reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 344/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 18 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j.: (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Ustala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr 852/XXX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piaseczno (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r., poz. 1764) zmieniona uchwałą nr 1490/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piaseczno (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r., poz. 6862).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 4.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Piotr Obłoza


Załącznik do Uchwały Nr 344/XIV/2015
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 18 listopada 2015 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY PIASECZNO
§ 1.

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno, a w szczególności:

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) inne wymagania dotyczące gospodarki odpadami wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagania określające zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2.

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale 2, pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) prowadzenie selektywnego zbierania w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

3) zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

4) przekazywanie zebranych odpadów przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem, dostarczanym właścicielom nieruchomości;

5) uprzątanie po opadach, przez właścicieli nieruchomości: błota, śniegu, lodu lub piasku wykorzystanego do posypania oblodzonych chodników (od granicy nieruchomości do krawędzi chodnika), przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości Piasek użyty do wskazanego wyżej celu należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczalny płatny postój lub parkowanie samochodów.;

6) mycie pojazdów samochodowych powinno się odbywać w miejscach do tego celu wyznaczonych;

7) zakazuje się mycia poza myjniami samochodowymi silników, podwozi i innych podzespołów samochodowych, w wyniku których następuje usuwanie substancji olejowych i innych substancji ropopochodnych;

8) drobne naprawy, regulacje pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, dozwolone są tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy.

§ 3.

1. Na terenie miasta i gminy Piaseczno, biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości
i porządku, zabrania się:

1) Umieszczania w pojemnikach i workach na niesegregowane (zmieszane) i segregowane odpady komunalne:

a) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

b) odpadów poremontowych i budowlanych, w tym również opakowań zawierających wapno, cement,

c) odpadów niebezpiecznych, w tym m.in. opakowań po ośrodkach chwastobójczych i owadobójczych, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po smarach itp.,

d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

e) baterii i akumulatorów,

f) zużytych opon,

g) przeterminowanych leków,

h) odpadów medycznych;

2) Umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

3) Umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych odpadów zielonych.

4) Umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów innych niż te, na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek.

5) Magazynowania na terenie nieruchomości odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi.

2. W przypadku stwierdzenia odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2, w pojemniku na odpady zmieszane lub w pojemniku/worku przeznaczonym do selektywnej zbiórki, odbierający odpady umieszcza na pojemniku czerwoną kartkę i nie odbiera odpadów.

3. W przypadku stwierdzenia odpadów zielonych w pojemniku na odpady zmieszane odbierający odpady umieszcza na pojemniku czerwoną kartkę i nie odbiera odpadów.

§ 4.

Na terenach, na których organizowane są imprezy masowe, zgromadzenia o charakterze publicznym, giełdy i targowiska wprowadza się obowiązek zapewnienia wystarczającej ilości pojemników do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, utrzymywania czystości wokół nich oraz niezwłocznego usuwania pojemników po zakończeniu oczyszczania terenu. Obowiązek ten obciąża zarządcę giełdy lub targowiska.

§ 5.

Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1. Zebrane w sposób selektywny odpady należy gromadzić w pojemnikach lub workach przeznaczonych do tego celu.

2. Pojemniki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz worki do odbioru odpadów biodegradowalnych i zielonych ma obowiązek zapewnić właściciel nieruchomości. Worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów "suchych" i szkła zapewnia Gmina Piaseczno.

3. Prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

1) odpady surowcowe (tzw. "suche" gromadzone w przeźroczystych żółtych workach lub pojemnikach koloru żółtego): papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), metale żelazne i nieżelazne, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, tekstylia;

2) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła (gromadzone w przeźroczystych zielonych workach lub pojemnikach koloru zielonego);

3) bioodpady i odpady zielone (gromadzone w pojemnikach, kontenerach lub w przeźroczystych workach dowolnego koloru z wyłączeniem koloru żółtego i zielonego) zbiórka prowadzona w okresie od wiosny do jesieni (marzec - listopad). Odpady zielone oddawane w ramach systemu należy gromadzić w workach o pojemności max. 120 litrów, zakupionych we własnym zakresie. Odpady te można również nieodpłatnie przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK);

4) odpady niebezpieczne, w szczególności: przeterminowane leki, chemikalia i opakowania po nich (farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki, zużyte opony itp. które należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) lub przekazać w ramach zbiorki akcyjnej zgodnie z podanym harmonogramem. Wymienione odpady niebezpieczne należy gromadzić i przygotować do odbioru,w sposób uniemożliwiający ewentualne przeciekanie oraz ograniczający dostęp osób trzecich;

5) odpady wielkogabarytowe (np.: meble). Zbiórka tych odpadów jest prowadzona systemem akcyjnym w formie wystawki zgodnie z ustalonym harmonogramem. Odpady można również nieodpłatnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK);

6) odpady remontowo - budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych, pochodzące z drobnych remontów mogą być nieodpłatnie dostarczone do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) lub gromadzone w pojemnikach lub kontenerach zamawianych indywidualnie i na własny koszt przekazywane do odbioru.

4. Dopuszcza się i zaleca prowadzanie przydomowych kompostowników. Właściciel nieruchomości, który zadeklarował zbiórkę bioodpadów do własnego kompostownika, jest zobowiązany wykorzystać uzyskany materiał dla własnych potrzeb lub przekazać przedsiębiorcy. Kompostownik nie może stanowić uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości;

5. Opakowania po żywności i inne przeznaczone do selektywnego zbierania powinny być pozbawione zawartości;

6. Z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić; można je ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość;

7. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed włożeniem do pojemnika lub worka;

8. Odpady zebrane selektywnie odbierane są przez wykonawcę zgodnie z ustalonym harmonogramem;

9. Pozostałe odpady należy gromadzić w pojemnikach na niesegregowane odpady komunalne (zmieszane). Pojemniki na powyższe odpady ma obowiązek zapewnić właściciel nieruchomości.

§ 6.

Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych zmieszanych, oprócz typowych pojemników i kontenerów, mogą być używane ogólnodostępne worki z tworzyw sztucznych dowolnego koloru z wyłączeniem koloru żółtego i zielonego, w które powinien zaopatrzyć się właściciel nieruchomości.

§ 7.

Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów surowcowych tzw. "suchych" nie wolno wrzucać:

1) kalki technicznej,

2) opakowań z zawartością np. żywnością,

3) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów;

4) mokrych folii, tłustego papieru,

5) opakowań i butelek po olejach spożywczych,

2. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego i nieopakowaniowego nie wolno wrzucać:

1) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),

2) luster,

3) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),

4) szyb samochodowych;

3. Do przydomowych kompostowników ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki bioodpadów i odpadów zielonych nie można wrzucać odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone.

4. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych tj. umieszczenia w pojemnikach lub workach odpadów, o których mowa w ust. 1 i 2, odbierający odpady przykleja czerwoną kartkę i odbiera je w dniu odbioru odpadów zmieszanych.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczana tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 8.

Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1. właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki przeznaczone do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych;

2. przewiduje się następujące pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno:

1) pojemniki na odpady o pojemności 0,12 m3, 0,24 m3, 1,1 m3, 2,5 m3;

2) kontenery o pojemności od 5 m3

3. zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej 0,02 m3 na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,12 m3 na każdą nieruchomość;

2) dla budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej 0,02 m3 pojemnika na osobę przy cyklu odbioru dwa razy na tydzień;

3) dla szkół wszelkiego typu, dla żłobków i przedszkoli 0,003 m3 na każdego ucznia / na każde dziecko i pracownika;

4) dla lokali handlowych 0,05 m3 na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,12 m3 na lokal;

5) dla punktów handlowych poza lokalem 0,05 m3 na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,12 m3 na każdy punkt;

6) dla lokali gastronomicznych 0,02 m3 na jedno miejsce konsumpcyjne;

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 0,12 m3 na każdych 10 pracowników;

8) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 0,02 m3 na jedno łóżko;

9) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika (kosza) na odpady;

§ 9.

Określa się rodzaje oraz pojemność pojemników i worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:

1. Właściciel nieruchomości:

a) w zabudowie wielorodzinnej ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki lub kontenery przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

b) w zabudowie jednorodzinnej może wyposażyć nieruchomość w pojemniki lub kontenery przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, bądź gromadzić posegregowane odpady w workach przeznaczonych do tego celu.

2. Pojemniki i worki przeznaczone do selektywnego gromadzenia odpadów winny posiadać następującą kolorystykę:

1) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na odpady surowcowe (tzw. "suche");

2) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło.

wymóg określonej kolorystyki pojemnika jest zachowany również wtedy gdy tylko pokrywa pojemnika jest w w/w kolorze lub gdy jest czytelnie opisany jakiego rodzaju odpady zawiera.

3. Pojemność pojemników nie może być mniejsza niż 0,12 m3.

4. Pojemność worków winna wynosić:

a) 0,12 m3 na odpady surowcowe (tzw. suche) oraz na bioodpady i odpady zielone;

b) 0,09 m3 na szkło.

5. W centrach handlowych, przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkołami - zestawy pojemników przeznaczone do selektywnej zbiórki szkła i opakowań ze szkła, oraz odpadów surowcowych tzw. "suchych" o pojemności od 0,8 do 1,5 m3, oznakowane kolorami takimi jak worki przeznaczone do selektywnej zbiórki.

§ 10.

Określa się rodzaje i sposób rozmieszczenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego tj. na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach:

1) kosze uliczne o pojemności od 0,035 do 0,075 m3;

2) odległość miedzy koszami na odpady komunalne zlokalizowanymi w pasach drogowych dróg publicznych oraz w parkach powinna być dostosowana do poziomu natężenia ruchu pieszych w danym terenie;

3) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w sąsiedztwie oznaczenia przystanku, w sposób widoczny i dostępny.

§ 11.

Właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza, zobowiązany jest do:

1. Wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych;

2. Gromadzenia odpadów w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

3. Przekazywania zgromadzonych odpadów w terminach wyznaczonych harmonogramem.

§ 12.

Ustala się standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnątrz;

2. Pojemnik powinien być kompletny i nieuszkodzony;

3. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych winny być zadaszone, ogrodzone i zamknięte;

4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek ustawić pojemniki na odpady, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, na wyrównanej, najlepiej utwardzonej, powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota;

5. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości;

6. Właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników na odpady;

7. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 i 6 może na rzecz właściciela nieruchomości wykonywać przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, na podstawie odrębnej umowy.

§ 13.

Ustala się zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1. Na terenie nieruchomości pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów przedsiębiorcy w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;

2. Pojemniki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych;

3. W przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości dopuszcza się ustawienie pojemników na terenie nieruchomości sąsiedniej.

4. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawienia pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z przedsiębiorcą wyłącznie w dniu odbioru danego rodzaju odpadów wskazanym w harmonogramie.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 14.

Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w podziale na rodzaje nieruchomości:

1. Rekomendowane częstotliwości wywozu odpadów z nieruchomości dla poszczególnych rodzajów odpadów:

a) Odbiór odpadów komunalnych (zmieszanych):

- w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie,

- w zabudowie wielorodzinnej nie rzadziej niż 2 razy na tydzień,

- z nieruchomości niezamieszkałych nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie,

- z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.

b) Odbiór bioodpadów i odpadów zielonych:

- w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, w okresie marzec - listopad,

- w zabudowie wielorodzinnej nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, w okresie marzec - listopad,

- z nieruchomości niezamieszkałych nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, w okresie marzec - listopad,

- z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie w okresie marzec - listopad.

c) Odbiór odpadów surowcowych (tzw. "suchych"):

- w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie,

- w zabudowie wielorodzinnej nie rzadziej niż 1 raz na tydzień,

- z nieruchomości niezamieszkałych nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie,

- z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.

d) Odbiór szkła:

- w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc,

- w zabudowie wielorodzinnej nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie,

- z nieruchomości niezamieszkałych nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc,

- z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe nie rzadziej niż 1 raz miesiąc.

e) Odbiór odpadów wielkogabarytowych:

- dla wszystkich rodzajów nieruchomości nie rzadziej niż 2 razy w ciągu roku zgodnie z ustalonym i podanym do wiadomości publicznej harmonogramem, bądź na bieżąco do PSZOK

f) Odbiór choinek:

- dla wszystkich rodzajów nieruchomości 2 razy w roku w dniu ustalonym i podanym do publicznej wiadomości, bądź do PSZOK.

2. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych, o której mowa w ust. 1 zostanie szczegółowo określona w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

§ 15.

1. Odpady komunalne powstające na nieruchomościach takie jak:

1) odpady wielkogabarytowe należy przekazywać:

a) w ramach zbiórki akcyjnej zgodnie z podanym harmonogramem lub

b) bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać:

a) w ramach zbiórki akcyjnej zgodnie z podanym harmonogramem lub

b) do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zlokalizowanych w obiektach handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów na podstawie przepisów odrębnych lub

c) ) bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

3) Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać:

a) do specjalnych pojemników znajdujących się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie, Centrum Kultury w Piasecznie oraz szkół lub

b) do placówek handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów na podstawie przepisów odrębnych lub

c) bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

4) przeterminowane leki i termometry rtęciowe należy:

a) dostarczyć do specjalistycznych pojemników ustawionych w aptekach lub

b) bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

5) odpady niebezpieczne i opakowania po nich należy przekazywać:

a) w ramach zbiórki akcyjnej zgodnie z podanym harmonogramem lub

b) bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

6) zużyte opony należy przekazywać do:

a) w ramach zbiórki akcyjnej zgodnie z podanym harmonogramem (max. 4 sztuki) lub

b) bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) bez limitu.

7) odpady budowlane i rozbiórkowe:

a) które powstały w wyniku prowadzenia prac wymagających stosownego pozwolenia należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach zamawianych indywidualnie i na własny koszt przekazywać do odbioru i utylizacji,

b) z drobnych remontów należy nieodpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK);

§ 16.

1. Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - liczba pojemników i częstotliwość ich opróżniania winna być dostosowana do charakteru prowadzonej działalności i ilości wytwarzanych odpadów.

2. Na terenach nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy liczba oraz pojemność pojemników winna być dostosowana do liczby mieszkańców oraz częstotliwości odbioru odpadów w sposób nie powodujący przepełnianie się pojemników.

3. Odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości w godzinach 7.00 - 20.00.

4. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia.

5. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek usuwania odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy przez organizatora.

§ 17.

Ustala się następujące zasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych:

1. Właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej, zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez pobudowanie i dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by jego opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia - przyjmując zużycie wody według wodomierza lub jako równe 3 m3/osobę/miesiąc lub przez pobudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych spełniającej wymagania określone w przepisach odrębnych;

2. Dla innych obiektów nie wyposażonych w wodomierze przyjmuje się zużycie wody w następujących ilościach:

1) pralnie usługowe - 17,0 dm3/kg bielizny/dobę,

2) bary, restauracje, jadłodajnie - 3 m3/miejsce/miesiąc,

3) kawiarnie - 0,8 m3/miejsce/miesiąc,

4) sklepy spożywcze - 1,2 - 3,0 m3/zatrudnionego/miesiąc,

5) pozostałe sklepy - 0,9 m3/zatrudnionego/miesiąc,

6) apteki - 3,0 m3/zatrudnionego/miesiąc

7) przychodnie lekarskie - 0,5 m3/zatrudnionego/miesiąc,

8) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5 m3/zatrudnionego /miesiąc,

9) pozostałe zakłady usługowe - 0,45 m3/zatrudnionego/miesiąc,

10) zakłady pracy:

a) bez natrysków - 0,45 m3/zatrudnionego/miesiąc,

b) z natryskami - 1,5 m3/zatrudnionego/miesiąc;

3. W przypadkach niewymienionych należy przyjąć normy zapisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. (Dz. U. z 2002 r., Nr 8 poz. 70)

§ 18.

Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1. Pojemność zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe musi być dostosowana przez właściciela nieruchomości do rzeczywistych potrzeb, a jego eksploatacja i opróżnianie musi być prowadzone w sposób gwarantujący, że nie nastąpi przepełnienie zbiorników i wypływ nieczystości ciekłych poza zbiornik.

2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę;

3. Zbiornik bezodpływowy lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w taki sposób, aby możliwy był bezpośredni dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego realizującego usługę wywozu nieczystości ciekłych.

4. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z instrukcji ich eksploatacji.

Rozdział 4.
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 19.

Zgodnie z ustaleniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 - 2017 z uwzględnieniem lat 2018 - 2023, Gmina Piaseczno weszła w skład Regionu Warszawskiego.

§ 20.

Zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone zebrane z terenu miasta i gminy Piaseczno należy przekazywać do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), wyłącznie w ramach Regionu Warszawskiego, wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

§ 21.

Selektywnie zebrane odpady komunalne powinny trafiać do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 22.

1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez nadzoru i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi.

2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenie przeznaczonym do użytku publicznego.

3. Właściciel psa zobowiązany jest do:

a) dopilnowania aby pies wyprowadzany był pod nadzorem, na uwięzi w obroży, a w przypadku ras uznawanych za agresywne także w kagańcu;

b) w przypadku pozostawiania psa bez opieki oraz w środkach komunikacji zbiorowej, pies powinien posiadać kaganiec,

c) zabezpieczenia nieruchomości w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.

4. Zabrania się pozostawiania zwierząt bez opieki, chyba że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez zwierzę.

5. Utrzymujący niebezpieczne gady, płazy, ptaki i owady zobowiązani są stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie się ich z pomieszczeń dla nich przeznaczonych. Jednocześnie zakazuje się ich przenoszenia lub przetrzymywania w miejscach publicznych.

§ 23.

Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta i gminy Piaseczno reguluje odrębna uchwała w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.

Rozdział 6.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 24.

1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich w granicach miasta na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, jako takie.

2. Poza obszarem określonym w pkt. 1 zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.

3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 3, zobowiązani są:

1) przestrzegać przepisów sanitarno- epidemiologicznych,

2) składować obornik w odległości, co najmniej 4 m od sąsiedniej działki oraz co najmniej 30 m od otworów okiennych i drzwi budynków przeznaczonych na pobyt ludzi na terenach sąsiednich,

3) utrzymywać w należytej czystości i zabezpieczać przed gryzoniami jak szczury i myszy pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednie jej otoczenie,

4) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz tereny jej przeprowadzania

§ 25.

1. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie gminy, stwarzającej zagrożenie sanitarne, przeprowadza się deratyzację w miesiącu kwietniu i listopadzie.

2. Rada Gminy określi, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Alan Pajek

wiceprezes Ediko - firmy specjalizującej się w dostarczaniu rozwiązań oraz usług pozwalających usprawnić procesy związane z powstawaniem oraz zarządzaniem dokumentami i informacją w firmie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama