| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/145/2016 Rady Gminy Jadów

z dnia 14 czerwca 2016r.

w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przekraczającego podstawę programową w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Jadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1 i ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) - Rada Gminy w Jadowie uchwala,
co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość opłaty dokonywaną przez rodziców (opiekunów prawnych) w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki powyżej 5 godzin dziennie nad dziećmi przebywającymi w:

a) publicznym przedszkolu,

b) publicznej innej formie wychowania przedszkolnego.

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka;

2) organizację gier i zabaw badawczych rozwijających zainteresowania otaczającym światem;

3) organizacje zajęć muzycznych lub plastycznych, lub teatralnych rozwijających uzdolnienia dzieci;

4) organizację gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka;

5) organizacje zabaw wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;

6) opiekę nad dzieckiem podczas zajęć specjalistycznych, odpoczynku lub spożywania posiłków.

3. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

4. Opłata określona w ust. 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 2. Opłata pobierana jest za dany miesiąc z góry do dnia 10-go każdego miesiąca. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w §1 ust.3 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu
w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne, za każdy dzień absencji
w miesiącu poprzednim.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenie wysokości opłaty za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze przekraczające podstawę programową
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jadów, Uchwała Nr X/60/2011 Rady Gminy Jadów
z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Jadów
z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenie wysokości opłaty za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze przekraczające podstawę programową w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jadów, Uchwała Nr XXVIII/212/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 16 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenie wysokości opłaty za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze przekraczające podstawę programową w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jadów.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jadów.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy Jadów


Jadwiga Grabska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »