| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr UG.0050.36.2011 Wójta Gminy Troszyn

z dnia 24 października 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2011

Na podstawie art. 30 ust. 2   pkt. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i   art. 257 pkt 1   i 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), zarządzam co następuje:  

§   1.  

1)   Zwiększa się ogółem dochody bieżące budżetu gminy o   kwotę   4.786,00zł   , zgodnie z   załącznikiem nr   1 do zarządzenia.  

2)   Zwiększa się ogółem wydatki bieżące budżetu gminy o   kwotę   4.786,00zł   , zgodnie z   załącznikiem nr   2 do zarządzenia.  

§   2.  

Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:  

1)   Plan dochodów budżetowych gminy –   18.284.659,54zł,   w tym:  

a)     bieżące -   13.937.371,20zł,  

b)     majątkowe -   4.347.288,34zł.  

2)   Plan wydatków budżetowych gminy –   23.168.709,54zł,   w tym:  

a)     bieżące -   11.966.160,54zł,  

b)     majątkowe -   11.202.549,00zł.  

§   3.  

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.  

§   4.  

1)   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem podpisania i   obowiązuje w   roku budżetowym 2011.  

2)   Wójt Gminy Troszyn niezwłocznie ogłosi niniejsze Zarządzenie w   trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.  

 

Wójt Gminy Troszyn  


mgr inż.   Edwin   Mierzejewski

 


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr UG.0050.36.2011
Wójta Gminy Troszyn
z dnia 24 października 2011 r.

Zestawienie zmian w   planie dochodów budżetu Gminy Troszyn na 2011 r.  

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Wartość   zmiany  

Dochody bieżące:  

852  

 

 

Pomoc społeczna  

3 943,00  

 

85214  

 

Zasiłki i   pomoc w   naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe  

3 943,00  

 

 

2030  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

3 943,00  

854  

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza  

843,00  

 

85415  

 

Pomoc materialna dla uczniów  

843,00  

 

 

2030  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

843,00  

Razem dochody bieżące:  

4 786,00  

OGÓŁEM:  

4 786,00  

 

 

Wójt Gminy Troszyn  


mgr inż.   Edwin   Mierzejewski

 


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr UG.0050.36.2011
Wójta Gminy Troszyn
z dnia 24 października 2011 r.

Zestawienie zmian w   planie wydatków budżetu Gminy Troszyn na 2011 r.  

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Wartość   zmiany  

Wydatki bieżące:  

801  

 

 

Oświata i   wychowanie  

0,00  

 

80101  

 

Szkoły podstawowe  

5 400,00  

 

 

3020  

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  

- 10 000,00  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

- 6   000,00  

 

 

4260  

Zakup energii  

20 700,00  

 

 

4370  

Opłata z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  

400,00  

 

 

4410  

Podróże służbowe krajowe  

300,00  

 

80104  

 

Przedszkola  

- 1   000,00  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

- 2   000,00  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

1 000,00  

 

80110  

 

Gimnazja  

- 4   400,00  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

- 4   400,00  

852  

 

 

Pomoc społeczna  

3 943,00  

 

85214  

 

Zasiłki i   pomoc w   naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe  

3 943,00  

 

 

3110  

Świadczenia społeczne  

3 943,00  

854  

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza  

843,00  

 

85415  

 

Pomoc materialna dla uczniów  

843,00  

 

 

3260  

Inne formy pomocy dla uczniów  

843,00  

Razem wydatki bieżące:  

4 786,00  

OGÓŁEM:  

4 786,00  

 

 

Wójt Gminy Troszyn  


mgr inż.   Edwin   Mierzejewski

 


Uzasadnienie do Zarządzenia Nr UG.0050.36.2011
Wójta Gminy Troszyn
z dnia 24 października 2011 r.

Zmian w   budżecie gminy Troszyn dokonano w   celu prawidłowego funkcjonowania budżetu   w   2011   roku.  

W załączniku Nr 1   zwiększa się ogółem dochody bieżące o   kwotę   4.786,00zł   , w   tym:  

- zwiększa się o   kwotę   3.943,00zł   dochody z   tytułu wpływu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z   pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w   Warszawie Wydziału Finansów Nr FIN-I.3111.123.2011.852 z   12   października   2011   r.  

- zwiększa się o   kwotę   843,00zł   dochody z   tytułu wpływu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w   ramach Rządowego programu pomocy uczniom w   2011r. - "Wyprawka szkolna", zgodnie z   pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w   Warszawie Wydziału Finansów Nr FIN-I.3111.66.2011.854 z   12 października 2011 r.  

W załączniku nr 2   zwiększa się ogółem wydatki bieżące o   kwotę   4.786,00zł   , w   tym:  

- zwiększa się o   kwotę   3.943,00zł   wydatki na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z   pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w   Warszawie Wydziału Finansów Nr FIN-I.3111.123.2011.852 z   12 października 2011 r.  

- zwiększa się o   kwotę   843,00zł   wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w   ramach Rządowego programu pomocy uczniom w   2011r. - "Wyprawka szkolna", zgodnie z   pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w   Warszawie Wydziału Finansów Nr FIN-I.3111.66.2011.854 z   12 października 2011 r.  

Ponadto w   załączniku Nr 2   przenosi sie między rozdziałami i   paragrafami wydatki na kwotę   22.400zł   zmniejszając wydatki na wypłate dodatków wiejskich, zakup wyposażenia do szkoły podstawowej w   Troszynie, przedszkola i   gimnazjum, a   zwiększając wydatki na zapłatę za zakup gazu w   szkole postawowej w   Troszynie, zapłatę za rozmowy telefoniczne, wypłatę delegacji dla nauczycieli szkoły podstawowej w   Troszynie oraz zapłatę za różne usługi zlecane przez samorządowe przedszkole w   Troszynie.  

 

Wójt Gminy Troszyn  


mgr inż.   Edwin   Mierzejewski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »