| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 42/2012 Wójta Gminy Poświętne

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) ) oraz art. 257 ust 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz.1240[2]) ) - Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie budżetu Gminy Poświętne na rok 2012:

1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 52 941,44 zł zgodnie z zał. Nr 1 do zarządzenia; w tym zwiększa się plan dochodów z zadań zleconych o kwotę 48 926,44 zł zgodnie z zał. Nr 1a do zarządzenia;

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 52 941,44 zł zgodnie z zał. Nr 2 do zarządzenia; w tym zwiększa się plan wydatków z zadań zleconych o kwotę 48 926,44 zł zgodnie z zał. Nr 2 a do zarządzenia;

3) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa po zmianie określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się plan budżetu na 2012 r.:
dochody ogółem                                           -               14 899 726,05 zł ,
z tego:
dochody bieżące                                           -               14 642 154,05 zł,
w tym z zadań zleconych                             -               2 227 507,05 zł ,
dochody majątkowe                                           -               257 572,00 zł,
wydatki ogółem                                           -               14 591 226,05 zł ,
z tego:
wydatki bieżące                                           -               13 770 287,05 zł,
w tym z zadań zleconych                             -               2 227 507,05 zł ,                            
wydatki majątkowe                                           -               820 939,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt


Jan Cymerman


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2012
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 25 października 2012 r.

D O C H O D Y

Dział

Rozdział

§

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

48 926,44

01095

Pozostała działalność

48 926,44

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

48 926,44

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 015,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

4 015,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

4 015,00

Ogółem

52 941,44


Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 42/2012
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 25 października 2012 r.

w tym dochody z zadań zleconych

Dział

Rozdział

§

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

48 926,44

01095

Pozostała działalność

48 926,44

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

48 926,44


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2012
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 25 października 2012 r.

W Y D A T K I

Dział

Rozdział

§

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

48 926,44

01095

Pozostała działalność

48 926,44

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

85,50

4120

Składki na Fundusz Pracy

12,25

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

361,59

4430

Różne opłaty i składki

47 967,10

600

Transport i łączność

5 728,86

5 728,86

60016

Drogi publiczne gminne

5 728,86

5 728,86

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 299,89

4270

Zakup usług remontowych

5 728,86

4300

Zakup usług pozostałych

428,97

750

Administracja publiczna

1 500,00

1 500,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 500,00

1 500,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1 500,00

4260

Zakup energii

1 500,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 015,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

4 015,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

4 015,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

23 700,00

23 700,00

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

3 700,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 700,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

90095

Pozostała działalność

23 700,00

10 000,00

4270

Zakup usług remontowych

10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

23 700,00

Ogółem

83 870,30

30 928,86


Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 42/2012
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 25 października 2012 r.

w tym wydatki z zadań zleconych

Dział

Rozdział

§

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

48 926,44

01095

Pozostała działalność

48 926,44

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

85,50

4120

Składki na Fundusz Pracy

12,25

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

361,59

4430

Różne opłaty i składki

47 967,10


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2012
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 25 października 2012 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012.

Lp

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa sołectwa

Nazwa zadania
Przedsięwzięcia

Kwota
(zł)

1

600

60016

4270

Choiny

Remont drogi gminnej

8 704,32

2

600

60016

4270

Cygów

Remonty dróg gminnych , udrożnienie rowów i przepustów

11 857,42

3

600

60016

4270

Czubajowizna

Remont drogi gminnej

7 505,26

4

600

60016

4210

Dąbrowica

Wykonanie chodnika

9 081,80

5

600

60016

4210

Helenów

Okopanie rowami drogi prowadzącej do łąk i, nawiezienie żwiru na tę drogę

5 299,89

4300

428,97

6

600

60016

4270

Józefin

Remont drogi gminnej i udrożnienie przepustów

6 172,96

7

600

60016

4270

Krubki-Górki

Udrożnienie rowu melioracyjnego i naprawa przepustów

5 143,61

4210

3 050,00

8

600

60016

4270

Nadbiel

Udrożnienie rowu

7 394,23


9

600

60016

4270


Nowe Ręczaje

Remonty dróg gminnych - odwodnienie

10 000,00

754

75412

4210

Sprzęt dla OSP i zakup umundurowania


2 434,74

10

600

60016

4270

Nowy Cygów

Udrożnienie rowów


8 015,97

11

600

60016

4270

Małków

Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej, koszenie poboczy


6 084,1412

600

60016

4270Międzyleś


Udrożnienie rowów

3 697,31

851

85121

4270

Remont budynku OZ Międzyleś schody wejściowe


7 000,00


801


80101


4300

Przygotowanie niezagospodarowanego pomieszczenia w SP Międzyleś3 000,00

801

80101

4210

4 000,00

13

900

90015

4270

Międzypole

Założenie lamp ulicznych przy drodze gminnej

8 282,43

14

600

60016

4270

Ostrowik

Pogłębienie i udrożnienie rowów melioracyjnych

6 661,47

15

600

60016

4270

Poświętne

Remont drogi gminnej- ulica Zachodnia

12 812,23

16

600

60016

4270

Stróżki

Remonty dróg gminnych

5 306,97

17

600

60016

4270

Turze

Udrożnienie rowów i zakup rur przepustowych na drodze gminnej


6 250,36

4210

3 542,00

18

600

60016

4270

Trzcinka

Remont drogi gminnej ,
udrożnienie rowu


6 313,05

4210

1 170,0019

600

60016

4270Wola Cygowska

Remont drogi gminnej nr 33,35,36 ,i
udrożnienie, odwodnienie rowów

8 092,52

900

90015

4270

Oświetlenie na drodze gminnej w kierunku Wola Ręczajska


1 500,00

20

754

75412

4210

Wola Ręczajska

Zakup krzeseł dla OSP i zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia budynku OSP Wola Ręczajska

11 524,34

21

854

85495

4210

Wólka Dąbrowicka

Plac zabaw dla dzieci ( zakup wyposażenia)

13 656,01

22

600

60016

4270

Zabraniec

Udrożnienie rowów i remont przepustów

14 233,34

Razem fundusz sołecki

208 215,34


Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 42/2012

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 25 października 2012 r.

              Na podstawie analizy potrzeb i zrealizowanych wydatków dokonano zmian w planie dz. 600, 750, 900 w tym w funduszu sołeckim w dziale 600.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 206 z dnia 16 października 2012 roku zwiększono plan dotacji w dz. 854 o kwotę 4 015,00 na dofinansowanie dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. –„Wyprawka szkolna”.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 207 z dnia 16 października 2012 roku zwiększono plan dotacji w dz. 010 o kwotę 48 926,44 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. Nr 567.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386. Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Teper

Adwokat amerykański

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »