| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/179/2011 Rady Miasta Pionki

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212 i   233 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r.  
o finansach publicznych (Dz.   U.   Nr 157, poz. 1240z późn. zm.)  

RADA MIASTA PIONKI   uchwala co następuje:  

§   1.   1.   Zmniejsza się plan dochodów                                                                                       o kwotę 4.000.000,00 zł  

2.   Zwiększa się deficyt                                                                                                     o kwotę 4.000.000,00 zł  

3.   Zwiększa się przychody                                                                                       o kwotę 4.000.000,00 zł  

§   2.   W wyniku powyższych zmian, § 1   uchwały otrzymuje następujące brzmienie:  

1.   Ustala się   dochody   w łącznej kwocie 74.694.547,09 zł z   tego:  

a)   bieżące w   kwocie                               57.954.481,09 zł                

b)   majątkowe w   kwocie                 16.740.066,00 zł   Zmianie ulega Tabela Nr 1   do Uchwały budżetowej zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Ustala się   wydatki   w łącznej kwocie 87.244.837,96 zł z   tego:  

a)   bieżące w   kwocie                 61.111.876,09 zł  

b)   majątkowe w   kwocie                 26.132.961,87 zł   Zmianie ulega Tabela Nr 2   i Załącznik Nr 1   do Uchwały budżetowej zgodnie z   załącznikiem Nr 2  
i Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   3.   W wyniku wprowadzonych zmian zapis § 2   Uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:  

1.   Ustala się deficyt w   wysokości 12.550.290,87zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:  

a)   kredytów w   kwocie 7.454.126,00 zł  

b)   pożyczek w   kwocie 237.129,00zł  

c)   obligacji w   kwocie 4.859.035,87 zł.  

2.   Ustala się przychody budżetu w   kwocie 19.044.255,00 zł, z   następujących tytułów:  

a)   kredyty w   kwocie 7.454.126,00 zł  

b)   pożyczki w   kwocie 237.129,00 zł  

c)   obligacje w   kwocie 11.353.000,00 zł. .

§   4.   1.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2011.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pionki  


Bohdan   Tosza

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr  XXII/179/2011    
Rady Miasta Pionki    
z dnia 30 grudnia 2011 r.  
 

Dochody budżetu Miasta Pionki na 2011 rok  

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Przed zmianą  

Zmiana  

Po zmianie  

400  

 

 

Wytwarzanie i   zaopatrywanie w   energię elektryczną, gaz i   wodę  

18 943 480,00  

- 4   000 000,00  

14 943 480,00  

 

40001  

 

Dostarczanie ciepła  

15 536 767,00  

- 4   000 000,00  

11 536 767,00  

 

 

0830  

Wpływy z   usług  

15 253 903,00  

- 4   000 000,00  

11 253 903,00  

Razem:  

78 694 547,09  

- 4   000 000,00  

74 694 547,09  

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXII/179/2011    
Rady Miasta Pionki    
z dnia 30 grudnia 2011 r.  
 

Wydatki budżetu Miasta Pionki na 2011 rok  

 

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Przed zmianą  

Zmiana  

Po zmianie  

 

020  

 

 

Leśnictwo  

121 000,00  

1 438,00  

122 438,00  

 

 

02001  

 

Gospodarka leśna  

121 000,00  

1 438,00  

122 438,00  

 

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

6 000,00  

- 147,00  

5 853,00  

 

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

80 000,00  

- 2   359,00  

77 641,00  

 

 

 

4530  

Podatek od towarów i   usług (VAT).  

35 000,00  

3 944,00  

38 944,00  

 

600  

 

 

Transport i   łączność  

13 618 510,00  

- 103 621,00  

13 514 889,00  

 

 

60004  

 

Lokalny transport zbiorowy  

100 000,00  

- 8   430,00  

91 570,00  

 

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

100 000,00  

- 8   430,00  

91 570,00  

 

 

60016  

 

Drogi publiczne gminne  

12 765 801,00  

- 74 706,00  

12 691 095,00  

 

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

48 500,00  

- 29 706,00  

18 794,00  

 

 

 

4270  

Zakup usług remontowych  

261 000,00  

10 000,00  

271 000,00  

 

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

302 625,00  

- 55 000,00  

247 625,00  

 

 

60017  

 

Drogi wewnetrzne  

552 274,00  

- 20 485,00  

531 789,00  

 

 

 

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

500,00  

- 500,00  

0,00  

 

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

19 309,00  

- 4   662,00  

14 647,00  

 

 

 

4270  

Zakup usług remontowych  

109 865,00  

- 10 000,00  

99 865,00  

 

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

30 000,00  

- 5   323,00  

24 677,00  

 

700  

 

 

Gospodarka mieszkaniowa  

3 583 736,00  

- 11 209,00  

3 572 527,00  

 

 

70005  

 

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

3 583 736,00  

- 11 209,00  

3 572 527,00  

 

 

 

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

10 000,00  

- 10 000,00  

0,00  

 

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

585 982,00  

- 50 000,00  

535 982,00  

 

 

 

4430  

Różne opłaty i   składki  

905 616,00  

86 726,00  

992 342,00  

 

 

 

4440  

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  

2 160,00  

- 2   160,00  

0,00  

 

 

 

4520  

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  

235 000,00  

- 8   340,00  

226 660,00  

 

 

 

4530  

Podatek od towarów i   usług (VAT).  

234 400,00  

- 27 435,00  

206 965,00  

 

710  

 

 

Działalność usługowa  

89 765,00  

- 71 310,00  

18 455,00  

 

 

71004  

 

Plany zagospodarowania przestrzennego  

89 765,00  

- 71 310,00  

18 455,00  

 

 

 

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

1 520,00  

- 690,00  

830,00  

 

 

 

4120  

Składki na Fundusz Pracy  

245,00  

- 220,00  

25,00  

 

 

 

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

10 000,00  

- 3   400,00  

6 600,00  

 

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

78 000,00  

- 67 000,00  

11 000,00  

 

750  

 

 

Administracja publiczna  

5 303 960,00  

15 855,00  

5 319 815,00  

 

 

75022  

 

Rady gmin (miast i   miast na prawach powiatu)  

283 100,00  

13 850,00  

296 950,00  

 

 

 

3030  

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  

235 400,00  

13 850,00  

249 250,00  

 

 

75023  

 

Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)  

4 061 401,00  

25 000,00  

4 086 401,00  

 

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

110 470,00  

25 000,00  

135 470,00  

 

 

75095  

 

Pozostała działalność  

271 736,00  

- 22 995,00  

248 741,00  

 

 

 

3020  

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  

4 400,00  

- 530,00  

3 870,00  

 

 

 

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

215 000,00  

- 10 515,00  

204 485,00  

 

 

 

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

36 456,00  

- 6   400,00  

30 056,00  

 

 

 

4120  

Składki na Fundusz Pracy  

9 380,00  

- 3   500,00  

5 880,00  

 

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

500,00  

- 500,00  

0,00  

 

 

 

4280  

Zakup usług zdrowotnych  

3 000,00  

- 960,00  

2 040,00  

 

 

 

4410  

Podróże służbowe krajowe  

500,00  

- 470,00  

30,00  

 

 

 

4430  

Różne opłaty i   składki  

2 500,00  

- 120,00  

2 380,00  

 

752  

 

 

Obrona narodowa  

8 700,00  

- 7   600,00  

1 100,00  

 

 

75212  

 

Pozostałe wydatki obronne  

8 700,00  

- 7   600,00  

1 100,00  

 

 

 

3020  

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  

3 000,00  

- 3   000,00  

0,00  

 

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

3 700,00  

- 3   600,00  

100,00  

 

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

2 000,00  

- 1   000,00  

1 000,00  

 

754  

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

585 548,00  

- 63 080,00  

522 468,00  

 

 

75412  

 

Ochotnicze straże pożarne  

152 616,00  

- 43 280,00  

109 336,00  

 

 

 

3020  

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  

50 279,00  

- 29 190,00  

21 089,00  

 

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

20 000,00  

- 4   000,00  

16 000,00  

 

 

 

4270  

Zakup usług remontowych  

6 000,00  

- 4   000,00  

2 000,00  

 

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

7 000,00  

- 1   500,00  

5 500,00  

 

 

 

4350  

Zakup usług dostępu do sieci Internet  

1 200,00  

- 400,00  

800,00  

 

 

 

4370  

Opłata z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  

2 179,00  

- 1   200,00  

979,00  

 

 

 

4410  

Podróże służbowe krajowe  

1 100,00  

- 1   000,00  

100,00  

 

 

 

4430  

Różne opłaty i   składki  

4 500,00  

- 1   490,00  

3 010,00  

 

 

 

4700  

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  

500,00  

- 500,00  

0,00  

 

 

75414  

 

Obrona cywilna  

21 600,00  

- 19 800,00  

1 800,00  

 

 

 

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

10 600,00  

- 9   600,00  

1 000,00  

 

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

10 000,00  

- 9   900,00  

100,00  

 

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

1 000,00  

- 300,00  

700,00  

 

756  

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i   od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z   ich poborem  

69 730,00  

7 700,00  

77 430,00  

 

 

75647  

 

Pobór podatków, opłat i   niepodatkowych należności budżetowych  

69 730,00  

7 700,00  

77 430,00  

 

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

38 920,00  

7 700,00  

46 620,00  

 

757  

 

 

Obsługa długu publicznego  

1 030 000,00  

127 700,00  

1 157 700,00  

 

 

75702  

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i   pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  

1 030 000,00  

127 700,00  

1 157 700,00  

 

 

 

8070  

Odsetki i   dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i   pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z   obsługą długu krajowego.  

790 000,00  

10 500,00  

800 500,00  

 

 

 

8110  

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i   pożyczek  

100 000,00  

117 200,00  

217 200,00  

 

851  

 

 

Ochrona zdrowia  

248 000,00  

- 5   000,00  

243 000,00  

 

 

85195  

 

Pozostała działalność  

15 000,00  

- 5   000,00  

10 000,00  

 

 

 

2820  

Dotacja celowa z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  

15 000,00  

- 5   000,00  

10 000,00  

 

853  

 

 

Pozostałe zadania w   zakresie polityki społecznej  

752 412,05  

0,00  

752 412,05  

 

 

85395  

 

Pozostała działalność  

752 412,05  

0,00  

752 412,05  

 

 

 

3020  

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  

1 900,00  

202,29  

2 102,29  

 

 

 

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

64 991,45  

- 474,00  

64 517,45  

 

 

 

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

12 720,12  

- 84,22  

12 635,90  

 

 

 

4120  

Składki na Fundusz Pracy  

2 095,52  

- 13,58  

2 081,94  

 

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

30 622,31  

533,15  

31 155,46  

 

 

 

4260  

Zakup energii  

16 000,00  

- 361,17  

15 638,83  

 

 

 

4270  

Zakup usług remontowych  

6 500,00  

449,11  

6 949,11  

 

 

 

4280  

Zakup usług zdrowotnych  

500,00  

54,00  

554,00  

 

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

5 600,00  

- 398,00  

5 202,00  

 

 

 

4360  

Opłaty z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   ruchomej publicznej sieci telefonicznej  

800,00  

35,48  

835,48  

 

 

 

4370  

Opłata z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  

600,00  

- 67,60  

532,40  

 

 

 

4410  

Podróże służbowe krajowe  

700,00  

124,54  

824,54  

 

900  

 

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

3 441 490,87  

134 127,00  

3 575 617,87  

 

 

90001  

 

Gospodarka ściekowa i   ochrona wód  

644 359,87  

- 19 400,00  

624 959,87  

 

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

24 100,00  

- 19 400,00  

4 700,00  

 

 

90002  

 

Gospodarka odpadami  

39 093,00  

- 6   890,00  

32 203,00  

 

 

 

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

2 800,00  

- 2   800,00  

0,00  

 

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

1 000,00  

- 730,00  

270,00  

 

 

 

4270  

Zakup usług remontowych  

1 000,00  

- 1   000,00  

0,00  

 

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

20 000,00  

- 2   360,00  

17 640,00  

 

 

90003  

 

Oczyszczanie miast i   wsi  

450 000,00  

44 120,00  

494 120,00  

 

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

450 000,00  

44 120,00  

494 120,00  

 

 

90004  

 

Utrzymanie zieleni w   miastach i   gminach  

772 700,00  

- 1   698,00  

771 002,00  

 

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

2 000,00  

- 1   698,00  

302,00  

 

 

90015  

 

Oświetlenie ulic, placów i   dróg  

648 191,00  

76 800,00  

724 991,00  

 

 

 

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

1 000,00  

- 1   000,00  

0,00  

 

 

 

4260  

Zakup energii  

461 191,00  

74 700,00  

535 891,00  

 

 

 

4270  

Zakup usług remontowych  

130 000,00  

3 100,00  

133 100,00  

 

 

90095  

 

Pozostała działalność  

844 630,00  

41 195,00  

885 825,00  

 

 

 

4260  

Zakup energii  

341 200,00  

45 000,00  

386 200,00  

 

 

 

4270  

Zakup usług remontowych  

131 550,00  

- 59 000,00  

72 550,00  

 

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

281 680,00  

52 500,00  

334 180,00  

 

 

 

4370  

Opłata z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  

1 880,00  

- 480,00  

1 400,00  

 

 

 

4430  

Różne opłaty i   składki  

4 500,00  

- 593,00  

3 907,00  

 

 

 

4530  

Podatek od towarów i   usług (VAT).  

67 320,00  

3 768,00  

71 088,00  

 

926  

 

 

Kultura fizyczna  

2 068 322,00  

- 25 000,00  

2 043 322,00  

 

 

92695  

 

Pozostała działalność  

230 000,00  

- 25 000,00  

205 000,00  

 

 

 

2820  

Dotacja celowa z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  

230 000,00  

- 25 000,00  

205 000,00  

 

Razem:  

87 244 837,96  

0,00  

87 244 837,96  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »