| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 78/XVI/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2025


Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala co następuje:
§ 1.
1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012 – 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- do wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Traci moc uchwała Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 17/V/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2025 z dniem 31 grudnia 2011 roku.
§ 4.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Miasta Podkowy Leśnej

Bogusław Jestadt
 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr 78/XVI/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w latach 2012-2025
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr 78/XVI/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr 78/XVI/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2025 dla Miasta Podkowy Leśnej

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa WPF obejmuje lata 2012-2025 i jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Miasta Podkowy Leśnej. Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się projekt budżetu na 2012 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa WPF obejmuje okres roku budżetowego 2012 oraz trzech kolejnych lat do 2015 roku. Kolejne lata są prognozowane na okres, na jaki przyjęto limit zobowiązań wynikający z zaciągniętych kredytów na wydatki majątkowe. Wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013-2025 został zaplanowany na podstawie prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Finansów. Prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o szczegółową analizę poszczególnych źródeł dochodów i wydatków budżetowych z uwzględnieniem Produktu Krajowego Brutto PKB i średniorocznej inflacji. Przygotowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025 poprzedziła analiza finansowa Miasta Podkowy Leśnej.

Dochody:

Dochody budżetowe były analizowane w poszczególnych paragrafach i oparte są na prognozowanych wskaźnikach inflacji i Produktu Krajowego Brutto PKB publikowanych przez Ministerstwo Finansów. Wykonane dochody budżetowe były analizowane od 2009 do 2011 roku. Do roku 2015 przyjęto wskaźnik inflacji na poziomie 2,5%. Po 2015 roku przyjęto wskaźnik inflacji 2%, uznając, że planowanie wzrostów dochodów przez następny okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędów. W Wieloletniej Prognozie Finansowej brany był pod uwagę wzrost wynikający ze zmian PKB w poszczególnych latach prognozy.

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na bazie przyjętej inflacji 2-2,5%. W przypadkach gdzie były możliwe ograniczenia tych wydatków zastosowano niższe wskaźniki wzrostu. Założono dyscyplinę wydatków bieżących. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Obsługa długu została zaplanowana na bazie prognozowanej stopy redyskonta weksli i WIBOR-ów 3 i 1-miesięcznych. Na tej podstawie obliczono średnioroczne oprocentowanie kredytów.

Pozycja „ wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t: obejmuje wszystkie wynagrodzenia burmistrza z pochodnymi i wydatki osobowe Rady Miasta. W tej pozycji założono 2% wzrostu wydatków w kolejnych latach.

W pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” obliczone są wynagrodzenia i składki ze wszystkich działów wydatków budżetowych. Planowany od 2012 roku 2,5% wzrost wynagrodzeń, obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i innych.

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie występują.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołączone są załączniki z wykazem przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych (inwestycji) zgodnie z art.226 ust.4 pkt.1 i 2 ufp.

Do priorytetowych zadań inwestycyjnych zaliczamy budowę sali sportowej wraz z rozbudową szkoły i modernizacją budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej oraz budowę dróg gminnych.

Przychody:

W latach 2010-2011 Miasto zaciągnęło kredyty w wysokości 9,0 mln zł. W kolejnych latach prognozy nie szacuje się pobierania kredytów.

Zaciągania pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WFOŚiGW miasto nie planuje.

Na dzień dzisiejszy Miasto nie planuje zaciągania pożyczek wyprzedzających na finansowanie inwestycji dotowanych z Unii Europejskiej.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.
Spłatę zaplanowano do 2025 roku.
Jako bazowy do wyliczenia długu Miasta przyjęto 2010 rok.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami bez przychodów, a wydatkami bez rozchodów. Każdy rok budżetowy stanowi równowagę budżetową i jest równy „0”.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w art. 243. zawarte są w tablicy nr 1.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja ITAKA

Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »