących udział w projekcie, w tym 27 413 zł. – wkład własny Gminy Stanisławów, gdzie: na rok 2011 przypada kwota 13 643 zł, na rok 2012 przypada kwota 13 770 zł. Przewidywany termin zakończenia projekty to IV kwartał 2012 r.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 087 zł.

To środki na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej gdzie pokrywane są koszty serwisu programu komputerowego.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 85 000 zł.

Realizacja wydatków tego działu planowana jest w następujących rozdziałach:

- rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 1 000 zł. planowane środki będą wydatkowane poprzez fundusz celowy Policji na wypłatę nagród dla 2 policjantów z komisariatu w Dobrem pełniących służbie na terenie gminy Stanisławów,

- rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 84 000 zł. Są to wydatki bieżące, które przeznaczone będą na utrzymanie 6 jednostek straży pożarnej. Składają się na nie: wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowców OSP, wynagrodzenie dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i sprzętu p.poż., remonty samochodów, zakup drobnego sprzętu, zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych do wywoływania selektywnego, opłata za szkolenie strażaków, ubezpieczenia strażaków, remiz i samochodów strażackich.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 370 000 zł.

Wydatki tego działu to odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia 95 000 zł to:

- rezerwa ogólna w wysokości 58 330 zł do dyspozycji Wójta Gminy, która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

- rezerwa celowa w wysokości 36 670 zł na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki na obsługę długu.

Obowiązek tworzenia w budżecie takiej rezerwy wprowadza ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 8 429 725 zł ( w roku 2011 – 7 881 893 zł, co stanowi wzrost o 6,95 %).

W dziale tym wydatki planowane są w następujących rozdziałach:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 4 131 925 zł. ( w poprzednim roku – 3 887 513 zł.) wzrost o 6,28%. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie bieżące trzech szkół podstawowych na terenie gminy, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 3 108 700 zł, remonty i naprawy, zakup opału, drobnego sprzętu, środków czystości i art. gospodarczych, energii elektrycznej, opłaty za rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zakup pomocy dydaktycznych, ubezpieczenia itp. – 852 925 zł., świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 3020) – 170 300 zł. Na wydatki remontowe zaplanowano kwotę 70 000 zł., które w przypadku możliwości składania wniosków na remonty szkół z podziału rezerwy subwencji, będą stanowić wkład własny gminy. Planowany jest remont sal lekcyjnych w szkole w Pustelniku.

- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 399 747 zł. to wydatki związane z funkcjonowaniem klas „0” w szkołach podstawowych gdzie na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 355 577 zł., na wydatki rzeczowe 20 180 zł. na świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 3020) – 23 990 zł.

- rozdz. 80104 – Przedszkola – 625 600 zł. (w roku 2011 – 608 231 zł. wzrost o 2,9 %). Planowane wydatki tego rozdziału są związane z:

1) działalnością bieżącą dwóch przedszkoli publicznych gdzie ogółem koszt utrzymania przewiduje się na kwotę 440 600 zł. Na wzrost kosztów utrzymania ma wpływ utworzenie drugiego oddziału w przedszkolu w Stanisławowie,

2) dotacją dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. niepublicznego przedszkola „Promyczek” w Pustelniku – 143 000 zł,

3) dotacją dla gmin, na terenie których dzieci z gminy Stanisławów uczęszczają do niepublicznych przedszkoli, gdzie zaplanowano 42 000 zł.

- rozdz. 80110 – Gimnazja – 2 029 119 zł (w roku 2011 – 1 881 058 zł) – środki w tym rozdziale przeznaczone są na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów, gdzie wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 1 630 250 zł, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem – 298 464 zł, świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 3020) – 100 405 zł.

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 300 400 zł (w roku 2011 – 299 500 zł). Jest to kwota przeznaczona na zorganizowanie dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów, w tym wynagrodzenie opiekuna – 14 400 zł.

- rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół – 291 431 zł (w roku ubiegłym 290 931 zł). Wydatki, zaplanowane na poziomie roku poprzedniego, przeznaczone są tu na bieżące utrzymanie zespołu oświatowo - wychowawczego powołanego do obsługi finansowo - księgowej szkół na terenie gminy. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 266 771 zł, a na wydatki rzeczowe 24 660 zł.

- rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli to kwota 30 000 zł ( w 2011 r. – 25 000 zł.

- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 590 503 zł ( w roku ubiegłym wydatki te stanowiły kwotę 506 204 zł). Są to wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych w tym zakup żywności 238 450 zł, wynagrodzenia pracowników – 264 780 zł.

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 31 000 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia 110 000 zł (plan na poziomie roku poprzedniego).

Wydatki tego działu w kwocie 110 000 zł. planuje się przeznaczyć na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Tabela Nr 7 do uchwały). Realizacja wydatków odbywa się poprzez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołaną przez Wójta Gminy, która opracowuje program i harmonogram tych wydatków.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna 2 392 966 zł (w roku poprzednim 2 334 098 zł. – wzrost o 1,52 %).

W dziale tym planowane wydatki przeznaczone są zarówno na zadania gminne (731 466 zł), jak i zlecone (1 661 500 zł) z zakresu pomocy społecznej i są realizowane przez jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Główne zadania realizowane w tym dziale to:

- rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 3000 zł to środki przeznaczone na opłacenie 10 % kosztów przebywania dziecka w takiej placówce. Jest to nowe zadanie własne gminy w związku ze zmianą ustawy.

- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej - to środki na opłacenie należności za osobę przebywającą w Domach Pomocy Społecznej – 49 000 zł.

- rozdz. 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemoc w rodzinie – 800 zł. To zadanie jest również nowym zadaniem, jakie nakłada na gminę znowelizowana ustawa i środki w kwocie 800 zł zaplanowano na szkolenie pracowników i zwrot kosztów podróży.

- rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 689 921 zł. Środki te będą wydatkowane na wypłatę świadczeń i ich obsługę. Zadania wykonywane w tym rozdziale są zadaniami zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej, jednak ze względu na niewystarczające środki z dotacji dofinansowanie z budżetu gminy wynosi 28 921 zł (w roku 2011 było 22 975 zł),

- rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7 500 zł gdzie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przypada kwota 500 zł, natomiast na zadania własne 7 000 zł.

- rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 120 000 zł, to środki na wypłatę świadczeń celowych, okresowych, pomocy rzeczowej dla podopiecznych – jest to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 16 000 zł.

- rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 1 500 zł,

- rozdz. 85216 - Zasiłki stałe – 77 000 zł - to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 57 000 zł, tj. 80%,

- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 378 955 zł, to wydatki na działalności bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników – 347 175 zł, wydatki rzeczowe 31 780 zł.

- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze – 5 290 zł, tj. wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne opiekunek służących pomocą podopiecznym.

- rozdz. 85295 – Pozostała działalność - dofinansowanie do obiadów dla dzieci w stołówkach szkolnych i program dożywiania dla osób potrzebujących pomocy- 60 000 zł (zdanie własne gminy). Na zadanie to gminie przyznano dofinansowanie w wysokości 25 000 zł ( w roku poprzednim dofinansowanie stanowiło 37 500 zł).

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 159 796 zł. Wydatki na to zadanie realizowane będą w następujących rozdziałach:

- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 149 796 zł (w roku 2011 – 133 467 zł). Kwota ta przeznaczona jest na wydatki bieżące trzech świetlic szkolnych w tym; na wynagrodzenia i pochodne przewiduje się kwotę 130 756 zł, wydatki rzeczowe 11 000 zł, świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 3020) – 8 040 zł.

- rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 7 000 zł. Są to środki na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów gimnazjów o charakterze stypendialnym realizowane przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych, w ramach programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi.

- rozdz. 85495 – Pozostała działalność – 3 000 zł - to odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 246 747 zł (w roku poprzednim 2 129 818,52 zł wzrost o 5,49 %), w tym na zadania bieżące przypada kwota 1 342 331 zł. natomiast zadania inwestycyjne opiewają na kwotę 904 416 zł, z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 854 600 zł

- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1 202 626 zł, gdzie:

1) na wydatki majątkowe (inwestycyjne) przypada kwota 854 600 zł i jest przeznaczona na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stanisławów – II etap, (§ 6050). W 2012 r. planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Polnej i Tartacznej. Zadanie to jest ujęte w przedsięwzięciach w WPF, na które łączne nakłady przewiduje się na kwotę 8 710 000 zł. i okres realizacji do 2015 roku. To zadanie jest możliwe do realizacji tylko pod warunkiem otrzymania środków pomocowych z UE, o które gmina będzie się ubiegać. W przypadku nieotrzymania takiej pomocy, okres realizacji znacznie się wydłuży, a w roku 2012 zostanie ograniczony zakres.

2) na wydatki bieżące zaplanowano 348 026 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Pustelniku i Retkowie. Główne z nich to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi gdzie przewiduje się wydatek w wysokości 136 066 zł; wydatki bieżące, jak zakup energii elektrycznej, monitoring, badania laboratoryjne, opłaty za korzystanie ze środowiska, odpis na ZFŚS, zakup środków do procesu technologicznego, odzieży roboczej itp.- 211 960 zł.

W ramach tych wydatków, w paragrafie 4300 , kwotę 17 000 zł. planuje się wydatkować na badania ścieków surowych i oczyszczonych oraz wywóz osadu z oczyszczalni ścieków w Retkowie na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, o czym mowa w tabeli Nr 8.

- rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 404 518 zł (w 2011 r. 401 443 zł) wzrost o 0,76%, gdzie:

1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi to kwota – 77 878 zł,

2) pozostałe wydatki bieżące to kwota - 326 640 zł w tym:

zbieranie odpadów komunalnych – 320 000 zł. (w 2011r. - 300 000 zł): tym w ramach programu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 6 000 zł (§ 4300) na zbiórkę segregowanych odpadów komunalnych.

- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 339 816 zł, w tym:

1) zakup energii – 240 000 zł. W związku z podpisaniem umowy (w wyniku przetargu) z nowym dostawcą energii, przewiduje się oszczędności w tym zakresie i środki na energię zostały zaplanowane o 10 000 zł. niżej w stosunku do roku poprzedniego.

2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 50 000 zł,

3) 49 816 zł, jako wydatek majątkowy, jest przeznaczone na budowę oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w ramach przedsięwzięć Funduszu sołeckiego (49 815,80 zł). Wykonane inwestycje stanowić będą środki trwałe, które powiększą mienie komunalne Gminy.

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 299 787 zł ( w roku 2011 – 297 896 zł.) wydatki w tym rozdziale dotyczą:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników gospodarki komunalnej i wynagrodzenia za obsługę targowiska – 178 627 zł,

2) pozostałe wydatki rzeczowe – 121 160 zł. będą wykorzystane na:

a) zakup materiałów potrzebnych do remontu targowiska, zakup biletów opłaty targowej, opłata za dzierżawę targowiska,

b) energię zużytą na targowisku, w budynkach świetlic wiejskich w kotłowni olejowej przy Ośrodku Zdrowia w Stanisławowie, w budynku byłej szkoły w Rządzy.

c) ubezpieczenie budynków komunalnych.

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 372 233 zł ( w roku 2011 – 348 437 zł.). Głównym wydatkiem jest tu dotacja dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury, w wysokości 290 000 zł (§ 2480) i jest ona zaplanowane na poziomie 2011 r., a w ramach tej instytucji na działalność bibliotek i wydatki orkiestry dętej.

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki finansowe na następujące zadania:

- zakup materiałów potrzebnych do remontu i remont świetlic wiejskich we wsi Cisówka i Szymankowszczyzna, Wólka Czarnińska oraz zakup urządzeń na plac zabaw we wsi Ładzyń – 37 233 zł.(§ 4210 i 4270). W ramach tych zadań środki Funduszu sołeckiego stanowią kwotę 25 740,50 zł.

- zorganizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy w tym „Dożynki Gminno – Parafialne” w Stanisławowie – 45 000 zł. (rozdz. 92195).

17. Dział 926 – Kultura fizyczna 40 000 zł.

Wydatki tego działu, jako wydatek bieżący, w wysokości 20 000 zł są przeznaczone na wspieranie wykonania zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu i będą wydatkowane jako dotacja dla podmiotu realizującego te zadania oraz jako wydatek inwestycyjny również 20 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu technicznego na przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa boisk sportowych w miejscowościach Stanisławów i Ładzyń, oraz budowa placu zabaw w Stanisławowie”. Realizacja tego zadania jest planowana do 2013 r. jednak pod warunkiem otrzymania środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp. (środki UE). O pozyskanie środków pomocowych Gmina będzie się ubiegać poprzez złożenie wniosku do LGD Ziemi Mińskiej.

Nadmienia się również, iż Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji, dlatego w budżecie nie planowano wydatków na ten cel.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/58/2011
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 6 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1 - dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/58/2011
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 6 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2 - wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/58/2011
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 6 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 3 - dochody zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/58/2011
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 6 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 4 - wydatki zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/58/2011
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 6 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 5 do Uchw. Budżetowej - zad. inwest.2012

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/58/2011
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 6 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela Nr 6 do Uchw. Budżet. -Przychody i rozchody

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/58/2011
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 6 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela Nr 7, 8 i zał. Nr 1do Uchw. Budżetowej - dotacje i GKRPA

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/58/2011
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 6 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela Nr 9 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe