| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/246/2012 Rady Miasta Sulejówek

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.[1]) ) i art. 211, art. 212 oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.[2]) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody

DZ. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 Pozostała działalność                             § 2009/05 11.188,06
dochody bieżące

Zmniejszenia dochodów ogółem : 11.188,06 zł w tym
dochody bieżące 11.188,06 zł

Zwiększa się dochody

DZ. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 Pozostała działalność                             § 2007/05 2.327,25
dochody bieżące

Zwiększenia dochodów ogółem : 2.327,25 zł w tym
dochody bieżące 2.327,25 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki

DZ. 600 Transport i łączność
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne                             § 4300/02 100.000,00
wydatki bieżące

§. 6050/03 7.400,00
wydatki majątkowe

DZ. 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej §. 4300 10.000,00

§. 4390 10.000,00
wydatki bieżące

DZ. 750 Administracja publiczna
Rozdz. 75095 Pozostała działalność                                           § 4177 6.755,37
§. 4179 1.192,13
§. 4179/01 1.402,50
wydatki bieżące

DZ. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe ( celowa-oświatowe wydatki bieżące )              
§. 4810/02 12.713,00
wydatki bieżące

DZ. 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                                          
§. 4010/02 15.990,00
§. 4040/01 422,00
§. 4040/03 7.719,00
§. 4120/01 6.060,00
§. 4120/03 8.130,00
wydatki bieżące


Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych §. 4010/02 2.918,00
§. 4040/01 913,00
§.. 4040/03 97,00
§. 4120/03 1.089,00
wydatki bieżące

Rozdz. 80104 Przedszkola §. 4010/12 23.200,00
§. 4040/12 5.841,00
§. 4120/11 2.240,00
§. 4120/12 3.380,00
wydatki bieżące


Rozdz. 80110 Gimnazja                                                         §. 4010/02 6.948,00
§. 4040/01 3.302,00
§. 4040/04 8.592,00
§. 4120/04 7.300,00
wydatki bieżące

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące                             § 4040/01 1.524,00
§. 4120/01 4.144,00
wydatki bieżące

Rozdz. 80123 Licea profilowane                                           § 4010/01 29.614,00
§. 4110/01 578,00
§. 4120/01 701,00
wydatki bieżące

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe                                           § 4010/01 4.528,00
§. 4120/01 100,00
wydatki bieżące


Rozdz. 80148
Stołówki szkolne i przedszkolne § 4010/02 705,00
§. 4040/01 359,00
§. 4040/03 238,00
§. 4040/04 260,00
§. 4040/11 285,00
§. 4040/12 540,00
§. 4120/03 54,00
§. 4120/04 626,00
§. 4120/11 605,00
§. 4120/12 820,00
wydatki bieżące

Rozdz. 80195 Pozostała działalność               § 4177/05 21.651,56
§. 4179/05 11.318,44
§. 4249/05 1.800,41
§. 4307/05 1.477,92
§. 4309/05 433,27
wydatki bieżące

854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne                                           § 4010/02 800,00
§. 4040/01 3.511,00
§. 4040/03 273,00
§. 4120/03 27,00
wydatki bieżące

Zmniejszenia wydatków ogółem : 340.577,60 zł w tym
wydatki bieżące 333.177,60 zł wydatki majątkowe 7.400,00 zł

Zwiększa się wydatki 750 Administracja publiczna
Rozdz. 75095 Pozostała działalność                                           § 4017 3.223,22
§. 4019 568,80
§. 4019/01 669,18
§. 4117 554,09
§. 4119 97,78
§. 4119/01 115,03
§. 4127 78,98
§. 4129 13,94
§. 4129/01 16,40
§. 4307 2.899,09
§. 4309 511,60
§. 4309/01 601,89
wydatki bieżące
801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                             §. 4010/01 6.482,00
§. 4010/03 15.849,00
§. 4110/02 15.990,00
§. 4260/01 8.085,00
wydatki bieżące

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych §. 4010/03 1.186,00
§. 4110/02 2.818,00
§. 4120/02 100,00
wydatki bieżące

Rozdz. 80104 Przedszkola § 3020/11 5.400,00
§. 4010/11 7.600,00
§. 4110/11 6.600,00
§. 4110/12 5.920,00
wydatki bieżące

Rozdz. 80110 Gimnazja                                                         § 4110/02 6.948,00
§. 4110/04 12.127,00
§. 4300/04 2.000,00
§. 4700/04 1.500,00
wydatki bieżące

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące                             § 4010/01 15.363,00
§. 4010/02 4.381,00
§. 4110/01 28.102,00
§. 4110/02 5.231,00
§. 4120/02 21,00
wydatki bieżące

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe                                           § 4110/01 804,00
wydatki bieżące

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne               § 4110/02 705,00
§. 4110/03 292,00
§. 4110/04 1.151,00
§. 4110/11 240,00
§. 4110/12 1.310,00
wydatki bieżące

Rozdz. 80195 Pozostała działalność               § 4017/05 10.043,63
§. 4019/05 1.340,77
§. 4117/05 1.726,53
§. 4119/05 230,48
§. 4127/05 246,11
§. 4129/05 32,86
§. 4217/05 6.240,05
§. 4219/05 759,95
§. 4247/05 7 .200,41
wydatki bieżące

DZ. 851 Ochrona zdrowia
Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne § 4390 7.400,00
wydatki bieżące

DZ. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne                                           § 4110/02 800,00
§. 4110/03 300,00
wydatki bieżące

DZ. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 129.841,00
wydatki bieżące

Zwiększenia wydatków ogółem : 331.716,79 zł w tym
wydatki bieżące 331.716,79 zł

§ 3. Zmienia się Tabelę Nr 1 „Dochody budżetu Miasta Sulejówek na 2012 rok”, Tabelę Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Sulejówek na 2012 rok” i Tabelę Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2012 rok” oraz Załącznik Nr 5 „ Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2012 rok” do uchwały Budżetowej na rok 2012 Miasta Sulejówek Nr XX/161/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

§ 4. Plan dochodów po zmianach wynosi 57.483.828,42 zł w tym

a) bieżące w kwocie 54.452.724,42 zł

b) majątkowe w kwocie 3.031.104,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1 .

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi 54.055.414,84 zł w tym

a) bieżące w kwocie 46.075.358,24 zł

b) majątkowe w kwocie 7.980.056,60 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2 .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek


Adam Lesiński


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/246/2012  Rady Miasta Sulejówek                                                             z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek  na rok 2012

Przedkładam Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012. 

I.Zmniejszenie dochodów na ogólną kwotę 11.188,06 złw następującej pozycji:

Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 Pozostała działalność § 2009/05 kwota
11.188,06 zł. – zmniejszenie planu dochodów bieżących spowodowane jest zmniejszeniem kwoty dofinansowania przewidzianego na realizację projektu „Równy start w przyszłość”                  po weryfikacji wniosku o dofinansowanie przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.                                                                                                                                                     

II.Zwiększenie dochodów na ogólną kwotę 2.327,25 złw następującej pozycji:

Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 Pozostała działalność § 2007/05 kwota
2.327,25 zł. – zwiększenie planu dochodów bieżących spowodowane jest dofinansowaniem przewidzianym na realizację projektu „Równy start w przyszłość” po weryfikacji wniosku                     o dofinansowanie przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.     

                                                                                                                                        

III.Zmniejszenie wydatków na ogólną kwotę 340.577,60 zł w następujących pozycjach:

1. Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 4300/02 kwota             100.000,00 zł.  – zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałychoraz
§ 6050/03  kwota 7.400,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków majątkowych w pozycji Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Glinianek do rzeki Długiej (projekt)

2. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej § 4300 kwota 10.000,00 zł. i § 4390 kwota 10.000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych i zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

3. Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75095 Pozostała działalność § 4177 kwota 6.755,37 zł., § 4179 kwota 1.192,13 zł. i§ 4179/01 kwota1.402,50 zł. – zmniejszenie wydatków bieżących w pozycji wynagrodzenia bezosobowe,dotyczących realizacji projektu pt. „Równe szanse – eIncusion w Sulejówku”.

4. Dz. 758 Różne rozliczenia Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe (celowa-oświatowe wydatki bieżące)              § 4810/02 kwota 12.713,00 zł. zmniejszenie planu wydatków bieżących związane z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej nauczycielowi z Zespołu Szkół Ponadgimazjalnych w Sulejówku.

5. Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe § 4010/02 kwota 15.990,00 zł., § 4040/01 kwota
422,00 zł., § 4040/03 kwota 7.719,00 zł., § 4120/01 kwota 6.060,00 zł., § 4120/03
kwota 8.130,00 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4010/02 kwota
2.918,00 zł., § 4040/01 kwota 913,00 zł., § 4040/03 kwota 97,00  zł., § 4120/03 kwota 1.089,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola § 4010/12 kwota 23.200,00 zł., § 4040/12 kwota 5.841,00 zł.,
§ 4120/11 kwota 2.240,00 zł., § 4120/12 kwota 3.380,00 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja § 4010/02 kwota 6.948,00 zł., § 4040/01 kwota 3.302,00 zł.,
§ 4040/04 kwota 8.592,00 zł., § 4120/04 kwota 7.300,00 zł.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące § 4040/01 kwota 1.524,00 zł., § 4120/01 kwota 4.144,00 zł.

Rozdz. 80123 Licea profilowane § 4010/01 kwota 29.614,00 zł., § 4110/01 kwota 578,00 zł., § 4120/01 kwota 701,00 zł.

Rozdz. 80130  Szkoły zawodowe § 4010/01 kwota 4.528,00 zł., § 4120/01 kwota 100,00 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne § 4010/02 kwota 705,00 zł., § 4040/01                  kwota 359,00 zł., § 4040/03 kwota 238,00 zł., § 4040/04 kwota 260,00 zł.,  § 4040/11 kwota  285,00 zł., § 4040/12 kwota 540,00 zł., § 4120/03 kwota 54,00 zł., § 4120/04                  kwota 626,00 zł., § 4120/11 kwota 605,00 zł., § 4120/12 kwota 820,00 zł.                                                          

Rozdz. 80195 Pozostała działalność § 4177/05 kwota 21.651,56 zł., § 4179/05 kwota 11.318,44 zł., § 4249/05 kwota 1.800,41 zł., § 4307/05 kwota 1.477,92 zł., § 4309/05 kwota433,27 zł.

6. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85401 Świetlice szkolne § 4010/02                   kwota 800,00 zł., § kwota 4040/01 kwota 3.511,00 zł., § 4040/03 kwota 273,00 zł.,
§ 4120/03 kwota 27,00 zł.   

  - zmniejszenie planu wydatków bieżących.

 

                                                          

IV.Zwiększenie wydatków na ogólną kwotę 331.716,79 zł.w  następujących pozycjach:

1. Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75095 Pozostała działalność § 4017 kwota                  3.223,22 zł., § 4019 kwota 568,80 zł., § 4019/01 kwota669,18 zł., § 4117 kwota 554,09 zł., § 4119 kwota 97,78zł., § 4119/01 kwota 115,03 zł., § 4127 kwota 78,98 zł., § 4129  kwota13,94zł., § 4129/01 kwota 16,40 zł., § 4307 kwota 2.899,09 zł., § 4309 kwota                      511,60zł.,§ 4309/01 kwota 601,89 zł. – zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczących realizacji projektu pt. „Równe szanse – eIncusion w Sulejówku”, w związku             z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe § 4010/01 kwota 6.482,00 zł., § 4010/03 kwota
15.849,00 zł., § 4110/02 kwota 15.990,00 zł., § 4260/01 kwota 8.085,00 zł. – zwiększenie planu wydatków  bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki
na ubezpieczenia społeczne oraz zakup energii elektrycznej.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4010/03 kwota
1.186,00 zł., § 4110/02 kwota 2.818,00 zł., § 4120/02 kwota 100,00 zł. - zwiększenie planu wydatków  bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki
na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

Rozdz. 80104 Przedszkola § 3020/11 kwota 5.400,00 zł, § 4010/11 kwota 7.600,00 zł,
§ 4110/11 kwota 6.600,00 zł., § 4110/12 kwota 5.920,00 zł. - - zwiększenie planu wydatków  bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki
na ubezpieczenia społeczne.

Rozdz. 80110 Gimnazja § 4110/02 kwota 6.948,00 zł., § 4110/04 kwota 12.127,00 zł.,
§ 4300/04 kwota 2.000,00 zł., § 4700/04 kwota 1.500,00 zł. - zwiększenie planu wydatków  bieżących dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu usług pozostałych oraz zapłatę za szkolenia obowiązkowe BHP i p.poż.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące § 4010/01 kwota 15.363,00 zł., § 4010/02 kwota 4.381,00 zł., § 4110/01 kwota28.102,00 zł., § 4110/02 kwota5.231,00 zł., § 4120/02                kwota21,00 zł. - zwiększenie planu wydatków  bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

Rozdz. 80130  Szkoły zawodowe § 4110/01 kwota 804,00 zł. - zwiększenie planu wydatków  bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne              § 4110/02 kwota 705,00 zł., § 4110/03              kwota 292,00 zł., § 4110/04 kwota 1.151,00 zł., § 4110/11 kwota 240,00 zł., § 4110/12           kwota 1.310,00 zł. - zwiększenie planu wydatków  bieżących dotyczących składekna ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność § 4017/05 kwota 10.043,63 zł., § 4019/05 kwota1.340,77 zł., § 4117/05 kwota 1.726,53 zł., § 4119/05 kwota230,48 zł., § 4127/05              kwota 246,11 zł., § 4129/05 kwota 32,86 zł., § 4217/05 kwota6.240,05 zł., § 4219/05 kwota            759,95 zł., § 4247/05 kwota 7.200,41 zł. – zwiększenie planu wydatków  bieżących dotyczących projektu pt. „Równy start w przyszłość” po weryfikacji wniosku przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

3. Dz. 851 Ochrona zdrowia Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne § 4390                7.400,00 zł. – zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczy konieczności wykonania wizji lokalnej i ekspertyzy wykładziny w Przychodni Miejskiej Nr 1 wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sulejówku w egzekwowaniu wymagań gwarancyjnych.

4. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85401 Świetlice szkolne § 4110/02             kwota 800,00 zł., § 4110/03 kwota 300,00 zł. -  zwiększenie planu wydatków  bieżących dotyczących składekna ubezpieczenia społeczne.

5. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 kwota 129.841,00 zł. – zwiększenie planu                                                                                             wydatków  bieżących dotyczących zakupu energii elektrycznej.                                                             

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/246/2012
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik2.xls

Tabela 1 -Dochody budzetu Miasta Sulejówek na 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/246/2012
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik3.xls

Tabela 2 - Wydatki budżetu Miasta Sulejowek na 2012 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/246/2012
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik4.xls

Tabela 2a - Plan wydatków majatkowych na 2012 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/246/2012
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik nr 5 - Plan przychodów i rozchodów budzetu Miasta Sulejówek na 2012 r.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,  poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241  oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,  Nr 149, poz. 887,  Nr 217, poz. 1281.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,  poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »