| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 558/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie nadania statutu sołectwu Kłudzienko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust 2 pkt 1 i 4, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut sołectwu Kłudzienko w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Joanna Wróblewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 558/2013
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 29 maja 2013 r.

STATUT SOŁECTWA KŁUDZIENKO

Rozdział 1.
Zasady ogólne

§ 1. 1) Sołectwo Kłudzienko, zwane dalej sołectwem, jest jednostką pomocniczą Gminy Grodzisk Mazowiecki i stanowi wspólnotę samorządową osób zamieszkujących jego obszar.

2) Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 135,1991 ha.

3) Granice i jego położenie w Gminie określa mapa stanowiąca załącznik do Statutu.

§ 2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności :

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

2) Statutu Gminy Grodzisk Mazowiecki,

3) niniejszego Statutu.

§ 3. Zadaniem sołectwa jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb jego mieszkańców oraz wspieranie organów Gminy Grodzisk Mazowiecki w realizacji ich zadań.

§ 4. Sołectwo zapewnia zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:

1) reprezentowanie interesów zbiorowych i indywidualnych mieszkańców Sołectwa przed
organami Gminy,

2) inicjowanie, organizowanie, realizowanie, a także wspieranie przedsięwzięć mających na
celu zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,

3) zarządzanie wydzielonym Sołectwu mieniem komunalnym, w tym dysponowanie
dochodami z tego mienia.

Rozdział 2.
Organizacja i zadania organów Sołectwa

§ 5. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, posiadającą swe własne organy:

1) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy Sołectwa,

2) Sołtys – organ wykonawczy Sołectwa

§ 6. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej kończy się wraz z wyborem nowych organów Sołectwa.

§ 7. 1) Zebranie Wiejskie – gdy statut nie stanowi inaczej - zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

a) co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,

b) Rady Sołeckiej,

c) Rady Miejskiej

d) Burmistrza

§ 8. 1) Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

2) Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys

3) Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń, drogą elektroniczną lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

4) Zebranie Wiejskie zwołane na wniosek, musi odbyć się w terminie wskazanym przez wnioskodawcę i uzgodnionym z Sołtysem. Dobór terminu Zebrania Wiejskiego powinien umożliwiać uczestnictwo jak największej liczbie mieszkańców sołectwa.

5) Sołtys nie może odmówić zwołania Zebrania Wiejskiego na pisemny wniosek 10% mieszkańców, Rady Sołeckiej, Burmistrza i Rady Miejskiej

6) Do pisemnego wniosku o zwołanie Zebrania Wiejskiego porządek obrad dołącza wnioskodawca

7) Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do Zebrań Wiejskich w sprawach wyborów i odwołań Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej. W takim przypadku Zebranie Wiejskie Zwołuje Rada Miejska na podstawie § 22 pkt. 2 a informacją podawaną do publicznej wiadomości jest obwieszczenie o którym mowa w § 23 pkt. d) oraz w § 46 pkt1

§ 9. 1) Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają mieszkańcy zamieszkali na terenie sołectwa, oraz zaproszeni goście.

2) Do głosowania uprawnieni są stali mieszkańcy sołectwa.

§ 10. 1) Zebranie wiejskie podejmuje prawomocne decyzje, jeżeli uczestniczy w nim, co najmniej 10% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2) W przypadku braku wymaganych 10% uprawnionych do głosowania wyznaczany jest nowy termin zebrania.

3) Przepisu wymienionego w pkt.1 nie stosuje się, gdy zebranie odbywa się
w nowym terminie.

4) Termin nowego Zebrania Wiejskiego można wyznaczyć w tym samym dniu co termin pierwszy, kwadrans później.

5) W zawiadomieniu o Zebraniu zamieszcza się informację, że w przypadku braku wymaganych 10% uprawnionych do głosowania wyznaczany jest nowy termin zebrania na którym nie będzie obowiązywał warunek 10% frekwencji dla podejmowania prawomocnych decyzji.

§ 11. 1) Uczestnicy Zebrania Wiejskiego podpisują listę obecności podając imię i nazwisko. Lista ta jest załącznikiem do protokołu z zebrania.

2) Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom Sołtys lub wyznaczona przez niego osoba. Przepisu nie stosuje się do zebrań w sprawach personalnych. § 41 i § 46 pkt. 6 stosuje się odpowiednio.

3) Porządek obrad przyjmuje Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez prowadzącego Zebranie.

4) Obsługę, w tym protokołowanie Zebrania prowadzi osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie.

5) Protokół Zebrania Wiejskiego powinien zawierać w szczególności:

a) datę i miejsce Zebrania Wiejskiego,

b) stwierdzenie zdolności Zebrania Wiejskiego do podejmowania uchwał,

c) treść podjętych uchwał, liczbę oddanych głosów,

d) skrótowy opis przebiegu Zebrania Wiejskiego,

e) podpis przewodniczącego i protokolanta Zebrania Wiejskiego.

6) Protokół z Zebrania Wiejskiego udostępniony jest u Sołtysa.

7) Sołtys dostarcza protokół wraz z Uchwałami, Wnioskami i Opiniami Zebrania Wiejskiego Burmistrzowi w terminie 14 dni od dnia Zebrania Wiejskiego.

§ 12. 1) Zebranie Wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich istotnych dla Sołectwa sprawach, w ramach posiadanych kompetencji, oraz sporządza opinie i wnioski

2) Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”.

3) Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba że Statut lub ustawa przewiduje głosowanie tajne.

4) Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania tylko w sprawach personalnych.

§ 13. Burmistrz zapewnia Sołtysowi pomoc prawną i administracyjną w szczególności w celu właściwej realizacji przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego – o ile został wyodrębniony w budżecie gminy.

§ 14. Do zadań Zebrania Wiejskiego należy:

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Sołtysa z realizacji Funduszu Sołeckiego jeśli został wyodrębniony w budżecie gminy.

b) zarządzanie i korzystanie ze składników mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy, a przekazanego na rzecz Sołectwa oraz rozporządzanie dochodami z tego mienia, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, prawem miejscowym obowiązującym na terenie Gminy oraz postanowieniami niniejszego Statutu.

c) dysponowanie środkami finansowymi funduszu sołeckiego w sposób i na zasadach określonych w ustawie o funduszu sołeckim,

d) ustalanie zadań realizowanych przez Sołtysa i Radę Sołecką w okresie między posiedzeniami Zebrania Wiejskiego,

e) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza kompetencje Sołectwa,

§ 15. Do zadań Sołtysa należy:

a) sprawowanie zarządu sprawami Sołectwa,

b) zwoływanie i przewodniczenie Zebraniom Wiejskim, zwoływanym przez Sołtysa,

c) realizacja uchwał i działanie zgodnie ze wskazówkami Zebrania Wiejskiego oraz Statutem,

d) redagowanie i przekazywanie uchwał, wniosków i opinii organów sołectwa Burmistrzowi w terminie 14 dni od daty zebrania lub posiedzenia

e) informowanie mieszkańców Sołectwa o wszystkich ważniejszych sprawach i zdawanie sprawozdań przed Zebraniem Wiejskim,

f) inkaso podatków i opłat lokalnych na zasadach określonych odrębną Uchwałą Rady Miejskiej,

g) wpływanie i wspieranie aktywności mieszkańców Sołectwa, służącej poprawie gospodarki i warunków życia w Sołectwie oraz dbaniu o czystość i porządek w Sołectwie,

h) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,

i) uczestniczenie w szkoleniach i naradach Sołtysów, zwoływanych przez Burmistrza.

j) współdziałanie z organizacjami działającymi na terenie Sołectwa.

k) prowadzenie biura, w tym przechowywanie pism, wniosków, protokołów, uchwał itp. związanych z prowadzeniem sołectwa i realizacją funduszu sołeckiego w przypadku jego uchwalenia

l) w przypadku funduszu sołeckiego – realizacja i wykonywanie procedur

§ 16. 1) Sołtys może uczestniczyć w sesjach Rady Miejskiej bez prawa głosowania.

2) Sołtys ma prawo zgłaszania wniosków na Komisjach Rady Miejskiej, zabierania głosu w dyskusji zgodnie z Regulaminem pracy Komisji.

3) Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 17. 1) Sołtysowi wykonującemu swe obowiązki Burmistrz Gminy udostępnia tablicę „Sołtys”, godło, flagę, tablice ogłoszeń w sołectwie, pieczęć oraz legitymację sołtysa.

2) Utrzymanie we właściwym stanie wydzielonego mienia komunalnego którym mowa w §4 pkt. 3, tablic sołeckich oraz mienia zakupionego i udostępnionego sołectwu przez Gminę na potrzeby sołectwa w tym zakupionych na podstawie ustawy o funduszu sołeckim, należy do zadań sołectwa.

§ 18. 1) Rada Sołecka wspomaga działania Sołtysa.

2) Rada Sołecka liczy 4 członków.

3) Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jedno protokołowane posiedzenie na rok.

4) W posiedzeniach Rady Sołeckiej mogą brać udział radni Rady Miejskiej w szczególności z okręgu wyborczego właściwego dla Sołectwa i osoby zaproszone.

5) Z posiedzeń Rady Sołeckiej sporządza się protokół.

6) Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i przewodniczy im sołtys

§ 19. Do zadań Rady Sołeckiej należy:

a) występowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa i realizacji zadań Sołectwa,

b) podejmowanie inicjatyw dotyczących przeznaczania środków finansowych na cele rozwoju Sołectwa,

c) współdziałanie z radami sołeckimi innych sołectw w celu realizacji wspólnych zadań,

d) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie Wiejskie,

e) współdziałanie z Sołtysem w realizacji zadań Sołectwa.

f) Uczestnictwo w co najmniej jednym protokołowanym posiedzeniu na rok.

Rozdział 3.
Zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 20. 1) Wybory organów Sołectwa są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

2) W wyborach do każdego z organów, o których mowa w § 5, głosować można tylko osobiście i tylko jeden raz.

3) Uprawnionym do głosowania jest mieszkaniec sołectwa stale w nim zamieszkujący i posiadający czynne i bierne prawo wyborcze (figuruje w spisie wyborców)

4) Nie mają prawa wybierania osoby:

a) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu,

b) pozbawione praw publicznych lub wyborczych prawomocnym orzeczeniem sądu.

§ 21. 1) Wybory są równe – wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos.

2) Wybory są bezpośrednie – wyborcy wybierają Sołtysa, Radę Sołecką spośród nieograniczonej liczby kandydatów wcześniej zgłoszonych.

3) Wybory są tajne – wyborca musi mieć zapewnioną możliwość oddania głosu w sposób tajny.

§ 22. 1) Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Rada Miejska co 4 lata

2) Rada Miejska ustala kalendarz wyborczy oraz ustala miejsce Zebrania Wiejskiego.

3) Sołecka Komisja Wyborcza liczy 3 członków i jest wybierana spośród uczestników Zebrania Wiejskiego, posiadających bierne prawo wyborcze. Członków Sołeckiej Komisji Wyborczej wybiera się jawnie zwykłą większością głosów.

4) Dla sprawnego przeprowadzenia wyborów Burmistrz powołuje, Gminną Komisję Wyborczą spośród podległych pracowników Urzędu, w składzie od 3 do 5 osób.

§ 23. Do zadań Gminnej Komisji Wyborczej należy :

a) przygotowanie obwieszczeń i informacji w sprawach wyborczych i w sprawach odwołań i podanie ich do publicznej wiadomości

b) rejestrowanie kandydatów na Sołtysów i członków Rad Sołeckich,

c) przygotowanie spisu wyborców, kart do głosowania z umieszczeniem nazwisk kandydatów w kolejności alfabetycznej, opatrzenie swoją pieczęcią i ich dostarczenie Sołeckim Komisjom Wyborczym

d) po upływie terminu zgłaszania kandydatów sporządzenie listy kandydatów na Sołtysa w kolejności alfabetycznej oraz podanie do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów

e) przyjęcie wyników głosowania i wyników wyborów na sołtysów i członków Rad Sołeckich od Sołeckiej Komisji Wyborczej,

f) przekazanie wyników głosowań i wyników wyborów Burmistrzowi i Radzie Miejskiej

g) w przypadku zaistnienia przesłanki z § 31 pkt. 1 Gminna Komisja Wyborcza nie zarządza druku obwieszczeń a jedynie informację o zaplanowanym Zebraniu Wiejskim.

h) uczestniczenie (przynajmniej 1 członka Gminnej Komisji Wyborczej) podczas czynności wyborczych w lokalu wyborczym, w tym również w sprawach dotyczących odwołań w Sołectwie.

i) przygotowanie kart do głosowania o których mowa w § 47 ust.3 pkt. a opatrzonych pieczęcią Gminnej Komisji Wyborczej, przygotowanie spisu wyborców i ich dostarczenie Sołeckim Komisjom Wyborczym

§ 24. Do zadań Sołeckiej Komisji Wyborczej należy :

a) przeprowadzenie głosowania w sołectwie,

b) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,

c) ustalenie wyników głosowania w sołectwie,

d) przekazanie wyników głosowania do Gminnej Komisji Wyborczej.

e) ustalenie wyników głosowania w Sołectwie i podanie ich do publicznej wiadomości na wniosek Gminnej Komisji Wyborczej w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie;

f) sporządzenie protokołu wyników wyborów.

§ 25. Osoby wchodzące w skład Sołeckich Komisji Wyborczych tracą członkostwo w komisji
z chwilą wyrażenia zgody na kandydowanie na sołtysa lub chwilą wyrażenia zgody na kandydowanie na członka Rady Sołeckiej

§ 26. Kandydatem na Sołtysa i Członka Rady Sołeckiej może być wyłącznie osoba posiadająca czynne prawo wyborcze.

§ 27. 1) Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłasza się do Gminnej Komisji Wyborczej, w formie wzorów określonych przez Burmistrza, najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyborów do godziny 15,00 wraz z wykazem osób popierających listę.

2) Jeżeli 20 dzień jest dniem wolnym od pracy, zgłoszeń dokonuje się w przypadającym pierwszym dniu roboczym do godz. 15.

3) Zgłoszenia kandydata na Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej może dokonać mieszkaniec danego sołectwa uprawniony do głosowania. Zgłoszenie jest jednocześnie zgodą kandydata na kandydowanie . Zgłoszenie musi zawierać: imię ( imiona), nazwisko, wiek, wykształcenie oraz numer ewidencyjny Pesel kandydata, datę i własnoręczny podpis kandydata.

4) Każde zgłaszanie kandydata na Sołtysa musi być poparte podpisami co najmniej
5% wyborców a na członka Rady Sołeckiej 2%, jednak nie mniej niż 5 osób.

5) Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów.

6) Wyborca udzielający poparcia składa podpis na wykazie osób obok czytelnie wpisanego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL.

7) Burmistrz określa wzór zgłoszenia kandydata na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej oraz wzór wykazu osób popierających kandydatów na Sołtysa i Członka Rady Sołeckiej.

8) Kandydatów na Sołtysa i Członka Rady Sołeckiej zgłasza się osobno.

§ 28. Kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą.

§ 29. Podczas wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej nie obowiązuje cisza wyborcza.

§ 30. 1) Jeżeli w wyborach na Sołtysa Gminna Komisja Wyborcza przyjęła zgłoszenie tylko jednego kandydata, wybory przeprowadza się, z tym że kandydata uważa się za wybranego na Sołtysa jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

2) Jeżeli kandydat, o którym mowa w ust. 1 nie uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów stosuje się § 31 Statutu.

§ 31. 1) W przypadku gdy nie zarejestruje się żaden kandydat na sołtysa lub niewystarczająca liczba kandydatów na członków Rady Sołeckiej, kandydatów należy wyłonić spośród uprawnionych wyborców obecnych na Zebraniu Wiejskim. Przepis § 42 stosuje się odpowiednio

2) W takim przypadku nie ma zastosowania § 27

§ 32. Głosowanie odbywa się w trakcie Zebrania Wiejskiego.

§ 33. Głosowanie prowadzi Sołecka Komisja Wyborcza.

§ 34. 1) Przed rozpoczęciem głosowania Sołecka Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, po czym zamyka ją i opieczętowuje pieczęcią Sołectwa.

2) Od chwili opieczętowania aż do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno.

3) Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym powinni być obecni wszyscy członkowie Sołeckiej Komisji Wyborczej.

§ 35. 1) Wyborca otrzymuje od komisji kartę do głosowania właściwą dla przeprowadzanych wyborów.

2) Wyborca potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem

3) Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.

§ 36. 1) Głosowanie na Sołtysa odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w kratce po lewej stronie obok nazwiska kandydata, na którego oddaje się głos.

2) Głosowanie na członków Rady Sołeckiej odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w kratce po lewej stronie obok nazwiska kandydata, na którego oddaje głos
w ilości równej lub mniejszej liczebnemu składowi Rady Sołeckiej.

3) W przypadku wyłonienia kandydatów w sposób określony w § 31, głosowanie na Sołtysa i/lub na członków Rady Sołeckiej odbywa się poprzez wpisanie na kartę do głosowania nazwiska i imienia kandydata.

§ 37. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Sołecka Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania w Sołectwie.

§ 38. 1) Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania.

2) Komisja ustala liczbę nie wykorzystanych kart do głosowania, a następnie karty te umieszcza w zapieczętowanych pakietach.

3) Przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę, po czym komisja liczy znajdujące się w niej karty do głosowania, ustalając w ten sposób liczbę oddanych głosów.

4) Kart do głosowania przedartych całkowicie na dwie lub więcej części, nie bierze się pod uwagę przy obliczeniach.

5) Gdy liczba oddanych kart do głosowania różni się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.

§ 39. 1) Karty nieważne to karty :

a) inne niż urzędowo ustalone,

b) nieopatrzone pieczęcią Gminnej Komisji Wyborczej.

2) Sołecka Komisja Wyborcza ustala, na podstawie ważnych kart do głosowania, liczbę głosów nieważnych oraz liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów.

3) Za nieważne uważa się głosy:

a) jeżeli na karcie do głosowania na sołtysa wyborca umieścił znak „X” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata lub wyborca nie umieścił znaku „ X „ przy nazwisku żadnego kandydata,

b) jeżeli na karcie do głosowania na członków Rady Sołeckiej wyborca zakreślił liczbę nazwisk większą niż liczba członków Rady Sołeckiej określona w Statucie Sołectwa lub wyborca nie zakreślił żadnego nazwiska.

4) Komisja sporządza w dwóch egzemplarzach protokół głosowania.

§ 40. 1) W protokole głosowania w sołectwie wymienia się liczby :

a) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

b) oddanych kart do głosowania,

c) kart nieważnych,

d) kart ważnych,

e) głosów nieważnych,

f) głosów ważnych,

g) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.

2) W protokole wymienia się czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz omawia inne istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania i ustaleniem wyników głosowania.

3) Protokół podpisują czytelnie i każdą ze stron parafują wszystkie osoby wchodzące w skład Sołeckiej Komisji Wyborczej.

4) Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Sołecka Komisja Wyborcza przekazuje jeden egzemplarz protokołu, a także oddane karty i nie wykorzystane karty do głosowania do Gminnej Komisji Wyborczej oraz na wniosek Gminnej Komisji Wyborczej podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów poprzez wywieszenie drugiego egzemplarza protokołu w siedzibie lokalu wyborczego.

5) Wzór protokołu głosowania oraz kart do głosowania w sołectwie określa Burmistrz.

§ 41. Wyborcze Zebranie Wiejskie prowadzi członek Gminnej Komisji Wyborczej, Burmistrz albo osoba upoważniona przez Burmistrza

§ 42. 1) Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów. Przy równej liczbie głosów, jednocześnie najwyższej spośród wszystkich kandydatów przeprowadza się ponowne głosowanie w terminie 15 minut od pierwszego. Przy kolejnej równości głosów Sołecka Komisja Wyborcza wybór Sołtysa ustala w drodze losowania.             

2) Kandydat na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może bez podania przyczyny zrezygnować z kandydowania na każdym etapie czynności wyborczych, nie dłużej jednak niż do momentu ogłoszenia wyników wyborów. Po ogłoszeniu wyników wyborów stosuje się przepisy dotyczące wygaśnięcia mandatu.

3) Członkami Rady Sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy następni kandydaci umieszczeni na liście do głosowania otrzymali równą liczbę głosów, stosuje się odpowiednie zapisy ust. 1.

§ 43. Do przeprowadzonych wyborów nie wnosi się protestów wyborczych.

§ 44. 1) Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje na
skutek :

a) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,

b) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu,

c) śmierci.

d) odwołania

2) Wygaśnięcie mandatu w skutek śmierci następuje z mocy prawa.

3) W przypadkach określonych w ust.1 pkt. a wygaśnięcie mandatu następuje na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Burmistrza, na którym rezygnujący Sołtys lub Członek Rady Sołeckiej poinformował Zebranie Wiejskie o przyczynach rezygnacji.

4) W przypadku ust. 1 pkt. b i c, wygaśnięcie następuje z dniem zdarzenia o którym mowa w ust.1 pkt. b i c.

§ 45. 1) Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą zostać odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji z powodu:

a) nie pełnienia obowiązków Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej dłużej niż przez okres kolejnych 6 miesięcy.

b) utraty zaufania mieszkańców Sołectwa na podstawie pisemnego wniosku.

2) Nie pełnienie obowiązków może zostać określone podczas czynności kontrolnych o których mowa w rozdziale V.             

3) Wniosek o którym mowa w 1) pkt. b, musi zawierać uzasadnienie i być wniesiony do Rady Miejskiej wraz z podpisami co najmniej 15% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, jednak nie mniej niż 10 osób. Wnioskowi bez uzasadnienia i wymaganej liczby poparcia Rada Miejska nie nadaje biegu.

§ 46. 1) W informacji o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w przedmiocie odwołania Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków podaje się miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego oraz wnioskodawców odwołania. Informację podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 7 dni wcześniej.

2) Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym na Zebraniu Wiejskim.

3) Na okoliczność odwołania lub nie odwołania Zebranie Wiejskie podejmuje stosowną uchwałę.

4) W przypadku nie odwołania Sołtysa lub Członka Rady Sołeckiej na zebraniu o którym mowa w ust. 2, wnioskodawcy wnoszący odwołanie oraz osoby które złożyły podpis, o których mowa w § 46 pkt. 3 nie mogą wnieść kolejnego wniosku o odwołanie w terminie krótszym niż 1 rok od daty Zebrania Wiejskiego w sprawie odwołania.

5) Wzór protokołu głosowania oraz kart do głosowania określa Burmistrz

6) Zebranie Wiejskie w sprawach dotyczących odwołań prowadzi członek Gminnej Komisji Wyborczej, Burmistrz albo osoba upoważniona przez Burmistrza

§ 47. 1) Na zebraniu o którym mowa w § 46 ust. 2 głosowanie na kartach do głosowania przygotowanych przez Gminna Komisję Wyborczą przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej trzech osób, wybrana jawnie spośród uprawnionych uczestników Zebrania.

2) Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba, której wniosek dotyczy ani osoby wnoszące o odwołanie ani osoby które podpisały wniosek o odwołanie.

3) Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

a) przeprowadzenie głosowania na kartach do głosowania,

b) ustalenie wyników głosowania

c) sporządzenie protokołu z wykonanych czynności i przekazanie Gminnej Komisji Wyborczej

d) na wniosek Gminnej Komisji Wyborczej podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania

§ 48. 1) Zebranie Wiejskie odwołuje Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej bezwzględna większością głosów w głosowaniu, w którym bierze udział co najmniej 15% uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa, nie mniej niż 10 osób.

§ 49. 1) W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub odwołania Sołtysa, Sołtysem zostaje:

a) kandydat, który w wyborach uzyskał: - w pierwszej kolejności równą liczbę głosów, następnie kolejną największą liczbę głosów; a nie utracił prawa wybieralności

b) w przypadku nie wyrażenia zgody przez kandydata o którym mowa w pkt. a), Rada Miejska zarządza wybory uzupełniające.

2) Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby
w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji.

§ 50. 1) W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Sołeckiej lub odwołania członka Rady Sołeckiej w skład Rady Sołeckiej wchodzi kandydat, który w wyborach do Rady Sołeckiej kolejno otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.
2) W przypadku braku kandydata, o którym mowa w ust.1 lub nie wyrażenia przez niego zgody na wejście w skład Rady Sołeckiej, Burmistrz ogłasza wybory uzupełniające.
3) Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby
w okresie 1 roku przed zakończeniem kadencji.

4) Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli w Radzie Sołeckiej pozostało 3 lub więcej osób.

§ 51. Kadencja sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających upływa z dniem upływu kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych przez Radę Miejską (nie licząc zarządzonych przez Radę Miejską terminów wyborów uzupełniających)

§ 52. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Sołtysa, pełni osoba wyznaczona przez Burmistrza.

Rozdział 4.
Gospodarka sołectwa

§ 53. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. Zakres uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej Sołectwa następuje w ramach funduszu sołeckiego - o ile został uchwalony, oraz środków pozyskanych z zewnętrznych źródeł.

§ 54. Rada Miejska może przekazać na rzecz sołectwa lub odebrać od sołectwa mienie komunalne stosowną uchwałą, po otrzymaniu pozytywnej opinii Zebrania Wiejskiego.

Rozdział 5.
Nadzór i kontrola nad działalnością Sołectwa

§ 55. 1) Kontrola działalności (pełnienia obowiązków) Sołtysa i Rady Sołeckiej sprawowana jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

2) Kontrolę działalnością Sołtysa i Rady Sołeckiej sprawuje Rada Miejska poprzez działania własne lub wyznaczonych komisji w tym Komisji Rewizyjnej lub Burmistrza.

3) Burmistrz zobowiązany jest czuwać, żeby mienie sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie.

4) W przypadku wyznaczenia przez Radę Miejską Burmistrza do sprawowania kontroli sołectwa, Burmistrz powołuje w tym celu 2 osobową komisję.

5) Kontrolę przeprowadza się według potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 2 lata.

6) Kontroli podlega ustalenie stanu faktycznego, wgląd w tok poszczególnych spraw w zakresie działalności Sołectwa, a w szczególności:

a) Dokumentacja dotycząca utrzymania stanu technicznego, właściwej konserwacji (w tym formalności dotyczące przeglądów technicznych) mienia komunalnego którym mowa w §4 pkt3; tablic sołeckich oraz mienia udostępnionego sołectwu przez Gminę na potrzeby sołectwa w tym zakupionych na podstawie ustawy o funduszu sołeckim

b) formalności dotyczące zgodności ze statutem zwoływania i prowadzenia Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej oraz dokumentacji, w tym protokołów z zebrań i posiedzeń.

c) stan mienia będącego w posiadaniu sołectwa

7) Kontrolujący wymienieni w pkt. 2) w związku z wykonywaniem zadań z zakresu kontroli działalności organów sołectwa maja prawo do:

a) wglądu do wszystkich dokumentów związanych z działalnością sołectwa

b) oględzin składników mienia będących w posiadaniu sołectwa

c) obserwacji przebiegu określonych czynności

d) żądania od sołtysa udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień

8) Wynik kontroli przekazywany jest Radzie Miejskiej.

9) O wynikach kontroli informowani są mieszkańcy sołectwa. Protokół z kontroli odczytywany jest najbliższym Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Sołtysa, o którym Sołtys zobowiązany jest powiadomić Radę Miejską. W przypadku nie zwoływania zebrania wiejskiego przez sołtysa, zebranie wiejskie zwołuje Rada Miejska. Zebranie Wiejskie na którym zostanie odczytany protokół odbyć się musi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty kontroli.

10) Do czynności określonych w pkt. 9 Rada Miejska może wyznaczyć Burmistrza.

11) Rada Miejska dokonuje oceny pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz organizuje wymianę doświadczeń w tym zakresie.

§ 56. 1) Burmistrz jeżeli uzna, że uchwały organów sołectwa wykraczają poza zakres przekazanych im kompetencji, są sprzeczne z prawem, wstrzymuje ich realizację, zawiadamiając jednocześnie Radę Miejską.

2) Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Rada Miejska w formie stanowiska w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia uchwały.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe

§ 57. 1) Statut Sołectwa uchwala Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

2) Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska z własnej inicjatywy, z inicjatywy Burmistrza lub na wniosek Zebrania Wiejskiego, w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 58. W przypadkach spornych dotyczących postanowień niniejszego Statutu, wiążące stanowisko zajmuje Rada Miejska.

§ 59. 1) Statut podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

2) Treść Statutu udostępnia się mieszkańcom do wglądu u Sołtysa i w Urzędzie Miejskim Grodzisk Mazowiecki.


Załącznik Nr 1

do statutu sołectwa Kłudzienko

Granice i położenie sołectwa Kłudzienko

infoRgrafika

infoRgrafika


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym, organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Uchwałą Rady Miejskiej nr 485/2013 z 23.01.2013 ustanowione zostało sołectwo Kłudzienko, któremu należy nadać statut.

Projektu statutu opracowany został przez Komisję składającą się z sołtysów, radnych oraz radcy prawnego. Burmistrz Grodziska Mazowieckiego zarządzeniem Nr 249/2013 z 19.04.2013r zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu statutu. Konsultacje miały na celu zebranie opinii mieszkańców w przedmiocie projektu statutu i zostały przeprowadzone w terminie 22.04.2013 – 13.05.2013r. Zebranie mieszkańców Kłudzienka odbyło się 08.05.2013r. Na zebraniu przedstawiano mieszkańcom projekt statutu sołectwa i mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi, propozycje co do przedstawionej treści statutu.

Mając powyższe na uwadze przedkłada się Radzie Miejskiej projekt uchwały i statutu sołectwa Kłudzienko.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Nowicki

Członek Zarządu Sembox Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »