| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/115/12 Rady Gminy Nur

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nur na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.237, art. 239, 242 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 ), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 10.403.720 zł z tego :

a) bieżące w kwocie       8.079.269 zł,

b) majątkowe w kwocie               2.324.451 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 10.424.000 zł z tego:

a) bieżące w kwocie           7.241.546,23 zł,

b) majątkowe w kwocie               3.182.453,77 zł zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i nr 2a.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Nur w wysokości 20.280 zł , który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Nur w kwocie 1.120.000 zł oraz rozchody budżetu Gminy Nur w kwocie 1.099.720 zł na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł , w tym z tytułu zaciąganych kredytów 500.000 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwotach określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 17.000 zł .

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20.000 zł .

3. Ustala się rezerwę celową na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w wysokości 8.000 zł.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na kwotę 218.358,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.              

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Wójta do :

1. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,

2. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych na 2013 rok w ramach działu, z wyłączeniem tworzenia nowych i likwidacji istniejących zadań,

3. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Góral


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/115/12
Rady Gminy Nur
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/115/12
Rady Gminy Nur
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIX/115/12
Rady Gminy Nur
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/115/12
Rady Gminy Nur
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/115/12
Rady Gminy Nur
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/115/12
Rady Gminy Nur
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/115/12
Rady Gminy Nur
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/115/12
Rady Gminy Nur
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »