| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/124/2016 Rady Gminy Jadów

z dnia 29 marca 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/44/07 Rady Gminy Jadów z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jadowie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515, z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) Rada Gminy Jadów uchwala, co następuje:

§ 1.

§ 2. uchwały otrzymuje brzmienie:

Ośrodek działa na podstawie:

1) uchwały nr XI/55/95 Rady Gminy w Jadowie z dnia 21 czerwca 1995r w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jadowie,

2) ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r. poz. 1515,
z późn. zm.)

3) ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163,
z późn.zm.),

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013r. poz. 885,
z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r.
Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.),

6) ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.),

7) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U. z 2016 r. poz. 169, z poźn. zm.),

8) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2014r. poz. 1619, z późn. zm.),

9) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r.
poz. 1202, z późn.zm.),

10) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r.
poz. 966, z późn. zm.)

11) ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, z późn. zm.),

12) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2015r. poz. 1390),

13) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.),

14) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2015 r. poz.332, z późn.zm.),

15) ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz. U. poz. 195),

16) innych aktów prawnych dotyczących jego działalności,

17) niniejszego statutu.".

§ 2. 1. W § 5 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

W skład Ośrodka wchodzą stanowiska pracy:

1) Kierownik,

2) Pracownicy socjalni,

3) Opiekunka domowa,

4) Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych,

5) Asystent rodziny,

6) Księgowa.".

2. W §10 dodaje się pkt.4 w brzmieniu:

prowadzenie świadczeń wychowawczych.".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jadowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jadów


Jadwiga Grabska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »