| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/99/12 Rady Gminy Pniewy

z dnia 2 kwietnia 2012r.

w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Pniewy w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)

Rada Gminy Pniewy

uchwala

Program zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Pniewy na rok 2012

Cele i zadania programu

§ 1. 1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Pniewy.

2. Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego.

3. Zmniejszenie populacji zwierząt.

4. Edukacja mieszkańców w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i promowanie prawidłowych postaw i zachowań w stosunku do zwierząt.

Realizacja założonych celów

§ 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie poprzez:

1. Odławianie bezdomnych psów oraz zapewnienie im dalszej opieki przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie , z którym gmina ma zawartą umowę, posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami , dysponujący odpowiednimi urządzeniami i środkami do wykonywania usług, zapewniający warunki określone w obowiązujących przepisach.

2. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych przez podmiot prowadzący odławianie psów na terenie Gminy, który prowadzi również działalność weterynaryjną.

3. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich dotychczasowych właścicieli.

4. Stały monitoring miejsc występowania bezdomnych kotów i pokrycie kosztów ich dokarmiania zimowego.

§ 3. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy realizowane poprzez:

1. Konsekwentne egzekwowanie obowiązków od osób utrzymujące zwierzęta domowe, wynikających z uchwały o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Pniewy.

2. Egzekwowanie we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną obowiązku corocznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.

3. Usuwanie i unieszkodliwianie zwłok padłych zwierząt z terenu gminy Pniewy przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie.

§ 4. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez:

1. Umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów” psich i kocich, których matki w najszybszym z możliwych terminów po porodzie zostaną poddane sterylizacji na koszt właściciela.

2. Wykonywanie na koszt gminy sterylizacji wyłapanych zwierząt bezdomnych przed przekazaniem ich nowemu właścicielowi.

§ 5. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowane jest poprzez:

1. Prowadzenie działalności edukacyjnej mającej na celu podnoszenie wiedzy mieszkańców w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących zwierzęta domowe oraz zachęcających do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami.

2. W szkołach i przedszkolach z terenu Gminy włączenie do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami oraz ich prawidłową opieką.

§ 6. Źródła finansowania realizacji programu:

Program realizowany będzie ze środków finansowych przypadających na ten cel w budżecie gminy na 2012 rok w kwocie – 25 000 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Pniew.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zofia Rokosz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »