Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 9286

Uchwała nr XXXVIII/233/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą

z dnia 9 sierpnia 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 i w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594.)

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie od 8.00 do 13.00 w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 2. Po czasie wymienionym w ust. 1 świadczenia i usługi w postaci nauczania, wychowania i opieki realizowane są odpłatnie.

§ 2. 1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 obejmują w szczególności: 1) zajęcia dodatkowo wspomagające rozwój dziecka zgodnie z jego możliwościami, w szczególności: a) gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności plastyczne, muzyczne, teatralne, konstrukcyjne, b) zajęcia rozwijające postawy aktywne i wyobraźnię wychowanków, c) zajęcia kształtujące samodzielność, rozwijające umiejętności komunikacyjne, społeczne i emocjonalne, d) gry, zabawy, spacery i ćwiczenia gimnastyczne na świeżym powietrzu, wdrażające do zdrowego stylu życia i odpowiedzialności, 2) zabawy tematyczne, gry i ćwiczenia ogólnorozwojowe wspierające przygotowanie dziecka do osiągnięcia gotowości szkolnej, rozwijające spostrzegawczość wzrokową, słuchową, językową oraz sprawność manualną, 3) autorskie programy własne oddziałów przedszkolnych oraz innowacje pedagogiczne, m.in. adaptacja dzieci w środowisku, wspieranie zdolności twórczych, programy ekologiczne i regionalne, 4) organizowanie przez oddziały przedszkolne uroczystości i innych imprez z udziałem rodziców, rodziny i przedstawicieli środowiska lokalnego, 5) opiekę i wychowanie.

§ 3. 1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) dziecka za świadczenia, o których mowa w § 2 w wysokości 0,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 2. Miesięczną wysokość opłaty za czas płatnych świadczeń ustala się jako iloczyn stawki godzinowej o której mowa w ust. 1 oraz deklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym poza czasem realizacji podstawy programowej oraz liczby dni roboczych w danym miesiącu. 3. Wysokość opłaty, ustala się według stanu na pierwszy dzień września danego roku i w tej wysokości obowiązuje ona od dnia 1 września danego roku do dnia 31 sierpnia roku następnego. 5. Stawka opłat waloryzowana będzie corocznie o wartość średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 6. Z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego rodzice (prawni opiekunowie) deklarują liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń o których mowa w § 2. 7. Szczegóły dotyczące deklaracji, czasu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym, zasad korzystania z opieki przedszkolnej, zakresu świadczeń udzielanych przez oddział przedszkolny, wysokości opłat oraz sposobu pobierania i zwrotu opłat za świadczone usługi, reguluje umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodzicami, a dyrektorem szkoły, przy której funkcjonuje oddział przedszkolny.

§ 4. 1. Opłata, o której mowa w § 3 ust.1 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych realizowanych przez inne podmioty niż oddziały przedszkolne. 2. Odpłatność za wyżywienie ustala dyrektor szkoły przy której funkcjonuje oddział przedszkolny w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 5. 1. Wprowadza się ulgi w opłacie wymienionej w § 3 ust. 1 w wysokości: 1) 10% opłaty ponoszonej na każde dziecko - w przypadku korzystania z oddziału przedszkolnego przez dwoje dzieci z danej rodziny, 2) 50% opłaty ponoszonej na każde dziecko - w przypadku korzystania z oddziału przedszkolnego przez więcej niż dwoje dzieci z danej rodziny, 3) 20% opłaty w przypadku korzystania z oddziału przedszkolnego przez dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Kacprzyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-08-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe