| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/221/2014 Rady Gminy w Górznie

z dnia 7 marca 2014r.

w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym obiektom gminnym oraz drogom wewnętrznym w gminie Górzno

Na podst. art. 18 ust. 1 i 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się :

1. Zasady nazewnictwa ulic, placów oraz dróg wewnętrznych w gminie Górzno, zwanych dalej obiektami gminnymi.

2. Zasady określone w ust. 1 mają zastosowanie także w przypadku zmiany nazwy obiektu gminnego.

§ 2. Nazwy nadawane są:

1) ulicom, przez które rozumie się również aleje, drogi w granicach Gminy, w tym drogi wewnętrzne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, pasy komunikacyjne w obrębie osiedli mieszkaniowych, mosty, węzły drogowe, ciągi piesze itp.

2) placom, przez które rozumie się również skwery, ronda, rynki,

§ 3. Wszczęcie procedury nadania nazwy odbywa się na wniosek lub z urzędu.

§ 4. Inicjatywa w sprawie nadania nazwy przysługuje:

1) Wójtowi Gminy Górzno,

2) komisjom Rady Gminy w Górznie,

3) grupie co najmniej 3 radnych,

4) przewodniczącemu Rady Gminy w Górznie,

5) radom właściwych miejscowo samorządowych jednostek pomocniczych (sołectw),

6) grupie co najmniej 60% właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, których bezpośrednio dotyczy nadanie lub zmiana nazwy, wraz z pozytywna opinią zebrania wiejskiego.

§ 5. Wniosek, o którym mowa w § 3, powinien zawierać:

1) wskazanie wnioskodawcy,

2) wskazanie obiektu, który ma być nazwany,

3) szkic sytuacyjny ze  wskazaniem obiektu gminnego do nazwania,

4) proponowaną nazwę,

5) dotychczasową nazwę obiektu gminnego w razie jej zmiany.

6) uzasadnienie wniosku.

7) informację o charakterze encyklopedycznym w przypadku nadania nazwy odwołującej się do osoby  lub podmiotu zbiorowego, biografię lub historię, ze wskazaniem źródła informacji.

8) pisemną zgodę wszystkich właścicieli terenów na których zlokalizowana jest droga wewnętrzna.

§ 6. 1. Wniosek w sprawie nadania nazwy ulicy skierowany do Przewodniczącego Rady Gminy w Górznie, który kieruje  je do właściwej Komisji Rady celem zaopiniowania.

2. Po uzyskaniu pozytywnej opinii, o której mowa w ust. 1 właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Urzędu Gminy w Górznie :

1) zapewnia formalno-techniczną obsługę wniosków o nadanie nazw, w tym:

a) bada sytuację  terenowo-prawną gruntów, na których ma być usytuowany obiekt mający otrzymać nazwę,

b) występuje o pisemną zgodę właścicieli gruntów, na których usytuowana jest droga, gdy nadanie nazwy dotyczy drogi wewnętrznej stanowiącej własność prywatną w przypadku, gdy nadanie następuje z urzędu,

c) przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania nazwy obiektowi gminnemu wraz z uzasadnieniem i graficznym załącznikiem do uchwały.

§ 7. Przy opiniowaniu i podejmowaniu decyzji w sprawach nadania nazwy obiektowi gminnemu, należy kierować się następującymi kryteriami:

1) utrzymywania nazw utrwalonych w tradycji Gminy,

2) utrzymywania charakteru nazewnictwa ulic w granicach wsi,

3) unikanie nazw trudnych w użyciu,

4) nazwy na terenie Gminy nie mogą być powtórzeniem już istniejących.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzno

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Skwarek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »