| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OWA-4210-34(5)/2012/424/Xzm/RWR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 16 kwietnia 2012r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie


Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.), w związku z art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późń. zm.) oraz art. 104 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego,


po rozpatrzeniu wniosku


przedsiębiorstwa energetycznego:

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o. o.

z siedzibą w Gostyninie,

zwanego dalej "Przedsiębiorstwem", które posiada:- numer 0000072845 w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,


- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7750000806,


zawartego w piśmie znak: DN/64/03/12, które wpłynęło do Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 22 marca 2012 r., w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła,postanawiam

zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo i stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji zmianę taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją z dnia 12 października 2011 r. nr OWA-4210-53(10)/2011/424/X/RWR, na okres do 30 kwietnia 2013 r.


UZASADNIENIE


Przedsiębiorstwu udzielono koncesji na okres do 31 grudnia 2025 r., na:

- wytwarzanie ciepła - decyzją Nr WCC/1160/424/W/OWA/2007/DL z dnia 20 listopada 2007 r. z późn. zm.,

- przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzją Nr PCC/1134/424/W/OWA/2007/DL z dnia 20 listopada 2007 r. z późn. zm.

Na podstawie powyższych koncesji Przedsiębiorstwo zaopatruje w ciepło odbiorców z terenu Gostynina.

Przedsiębiorstwo ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzją z dnia 12 października 2011 r. nr OWA-4210-53(10)/2011/424/X/RWR, na okres do 30 kwietnia 2013 r.

W piśmie, które wpłynęło do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 22 marca 2012 r. (znak: DN/64/03/12), Przedsiębiorstwo przedkładając zmianę ww. taryfy, zwróciło się z wnioskiem o jej zatwierdzenie w zakresie wysokości określonych w niej cen i stawek opłat za ciepło w związku ze wzrostem kosztów zakupu paliwa gazowego oraz miału węgla kamiennego.

Uzasadnieniem powyższej zmiany jest okoliczność przewidziana w § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), tj. wzrost kosztów zakupu paliwa gazowego w stosunku do tych kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji obecnie obowiązującej taryfy dla ciepła, spowodowane zmianą cen paliwa gazowgo, które zostały przedstawione w nowej taryfie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DTA-4212-53-(29)/2011(2012/652/5/AG w dniu 16 marca 2012 oraz miału węgla kamiennego w związku z zawarciem przez Przedsiębiorstwo w styczniu 2012 r. nowych umów zakupu tego paliwa. Są to niezależne od Przedsiębiorstwa zmiany warunków zewnętrznych prowadzenia koncesjonowanej działalności gospodarczej związanej z dostarczaniem ciepła do odbiorców.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 - 46 Prawa energetycznego oraz przepisami obowiązującego rozporządzenia taryfowego.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W niniejszej sprawie, słuszny interes strony przejawia się w uprawnieniu do zapewnienia Przedsiębiorstwu pokrycia przez zmianę taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło.

Zważywszy, iż w niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiono orzec, jak w sentencji.POUCZENIE


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy wysłać pod adres: Oddział Centralny Urzędu Regulacji Energetyki ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa.


2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).


3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetki


Adam Dobrowolski

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 tab. 4 pkt 1).


specjalista
Renata Wróbel


Otrzymuje:

1. Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 24

09-500 Gostynin

2. Wojewoda Mazowiecki

Załącznik do Decyzji Nr OWA-4210-34(5)/2012/424/Xzm/RWR
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 16 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

MPEC Gostynin zmian taryfy dla ciepla

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »