| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/146/2015 Rady Miejskiej w Płońsku

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasta Płońska przez inne niż Gmina Miasta Płońska osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ) Rada Miejska w Płońsku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Płońska dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Płońska przez inne niż Gmina Miasta Płońska osoby prawne i osoby fizyczne.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) dotacji - należy przez to rozumieć udzielaną z budżetu Gminy Miasta Płońska, na zasadach wynikających z art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty i niniejszej uchwały, która przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej z tytułu prowadzenia szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego,

2) uczniu niepełnosprawnym - należy przez to rozumieć ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

3) rozliczeniu dotacji - należy przez to rozumieć przedstawienie Gminie Miasta Płońska informacji niezbędnych do ustalenia dotacji należnej dla szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, informacji
o pokryciu ze środków dotacji wydatków poniesionych na działalność szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego albo ustalenie kwoty pieniężnej należnej Gminie tytułem zwrotu dotacji,

4) przedszkolach - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Płońska przez inne, niż Gmina Miasta Płońska , osoby prawne lub osoby fizyczne niepubliczne przedszkola wpisane do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miasta Płońska.

5) innych formach wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Miasta przez inne niż Gmina Miasta Płońska osoby prawne lub osoby fizyczne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty wpisane do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miasta Płońska.

6) szkołach - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Płońska przez inne, niż Gmina Miasta Płońska, osoby prawne lub osoby fizyczne: niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepubliczne gimnazja o uprawnieniach szkół publicznych, wpisane do ewidencji placówek niepublicznych Gminy Miasta Płońska.

7) osobie prowadzącej - należy przez to rozumieć inne niż Gmina Miasta Płońska osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące na terenie Płońska przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły, o których mowa w pkt. 4-6,

8) uczniu - należy przez to rozumieć również wychowanka w przedszkolu i innej formie wychowania przedszkolnego,

9) organie dotującym - należy przez to rozumieć Gminę Miasta Płońska.

§ 3. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie wniosku o udzielenie dotacji złożonego przez osobę prowadzącą przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

1) imię i nazwisko osoby prowadzącej lub nazwę organu prowadzącego,

2) adres osoby prowadzącej lub organu prowadzącego,

3) imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania organu prowadzącego,

4) pełną nazwę i adres szkoły (placówki),

5) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół niepublicznych lub numer i datę decyzji o nadaniu szkole uprawnień szkoły publicznej lub udzieleniu zezwolenia na założenie publicznej szkoły lub placówki (ostatnie, aktualne zaświadczenie),

6) typ jednostki oraz system kształcenia,

7) nazwę banku oraz numer rachunku bankowego, na który należy przekazać dotację,

8) nazwę i adres posiadacza rachunku bankowego szkoły (placówki),

9) planowaną liczbę uczniów,

10) imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania informacji o liczbie uczniów,

11) oświadczenie o zgodności składanego wniosku ze stanem faktycznym oraz zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach zachodzących w liczbie uczniów,

12) datę i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania osoby prowadzącej lub organu prowadzącego.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Przedszkola niepubliczne, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1b, ust. 1d-1o ustawy
o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Miasta Płońska dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Płońska, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu miasta, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Przedszkola niepubliczne, które nie spełniają warunków określonych w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Miasta Płońska dotację w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Gminy Miasta Płońska wydatków bieżących, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu miasta, ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Płońska w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1c-1o ustawy o systemie oświaty, otrzymują dotację z budżetu Gminy Miasta Płońska na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Płońska, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu miasta, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Osoby prowadzące niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, niespełniające warunków określonych w ust. 3, otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego z budżetu Gminy Miasta Płońska dotację w wysokości równej 40% wydatków bieżących, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu miasta, ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Miasta Płońska, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Dotacja na każdego ucznia niepełnosprawnego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego,
o których mowa w ust. 1-4, z budżetu Gminy Miasta Płońska, nie może być niższa niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Miasta Płońska.

6. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy, w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Miasta Płońska.

7. Prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowe, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu Gminy Miasta Płońska w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasta Płońska.

§ 5. 1. Kwotę należnej dotacji w danym miesiącu wylicza się na podstawie comiesięcznej informacji
o faktycznej liczbie uczniów przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły oraz na podstawie miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia ustalonej przez organ dotujący i przekazuje na rachunek bankowy do 25 dnia każdego miesiąca , za grudzień do dnia 15.

2. Osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego jest zobowiązana sporządzić i przekazać do Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych do 5 dnia każdego miesiąca, informację
o liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Jeżeli do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego uczęszczają uczniowie zamieszkali poza Gminą Miasta Płońska, osoba prowadząca przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązana jest sporządzić wykaz uczniów spoza terenu Miasta, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wykaz uczniów spoza terenu Miasta jest sporządzany i przekazywany łącznie z informacją, o której mowa
w ust. 2.

5. W przypadku, gdy w informacji, o której mowa w ust. 2, zostali wykazani uczniowie niepełnosprawni, osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązana jest sporządzić informację o orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych dla tych uczniów, której wzór stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W przypadku, gdy w informacji, o której mowa w ust. 2, zostali wykazani uczniowie objęci wczesnym wspomaganiem rozwoju, osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązana jest sporządzić informację o opiniach o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanych dla tych uczniów, której wzór stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Informacje, o których mowa w ust. 5 i ust. 6 są sporządzane i przekazywane łącznie z informacją, o której mowa w ust. 2.

§ 6. 1. Miesięczną stawkę dotacji określa się na podstawie wydatków bieżących ustalonych na ten rok
w uchwale budżetowej Gminy Miasta Płońska z uwzględnieniem wydatków w poszczególnych typach i rodzajach szkół oraz na podstawie części oświatowej subwencji otrzymywanej przez Gminę określonej w metryczce subwencji oświatowej na dany rok.

2. Dotacje obliczane w oparciu o część oświatową subwencję ogólną, do czasu otrzymania metryczki subwencji oświatowej przez Gminę Miasta Płońska na dany rok budżetowy, nalicza się na podstawie danych wynikających
z metryczki za ubiegły rok budżetowy. Po otrzymaniu metryczki na aktualny rok budżetowy, wysokość dotacji podlega zweryfikowaniu z uwzględnieniem wielkości wynikających z tej metryczki - począwszy od transzy za styczeń tego samego roku budżetowego.

3. W przypadkach, gdy do obliczenia podstawy dotacji niezbędna jest liczba uczniów przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Płońska, dla obliczenia dotacji:

1) w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia danego roku budżetowego - przyjmuje się liczbę tych uczniów z dnia
1 stycznia roku budżetowego,

2) w okresie od 1 września do 31 grudnia danego roku budżetowego - przyjmuje się liczbę tych uczniów z dnia
1 września roku budżetowego.

4. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji, organ dotujący dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej i odpowiednio, o ustaloną różnicę, zwiększa lub pomniejsza raty dotacji na kolejne miesiące danego roku.

§ 7. 1. Osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego jest zobowiązana sporządzić i przekazać w terminie do 15 dnia miesiąca po upływie każdego kwartału, rozliczenie otrzymanych dotacji z uwzględnieniem celu wykorzystania dotacji według wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. Rozliczenie dotacji za czwarty kwartał jest jednocześnie rocznym rozliczeniem dotacji.

2. Podmiot, który zakończył działalność w zakresie prowadzenia szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej części dotacji, nie później jednak niż w dniu zakończenia działalności sporządza rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 1 obejmujące okres od 1 stycznia do dnia zakończenia działalności.

§ 8. Dotacja niewykorzystana do końca roku budżetowego lub do dnia zakończenia działalności oraz dotacja, która została pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, albo została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem określonym w przepisach ustawy o systemie oświaty, podlega zwrotowi do budżetu Gminy Miasta Płońska w terminie i na zasadach określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

§ 9. Wniosek o udzielenie dotacji, miesięczną informację o liczbie uczniów, rozliczenie dotacji oraz wykaz uczniów spoza terenu Gminy Miasta Płońska przekazuje się bezpośrednio do Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku.

§ 10. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby uczniów dotowanego podmiotu
i prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie pokrywania wydatków na kształcenie, wychowanie i opiekę, w tym profilaktykę społeczną.

2. Kontrola obejmuje:

1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów
i w rozliczeniach dotacji - na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, liczby dowodów wpłat czesnego
i umów o nauczanie uczniów,

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80 ust. 3d i 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty - na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej.

§ 11. 1. Kontrolę w dotowanych szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego przeprowadzać będą osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta Płońska.

2. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot telefonicznie lub pisemnie - nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

3. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej jednostki.

4. W przypadku nieposiadania dokumentów, objętych kontrolą w siedzibie podmiotu kontrolowanego, organ prowadzący zobowiązany jest dostarczyć i udostępnić kontrolującym dokumenty w miejscu, o którym mowa w ust. 3, w terminie uzgodnionym z kontrolującym - nie później jednak niż w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania do okazania dokumentów podlegających kontroli.

5. Kontrolujący mają prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w § 10 ust. 2 uchwały oraz do dokonywania z niej odpisów i kserokopii. Kserokopie służące jako załączniki do protokołu kontroli powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące kontrolowane podmioty.

6. W razie potrzeby kontrolujący mogą występować do organu prowadzącego kontrolowany podmiot lub do jego dyrektora o udzielanie wyjaśnień, sporządzanie obliczeń i zestawień w zakresie wykorzystania dotacji.

7. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanego podmiotu w ciągu 14 dni od jego otrzymania.

8. Osoba reprezentująca kontrolowany podmiot może odmówić podpisania protokołu, składając, w terminie właściwym do jego podpisania, pisemne wyjaśnienie o przyczynach tej odmowy. Odmowę podpisania protokołu kontrolujący odnotowuje w protokole kontroli.

9. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje dochodzenia zwrotu dotacji
w trybie określonym w odrębnych przepisach.

10. Osoba reprezentująca kontrolowany podmiot może złożyć Burmistrzowi Miasta Płońska w terminie 7 dni od dnia podpisania lub od dnia odmowy podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń zawartych w protokole.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Płońska.

§ 13. Traci moc Uchwała Nr LVIII/348/2009 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 października 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Płońsk przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku


Krzysztof Tucholski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/146/2015
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika

Termin składania wniosku do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku


Krzysztof Tucholski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/146/2015
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/146/2015
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

WYKAZ UCZNIÓW

SPOZA TERENU GMINY MIASTA PŁOŃSKA

uczęszczających do ……………………………………………………..

(nazwa jednostki)

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Data urodzenia

Imiona rodziców

Adres zamieszkania

Gmina zamieszkania

………………………………

………………………………

(miejscowość, data)

podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do reprezentowania organu prowadzącego

Termin składania informacji - do 5 dnia miesiąca, a w grudniu - do dnia 15 grudnia (razem z Załącznikiem Nr 2).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku


Krzysztof Tucholski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/146/2015
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Informacja o orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego
wydanych zgodnie z art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty
dla dzieci wykazanych w części 4 informacji o liczbie uczniów
w miesiącu ……………… roku …………….

Numer orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego

Data wydania orzeczenia

Poradnia wydająca orzeczenie

Rodzaj niepełnosprawności określony w orzeczeniu

Okres, na który zostało wydane orzeczenie

………………………………

………………………………

(miejscowość, data)

podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do reprezentowania organu prowadzącego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku


Krzysztof Tucholski


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/146/2015
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Informacja o opiniach o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
wydanych zgodnie z art. 71b ustawy o systemie oświaty
dla dzieci wykazanych w części 4 informacji o liczbie uczniów
w miesiącu ……………… roku …………….

Numer opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Data wydania opinii

Poradnia wydająca opinię

………………………………

………………………………

(miejscowość, data)

podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do reprezentowania organu prowadzącego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku


Krzysztof Tucholski


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/146/2015
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Rozliczenie wydatkowania dotacji udzielonej szkole / przedszkolu / innej formie wychowania przedszkolnego
za okres od ………………… do ………………… w roku ………….

1. Pełna nazwa i adres szkoły / przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego

2. Nazwa i adres osoby prowadzącej

3. Adres do korespondencji

4. Typ i rodzaj szkoły

5. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji/rejestru szkół i placówek (ostatnie, aktualne
zaświadczenie)

6. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który należy przekazać dotację

7. Miejsce przechowywania dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania (adres)

8. Wykorzystanie dotacji:

L.p.

Nazwa wydatku

Kwota wydatku sfinansowana środkami z dotacji podmiotowej

(w okresie rozliczeniowym)

Kwota wydatku sfinansowana środkami z dotacji podmiotowej

(narastająco od początku roku)

1.

Wynagrodzenia pracowników

2.

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)

3.

Opłaty za energię, wodę, gaz, ogrzewanie

4.

Zakup materiałów i wyposażenia

5.

Remonty

6.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

7.

Wynajem pomieszczeń

8.

Pozostałe wydatki nie stanowiące wydatków inwestycyjnych, przeznaczone na realizację zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej

Razem

9. Kwota przyznanej dotacji (w zł):

a) w okresie rozliczeniowym: …………………………..……………………………..

b) od początku roku:………………………………………..……..…………………….

10. Kwota niewykorzystanej dotacji na dzień 31 grudnia: …………………………..

11. Rzeczywista liczba uczniów w poszczególnych miesiącach (od początku roku do końca okresu rozliczeniowego):

Miesiąc:

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Liczba uczniów ogółem

w tym:

Dotyczy uczniów (placówek oraz szkół) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim

niedostosowani społecznie

z zaburzeniami zachowania

zagrożeni uzależnieniem, zagrożeni niedostosowaniem społecznym

z chorobami przewlekłymi

niewidomi

słabowidzący

z niepełnosprawnością ruchową

z zaburzeniami psychicznymi

niesłyszący

słabosłyszący

z afazją

upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym

upośledzeni umysłowo w stopniu głębokim

z niepełnosprawnością sprzężoną

z autyzmem

uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych

dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju

uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

uczniowie klas dwujęzycznych

uczniowie klas sportowych

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 oraz z 2012 r. poz. 1529).

………………………………

……………………..…………

………………………….………………

(miejscowość, data)

(telefon kontaktowy osoby sporządzającej rozliczenie)

podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do reprezentowania organu prowadzącego


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/146/2015
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasta Płońska przez inne niż Gmina Miasta Płońska osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Zgodnie z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji, podstawy obliczania dotacji, zakresu danych, jakie mają być zawarte we wniosku o udzielanie dotacji oraz trybu
i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielonej dla szkół
i placówek niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, jest zadaniem jednostki samorządu terytorialnego dotującego tego rodzaju szkoły i placówki.

W związku z nowelizacją ustawy, zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 20.02.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 357)
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, uchwały organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego, podjęte na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed dniem 31.03.2015 roku utracą moc po dniu 31.12.2015 r.

Z powyższego wynika, iż podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku


Krzysztof Tucholski

POLECANE

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »