| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 226/XXXVII/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłowiec w 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 11a ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 856) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Po uzyskaniu opinii: Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz dzierżawców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy Szydłowiec określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2014 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Krystyna Bednarczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 226/XXXVII/14
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 28 marca 2014 r.

Gminny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłowiec w 2014 roku.

§ 1.

`

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłowiec ma zastosowanie w stosunku do zwierząt domowych, a w szczególności do bezdomnych psów i wolno żyjących kotów przebywających w granicach administracyjnych gminy. Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Szydłowcu uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłowiec w 2014 r.", zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

§ 2.

Celami Programu jest:

1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy o ochronie zwierząt, w schronisku dla zwierząt;

2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.

§ 3.

Wykonawcami programu są:

1. Gmina Szydłowiec;

2. Samorządowy Zakład Usług Komunalnych;

3. Straż Miejska;

4. Schronisko dla zwierząt;

5. Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje działające na terenie gminy Szydłowiec, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt we współpracy z organami gminy.

§ 4.

Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach niniejszego Programu pełni Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szydłowcu współpracując w tym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej i samorządem lekarsko - weterynaryjnym.

§ 5.

1. W 2014 roku Gmina kontynuować będzie współpracę ze schroniskiem zwierząt w Pabianicach ul. Partyzancka 110, 95-200 Pabianice w celu zapewnienia bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt - to jest takim, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały;

2. Wszystkie psy trafiające do schroniska poddawane będą zabiegowi sterylizacji lub kastracji, o ile wcześniej nie zostały poddane takiemu zabiegowi;

3. Gmina nadal współpracować będzie z fundacją działającą na terenie gminy Szydłowiec zajmującą się ochroną zwierząt w zakresie: poszukiwania nowych właścicieli, dokarmiania zwierząt, propagowania ulotek związanych z ograniczeniem bezdomności zwierząt, prowadzenia edukacji w zakresie ochrony zwierząt - cały rok;

4. Wyłapane bezdomne psy i koty będą przetrzymywane w Tymczasowym Punkcie Przetrzymań Zwierząt do chwili odwiezienia ich do schroniska, lub przekazania do adopcji.

§ 6.

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Szydłowiec

1. Odławianie bezdomnych zwierząt w szczególności psów na terenie gminy Szydłowiec ma charakter interwencyjny i dokonywane będzie w zależności od zaistniałej potrzeby, przede wszystkim po zgłoszeniu do Straży Miejskiej lub Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych, który zajmuje się odławianiem bezdomnych zwierząt na terenie gminy Szydłowiec, a także prowadzi Tymczasowy Punkt Przetrzymań Zwierząt przy ul. Piaskowej 29, 26-500 Szydłowiec;

2. Odłowieniem objęte będą bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właścicieli lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub innych zwierząt oraz potrzebujące natychmiastowej pomocy tj. chore, kontuzjowane, agresywne, a także potrącone przez pojazdy mechaniczne;

3. Każde odłowione bezdomne zwierzę będzie miało zapewnioną opiekę weterynaryjną przez lekarza weterynarii na podstawie umowy zawartej z Gminą Szydłowiec;

4. Odłowieniu nie podlegają koty wolno żyjące, które stanowią element ekosystemu miejsko - wiejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów).

§ 7.

Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:

1. Ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;

2. Podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących wymagających leczenia (po wypadkach drogowych);

3. Zapewnienie dokarmiania w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowotności tej populacji w okresie występowania niedostatku żeru naturalnego oraz wody pitnej w miejscach ich przebywania 3 - 5 punktów) według ustalonych miejsc w roku 2012;

4. Realizację w/w zadań przy współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

§ 8.

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów poprzez:

1. Pokrywanie kosztów sterylizacji samic lub kastracji samców psów lub kotów mieszkańcom Gminy Szydłowiec, którzy zadeklarowali chęć adopcji bezdomnego zwierzęcia;

2. Pokrywanie kosztów badania ogólnego stanu zdrowia, szczepień profilaktycznych, pobytu w lecznicy przez okres rekonwalescencji oraz sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt, a w szczególności psów oraz wolno żyjących kotów przebywających na terenie gminy.

§ 9.

Gmina prowadzi poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych psów i kotów poprzez:

1. Prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu gminy tj. informowanie o schwytaniu bezdomnego zwierzęcia poprzez stronęhttp://www.szydlowiec.pl ;

2. Lekarza weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę oraz podmiotem wyłapującym bezdomne zwierzęta, a także za pośrednictwem schroniska;

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt w poszukiwaniu nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

§ 10.

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Szydłowiec, po zabiegu sterylizacji lub kastracji przekazywane będą nowym właścicielom posiadającym odpowiednie warunki do utrzymywania zwierząt domowych, pod warunkiem przyjęcia pełnej odpowiedzialności właścicielskiej za przekazane zwierzę.

§ 11.

Usypianie ślepych miotów:

1. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli;

2. Zabieg uśpienia winien być wykonany przez lekarza weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usług weterynaryjnych w sposób humanitarny zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju i uśmiercania zwierząt (Dz.U. 2004 r. Nr 205, poz.2102 ze zm.);

3. Zwłoki uśpionych zwierząt będą odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez firmę zajmującą się utylizacją padłych zwierząt;

4. Gmina w roku 2014 na usypianie ślepych miotów oraz sterylizację i kastrację zwierząt domowych stanowiących własność mieszkańca gminy przeznacza kwotę6 000,00 zł.

§ 12.

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

1. Zwierzę gospodarskie Gmina przekaże do gospodarstwa rolnego Pana Kaminika Tadeusza zam. Jankowice 49, 26 - 500 Szydłowiec do którego będą przewożone zwierzęta gospodarskie traktowane niehumanitarnie odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Burmistrza Szydłowca zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie zwierząt ( Dz. U.1997 r. nr 111, poz. 724);

2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie Gmina podejmie starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

§ 13.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt realizuje Gmina poprzez podpisanie umowy z lekarzem weterynarii na całodobową opiekę weterynaryjną w roku 2014.

§ 14.

1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi gmina.

2. W budżecie Gminy Szydłowiec na 2014 r. przeznacza się środki finansowe na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt w kwocie 77 720 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »