| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 651/XXXVIII/2013 Rady Miasta Płocka

z dnia 24 września 2013r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885i poz. 938) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013 – uchwała Nr 500/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę 547.173,37 zł., oraz zmniejsza się o łączną kwotę 283.602,67 zł. tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 760.971.266,94 zł., w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 327.173,37 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 230.309,67 zł. tj. do kwoty 692.025.574,98 zł.,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 220.000,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 53.293,00 zł. tj. do kwoty 68.945.691,96 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2013 rok.”;

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę 4.646.470,46 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 4.382.899,76 zł., tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 797.213.870,88 zł., w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.862.833,65 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 1.128.180,88 zł., tj. do kwoty 658.131.102,26 zł.,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 783.636,81 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 3.254.718,88 zł. tj. do kwoty 139.082.768,62 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2013 rok.”;

3) zmiany dochodów budżetu obejmują zmiany w części „Omówienie planowanych dochodów gminy z poszczególnych źródeł” w następujących pozycjach:

Budżet gminy;ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY: w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe o łączną kwotę 24.239,67 zł. z czego:  Miejski Ogród Zoologiczny o kwotę 24.239,67 zł. w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17.239,67 zł. w zakresie wpływów z różnych dochodów 7.000,00 zł. w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów o łączną kwotę 6.766,19 zł. w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy o łączną kwotę 8.164,00 zł. w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych o łączną kwotę 9.838,58 zł. w części „Dochody bieżące”, w poz. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł o kwotę 2.500,00 zł. w części „Dochody bieżące”, w poz. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 73.512,00 zł. w części „Dochody bieżące ”, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o łączną kwotę 68.990,93 zł. w części „Dochody majątkowe”, w poz. Inne dochody określone w odrębnych przepisach w pkt Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 100.000,00 zł.  ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY: w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 27,44 zł. w części „Dochody bieżące ”, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 195.636,00 zł. w części „Dochody bieżące ”, w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 34.524,00 zł. w części „Dochody majątkowe”, w poz. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę 53.293,00 zł.

4) zmiany dochodów budżetu obejmują zmiany w części „Omówienie planowanych dochodów powiatu z poszczególnych źródeł” w następujących pozycjach:

Budżet powiatu;ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY: w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe o łączną kwotę 15.782,00 zł. z czego:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 13.500,00 zł. w zakresie wpływów z różnych dochodów – 8.500,00 zł. w zakresie wpływów z różnych opłat – 5.000,00  Zespół Szkół Budowlanych, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 o kwotę 1.482,00 zł. w zakresie wpływów z różnych dochodów  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 o kwotę 800,00 zł. w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu o kwotę 1.200,00 zł. w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 7.000,00 zł. w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach o kwotę 1.000,00 zł. w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 4.780,00 zł. w części „Dochody bieżące”, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 17.400,00 zł. w części „Dochody bieżące”, w poz. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 86.000,00 zł. w części „Dochody majątkowe”, w poz. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 120.000,00 zł.  ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY: w części „Dochody bieżące ”, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 119,08 zł. w części „Dochody bieżące”, w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 3,15 zł. RAZEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW 547.173,37 zł.  RAZEM ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW 283.602,67 zł.

5) wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących, określonych w załączniku Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki bieżące Budżetu Miasta Płocka na 2013 rok.” , po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2a; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych: tabela na końcu uchwały

6) wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych, określonych w załączniku Nr 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki majątkowe Budżetu Miasta Płocka na 2013 rok.”, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2b; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych:

7) w § 10 w ust. 1 Ustala się: dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 21.292.762,95 zł; w ust. 2 dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.209.035,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2013 roku z Budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

8) w § 12 ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok”;

9) w § 13 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2013 rok”.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2013 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka


Artur Jaroszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 651/XXXVIII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1 do uchwały nr 651

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 651/XXXVIII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2 do uchwały nr 651

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 651/XXXVIII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3 do uchwały nr 651

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 651/XXXVIII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik nr 4 do uchwały nr 651

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 651/XXXVIII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik nr 5 do uchwały nr 651

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 651/XXXVIII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik nr 6 do uchwały nr 651

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 651/XXXVIII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik7.pdf

załącznik nr 7 do uchwały nr 651

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 651/XXXVIII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik8.pdf

5) wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących, określonych w załączniku Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki bieżące Budżetu Miasta Płocka na 2013 rok.” , po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2a; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych:

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 651/XXXVIII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik9.pdf

6) wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych, określonych w załączniku Nr 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki majątkowe Budżetu Miasta Płocka na 2013 rok.”, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2b; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych:

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Miżołębska

biuro prawne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »