| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 112.XXII.2012 Rady Gminy Lipowiec Kościelny

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawieokreślenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1900 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) i art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) Rada Gminy w Lipowcu Kościelnym uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujący termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi:

1) Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje:

a) w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy- za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec,

b) w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstają odpady komunalne;

2) Opłatę należy wnosić za miesiąc kalendarzowy bez wezwania do dnia 20-go danego miesiąca;

3) Dopuszcza się wnoszenie opłaty kwartalne z góry do dnia 20-go pierwszego miesiąca danego kwartału;

4) Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmującą okres od dnia 01 do 31 lipca 2013 roku, uiszcza się do dnia 20 lipca 2013 roku;.

5) W przypadku wystąpienia w ciągu miesiąca zmiany w zakresie podstaw ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po zawiadomieniu o tym fakcie Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym, opłata w zmienionej wysokości naliczana zostanie od 1-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiło to zdarzenie;

6) Opłatę należy uiszczać bez wezwania w kasie Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym nr 31 8242 1021 0000 0273 2001 0002 w Banku Spółdzielczym w Żurominie Oddział w Lipowcu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowiec Kościelny

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Rafał Wośko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Danuta Trochim

Księgowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »