Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 2565

Uchwała nr 24.303.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie orzeczenia nieważności w całości uchwały Nr XVIII.190.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 11 ust. 1   pkt 5   i art. 18 ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 7   października 1992 roku o   regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z   2012 r. poz. 1113) –   Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie   uchwala, co następuje:  

§   1.   Orzeka o   nieważności uchwały Nr XVIII.190.2012 Rady Miejskiej w   Tłuszczu z   dnia 29 października 2012 r. w   sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty, z   powodu istotnego naruszenia prawa, tj. art. 6k ust. 1   pkt 1   w związku z   art. 6j ust. 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 roku poz. 391).  

§   2.   Na niniejszą uchwałę Miastu Tłuszcz przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Warszawie, w   terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie.  


Uzasadnienie

W dniu 7   listopada 2012 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie wpłynęła uchwała Nr XVIII.190.2012 Rady Miejskiej w   Tłuszczu z   dnia 29 października 2012 r. w   sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. Stosownie do art. 11 ust. 1   pkt 5   cyt. ustawy o   regionalnych izbach obrachunkowych, przedmiotowa uchwała podlega nadzorowi Izby.  

Badając ww. uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie ustaliło, co następuje:  

Jako podstawę prawną podjęcia ww. uchwały Rada Miasta Tłuszcz wskazała:  

-   art. 6k ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 roku, poz. 391), wg którego „Rada gminy, w   drodze uchwały dokona wyboru jednej z   określonych w   art. 6j ust. 1   i 2   metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę takiej opłaty”,  

-   art. 6j ust. 2   cyt: „W przypadku nieruchomości, o   której mowa w   art. 6c ust. 1   rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o   której mowa w   art. 6k ust. 1   pkt 2.  

Paragraf 1   badanej uchwały stanowi cyt. „Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Tłuszcz, tj. od każdego gospodarstwa domowego prowadzonego na terenie danej nieruchomości.  

W § 2   badanej uchwały stanowi cyt.: „Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby gospodarstw domowych prowadzonych na terenie nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w   § 3   i § 4”.  

Natomiast w   § 3   i § 4   Rada określiła po dwie miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego gospodarstwa domowego w   zależności od liczby osób w   gospodarstwie domowym.  

Zatem w   badanej uchwale Rada Gminy zawarła ustalenia sprzeczne z   art. 6k ust. 1   pkt 1   ww. ustawy, zgodnie z   którym rada gminy winna dokonać wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, spośród metod określonych w   art. 6j ust. 1   i 2   tejże ustawy oraz ustalić stawkę opłaty. Natomiast brak jest podstaw prawnych do określania przez Radę wysokości zróżnicowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zależne od wielkości gospodarstwa, co Rada Miasta Tłuszcz uczyniła w   § 3   i § 4   badanej uchwały. Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna wynikać z   wybranej przez Radę metody ustalenia opłaty oraz uchwalonej stawki opłaty. Zdaniem organu nadzoru niedopuszczane jest przy ustalaniu stawki opłaty od gospodarstwa domowego, różnicowanie stawek zależnie od wielkości gospodarstwa domowego gdyż wykracza to poza uprawnienia rady.  

Mając na uwadze, że badana uchwała jest rażąco sprzeczna z   prawem, Kolegium orzekło jak wyżej.  

 

 

Przewodniczący Kolegium  


Wojciech   Balcerzak

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe