Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1005

Uchwała nr XXIX/169/2012 Rady Miejskiej w Piastowie

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na rzecz Miasta Piastowa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 3   i art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r., poz. 391) Rada Miejska w   Piastowie uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie:  

1)   ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, stanowiące załącznik Nr 1   do uchwały,  

2)   prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a   także grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części, stanowiące załącznik Nr 2   do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni po opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Piastowie  


Maria   Ziółek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/169/2012
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.  

1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie usług w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami winien:  

1)   Prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w   zakresie prowadzenia działalności w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.  

2)   Posiadać niezbędny sprzęt do wyłapywania zwierząt, nie stwarzający zagrożenia dla ich życia i   zdrowia oraz niezadający im cierpienia.  

3)   Zatrudniać przeszkolonych pracowników w   zakresie postępowania ze zwierzętami.  

4)   Posiadać środek transportu umożliwiający higienę w   czasie transportu i   ochronę zwierząt przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi - zapewnienie odpowiedniej temperatury, wentylacji, przestrzeni, zabezpieczony przed niekontrolowanym wydostaniem się zwierząt. Podłoga pojazdu używanego do transportu powinna mieć odpowiednią nawierzchnię, zapewniającą przyczepność kończyn.  

5)   Zapewnić opiekę weterynaryjną w   przypadku pochwycenia zwierzęcia okaleczonego lub chorego.  

6)   Prowadzić ewidencję zwierząt wyłapanych  

7)   Zapewnić całodobową dyspozycyjność wykonywania usług.  

8)   Dysponować nieruchomością do przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska.  

2.   Powyższe wymagania powinny zostać udokumentowane odpowiednimi dokumentami.  

3.   Dokumentami o   których mowa w   ust. 2   są:  

a)   zaświadczenie o   wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,  

b)   umowa kupna sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzająca posiadanie sprzętu, o   którym mowa w   ust. 1   pkt 2,  

c)   umowa o   stałej współpracy z   lekarzem weterynarii,  

d)   dokument przeszkolenia osób o   których mowa w   pkt 3,  

e)   tytuł własności, umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości, o   której mowa w   pkt 8.  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/169/2012
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Wymagania, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i   prowadzenie grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części.  

1.   Prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w   zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,  

1)   dysponować nieruchomością, na której zlokalizowane będzie schronisko (posiadać tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z   prawa własności użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego przez okazanie stosownego dokumentu bądź umowy),  

2)   posiadać odpowiedni obiekt w   którym schronisko ma być prowadzone, spełniające następujące wymagania:  

a)   ogrodzony i   utwardzony teren,  

b)   wydzielone, ocieplone i   zadaszone boksy,  

c)   wydzielony wybieg dla zwierząt,  

3)   posiadać pomieszczenia, urządzenia i   obiekty niezbędne do prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt określone w   Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i   Rozwoju Wsi z   dnia 23 czerwca 2004 r. w   sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt /Dz. U. Nr 158, poz. 1657/,  

4)   posiadać doprowadzoną bieżącą wodę i   kanalizację do schroniska (w przypadku odprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi – ścieki muszą być należycie oczyszczane. Na prowadzanie ścieków niezbędne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego).  

5)   dysponować sprzętem i   urządzeniami do właściwego prowadzenia schroniska w   szczególności:  

a)   atestowanymi urządzeniami przystosowanymi do wyłapywania i   obezwładnienia zwierząt,  

b)   pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt,  

c)   chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych,  

d)   piecem do spalania zwłok zwierzęcych,  

e)   urządzeniem warzelnym do przygotowania pokarmu,  

f)   środkami służącymi do transportu zwierząt (np. klatki),  

6)   posiadać przeszkolonych pracowników w   zakresie postępowania ze zwierzętami oraz zapewnionego lekarza weterynarii i   pielęgniarza.  

7)   posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w   zakresie grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części.  

8)   zapewnić całodobową dyspozycyjność wykonywania usług.  

2.   Powyższe wymagania powinny zostać udokumentowane odpowiednimi dokumentami.  

3.   Dokumentami o   których mowa w   ust.2 są:  

a)   zaświadczenie o   wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,  

b)   dokument potwierdzający tytuł prawny nieruchomości na której prowadzona będzie działalność w   zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt,  

c)   umowa kupna sprzedaży najmu lub faktura potwierdzająca posiadanie sprzętu, o   którym mowa w   ust 1   pkt 5”  

d)   umowa o   stałej współpracy z   lekarzem weterynarii,  

e)   dokument przeszkolenia osób, o   których mowa w   pkt. 6,  

f)   oświadczenie o   dysponowaniu odpowiednimi urządzeniami i   obiektami do prowadzenia działalności.  

Przedsiębiorca ubiegający się o   zezwolenie na prowadzenie grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części winien posiadać:  

1.   Prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w   zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,  

1)   dysponować nieruchomością, na której będzie zlokalizowana działalność o   której mowa w   pkt 1   (posiadać tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z   prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego przez okazanie stosownego dokumentu bądź umowy),  

2)   posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z   dnia 7   lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z   2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.),  

3)   dysponować sprzętem i   urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia działalności w   zakresie prowadzenia grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części w   szczególności:  

a)   pojazdem przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych i   ich części,  

b)   środkami służącymi do transportu zwłok zwierzęcych i   ich części,  

c)   posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i   ich części przed zagrzebaniem,  

d)   posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i   ich części,  

e)   chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych,  

f)   piecem do spalania zwłok zwierzęcych,  

g)   środkami do przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstałych w   procesie spalania bądź pisemne oświadczenie o   gotowości do odbioru odpadów powstałych w   procesie spalania.  

4)   posiadać odpowiednio wykształconą kadrę, w   tym również w   zakresie bhp. Jeżeli przedsiębiorca nie dysponuje piecem do spalania zwłok zwierząt lub chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierząt, wówczas powinien przedłożyć stosowną umowę gwarantującą odbiór zwłok zwierzęcych lub przedstawić pisemne oświadczenie o   gotowości do odbioru zwłok zwierzęcych przez Przedsiębiorcę prowadzącego działalność w   zakresie zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych.  

2.   Powyższe wymagania powinny zostać udokumentowane odpowiednio dokumentami.  

3.   Dokumentami o   których mowa w   ust. 2   niniejszego załącznika są:  

a)   zaświadczenie o   wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,  

b)   dokument potwierdzający tytuł prawny lub miejsca lub terenu na którym prowadzona będzie działalność w   zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt,  

c)   pozwolenie na użytkowanie lub zmianę sposobu użytkowania obiektu w   którym ma być prowadzona działalność objęta zezwoleniem,  

d)   dokument przeszkolenia osób,  

e)   oświadczenie o   posiedzeniu niezbędnych środków do prowadzenia działalności.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe