| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 779/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka

z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie: założenia publicznej placówki oświatowej, podpisania aktu założycielskiego oraz nadania pierwszego statutu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; poz. 645, poz. 1318), art. 91 i art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 595; poz. 645) w związku z art. 2 pkt 7, art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3, 5a i 7, art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6, art. 60 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,  Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r.  Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz 250, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317; z 2014 r. poz. 7, poz. 290) i załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz.U. Nr 52, poz. 466), art. 10 ust. 1, art. 11, art 12 ust 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; poz. 938, poz. 1646), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na 2014 rok - Uchwała Nr 695/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013 r, a także art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 września 2014 roku zakłada się jako jednostkę budżetową  publiczną placówkę oświatową, zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, o nazwie: " Bursa P ł ocka" z siedzibą w Płocku, ul. 3 Maja 35.

2. Akt założycielski placówki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zakładanej placówce nadaje się statut, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Bazę techniczną i majątek Bursy P ł ockiej stanowić będzie nieruchomość zabudowana (budynek wraz z wyposażeniem), usytuowana w Płocku  przy ul. 3 Maja 35, oznaczona jako działka numerem ewidencyjnym 375/6.

§ 3. Przyjmuje się źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2014 rok, dział 854 Opieka i wychowanie, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka


Artur Jaroszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 779/XLVI/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 779/XLVI/2014

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 779/XLVI/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 779/XLVI/2014

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »