| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII.261.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 3 czerwca 2016r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystościi porządku w gminach (tj. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie - Rada Miejska w Brwinowie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brwinów.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVII.393.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie


Sławomir Rakowiecki


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII.261.2016
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 3 czerwca 2016 r.

Rozdział 1.

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 1. 1. Ustanawia się, że selektywna zbiórka odpadów komunalnych w celu odzysku surowców obejmuje następujące grupy odpadów:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

3) odpady zielone,

4) tworzywa sztuczne,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) metal,

7) papier i tektura,

8) szkło,

9) zużyte opony,

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

12) zużyte akumulatory,

13) chemikalia,

14) zużyte baterie,

15) przeterminowane leki,

16) ubrania i tekstylia,

17) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów (wykonywanych samodzielnie), na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenie na budowę lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do organu administracji architektoniczno budowlanej; ww. odpady nie mogą zawierać odpadów niebezpiecznych.

2. Odpady, o których mowa w ust. 1 właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać, gromadzić oraz pozbywać się w sposób oraz z częstotliwością określoną w rozdziale trzecim.

3. Odpady o których mowa w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie się z innymi rodzajami odpadów zbieranymi selektywnie z zastrzeżeniem, że odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 4 - 7 mogą być zbierane i odbierane wspólnie.

4. Od właściciela nieruchomości odbierana jest każda zebrana przez niego ilość odpadów komunalnych wymienionych ust. 1 pkt 1 - 2 oraz pkt 4 - 17.

5. Ustala się, że od właściciela nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odbiera się odpady komunalne wymienione w ust.1 pkt 3 w ilości 2 worków o pojemności do 120 litrów miesięcznie na nieruchomość, na którą została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Ustala się, że w zabudowie wielorodzinnej od właściciela nieruchomości uprawnionego do wyłącznego korzystania z przydomowego ogródka odbiera się odpady komunalne wymienione w ust.1 pkt 3 w ilości 2 worków o pojemności do 120 litrów miesięcznie na ogródek.

7. Odbiór odpadów wymienionych w ust.1 pkt 3 prowadzony jest w okresie od 15 kwietnia do 30 listopada.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

3. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu następuje poprzez pryzmowanie na obrzeżach.

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) nie zanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, w szczególności ścieki te nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków myjących ulegających biodegradacji.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem nie zanieczyszczania środowiska i zbierania powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych, umożliwiających ich zagospodarowanie zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

Rozdział 2.

RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH ORAZ WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 4. 1. Ustala się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz pojemników na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemności 60 litrów L;

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 L;

3) pojemniki na odpady o pojemności 240 L;

4) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L;

5) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m3;

6) worki z tworzywa sztucznego półprzezroczystego lub przezroczystego do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych o pojemności: 60 L, 120 L;

7) kosze uliczne o pojemności do 60 L (na placach publicznych, przed budynkami użyteczności publicznej, na przystankach komunikacji publicznej).

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych:

1) w zabudowie jednorodzinnej pojemniki (kosze uliczne) o pojemności od 60 L do 240 L, przy czym jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) jedna osoba o pojemności 60 L,

b) dwie ÷ cztery osoby o pojemności nie mniejszej niż 120 L,

c) pięć ÷ osiem osób o pojemności 2 x 120 L lub pojemnik 240 L,

d) powyżej ośmiu osób o pojemności 1 pojemnik 240 L i 1 pojemnik 120 L;

2) w zabudowie wielorodzinnej kontenery o pojemności 1100 L.

3. Ustala się na drogach publicznych pojemniki o pojemności do 60 L, które rozstawione będą w miarę potrzeb oraz utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym i wymieniane w razie konieczności.

Rozdział 3.

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCHI NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczanie w odpowiednich pojemnikach lub w workach, a następnie przekazywanie ich odbierającemu odpady.

3. Ustala się następującą częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej:

a) zmieszane odpady komunalne dwa razy w miesiącu,

b) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji dwa razy w miesiącu,

c) odpady zielone dwa razy w miesiącu,

d) tworzywa sztuczne dwa razy w miesiącu,

e) opakowania wielomateriałowe dwa razy w miesiącu,

f) metal dwa razy w miesiącu,

g) szkło dwa razy w miesiącu,

h) papier i tektura dwa razy w miesiącu,

i) zużyte opony raz w miesiącu,

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe raz w miesiącu,

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny raz w miesiącu,

l) użyte akumulatory raz w miesiącu,

m) chemikalia raz w miesiącu,

n) zużyte baterie raz w miesiącu,

o) przeterminowane leki raz w miesiącu,

p) ubrania i tekstylia dwa razy w tygodniu,

q) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów (wykonywanych samodzielnie), na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenie na budowę lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do organu administracji architektoniczno budowlanej; ww. odpady nie mogą zawierać odpadów niebezpiecznych na indywidualne zgłoszenie do Referatu Gospodarki Komunalnej;

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej:

a) zmieszane odpady komunalne nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,

b) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,

c) odpady zielone raz na dwa tygodnie,

d) tworzywa sztuczne nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,

e) opakowania wielomateriałowe nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,

f) metal nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,

g) papier i tektura nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,

h) szkło nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,

i) zużyte opony - raz w miesiącu,

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe raz w miesiącu,

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny raz w miesiącu,

l) zużyte akumulatory raz w miesiącu,

m) chemikalia raz w miesiącu,

n) zużyte baterie raz w miesiącu,

o) przeterminowane leki raz w miesiącu,

p) ubrania i tekstylia dwa razy w tygodniu,

q) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów (wykonywanych samodzielnie), na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenie na budowę lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do organu administracji architektoniczno budowlanej; ww. odpady nie mogą zawierać odpadów niebezpiecznych na indywidualne zgłoszenie do Referatu Gospodarki Komunalnej.

3) Frakcje wymienione w ust. 3:

a) pkt 1 lit. a - h oraz pkt 2 lit. a - h należy gromadzić i przekazywać podmiotowi świadczącemu usługi odbioru odpadów komunalnych w odpowiednich pojemnikach,

b) pkt 1 lit. i - m oraz w pkt 2 lit. i - m należy przekazywać podmiotowi świadczącemu usługi odbioru odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem odbioru,

c) pkt 1 lit. n - p oraz w pkt 2 lit. n - p należy dostarczyć do specjalnych pojemników ustawionych: na terenie Gminy Brwinów (pojemniki na ubrania, tekstylia), w aptekach oraz ośrodkach zdrowia (pojemniki na leki), w Urzędzie Gminy Brwinów przy ulicy Kościuszki 4a i Grodziskiej 12 (pojemnik na zużyte baterie, drobny sprzęt AGD/RTV oraz zużyte tonery).

4. Ustala się, że opróżnianie koszy ulicznych oraz z przystanków autobusowych odbywać się będzie 6 razy w tygodniu.

5. Zarządzający cmentarzami zobowiązani są do opróżniania pojemników na odpady - niezwłocznie po ich wypełnieniu.

§ 6. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni:

1. opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni odbywa się na podstawie zamówienia złożonego przez właściciela nieruchomości do podmiotu posiadającego zezwolenie Burmistrza Gminy Brwinów, z którym podpisał umowę,

2. opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni powinno odbywać się z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania nieczystości na powierzchnię terenu.

Rozdział 4.

INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI (WPGO) DLA MAZOWSZA NA LATA 2012 - 2017 Z UWZGLĘDNIENIEM LAT 2018 - 2023

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, są zobowiązani do prowadzenia działań zmierzających do ograniczenia powstających odpadów komunalnych oraz do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w taki sposób, aby ograniczyć ich ilość kierowaną na składowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia ilości kierowanych na składowiska odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych (np. z ogrodów i parków).

2. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych (np. z ogrodów i parków) kierowanych na składowiska powinno być osiągane na terenie Gminy poprzez ich indywidualne zagospodarowanie w przydomowych kompostownikach lub ich selektywne zbieranie i odbieranie.

§ 8. 1. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i biodegradowalne mogą być zagospodarowywane wyłącznie w ramach Regionu Warszawskiego, w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) wskazanych do obsługi regionu warszawskiego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO) dla Mazowsza. W przypadku, gdy RIPOK ulegnie awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych nadzwyczajnych przyczyn, należy przekazywać tego rodzaju odpady do instalacji wskazanych w WPGO, jako instalacje do zastępczej obsługi regionu warszawskiego.

2. Odpady selektywnie zebrane powinny trafiać, zgodnie z zasadą bliskości, do instalacji regionalnych, które mają możliwość ich właściwego zagospodarowania lub w przypadku braku takiej możliwości, mogą być kierowane do innych instalacji przetwarzających poszczególne frakcje odpadów selektywnie zebranych.

§ 9. 1. Gmina prowadzi działania mające na celu:

1) informowanie i edukowanie mieszkańców odnośnie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,

2) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie selektywnej zbiórki odpadów,

3) upowszechnianie zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez ich kompostowanie lub selektywne zbieranie,

4) upowszechnianie systemu gospodarki odpadami komunalnymi prowadzonego na terenie gminy.

2. Dopuszcza się prowadzenie przez inne podmioty niż gmina kampanii informacyjnych skierowanych do właścicieli nieruchomości o obowiązkach selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów.

3. Gmina utworzy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskaże miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.

Rozdział 5.

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU

§ 10. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe - psy należy:

1) prowadzanie na terenie publicznym każdego psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu,

2) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

3. Zwolnienie psa ze smyczy na terenie publicznym dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, a opiekun psa sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.

4. Zabronione jest pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz (z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2013 poz. 856)).

5. Kojce dla psów należy lokalizować w odległości minimum 2 m od granicy działki.

Rozdział 6.

WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 11. 1. Zakazuje się z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej:

1) przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową lub

2) w obrębie istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi wynikające z przepisów odrębnych,

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona,

3) zapewnienia przez prowadzącego hodowlę zwierząt gospodarskich gromadzenia i usuwania powstających w związku z hodowlą, odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym gromadzenia i usuwania nieczystości, które nie są obornikiem i gnojowicą, w sposób przewidziany dla ścieków oraz zgodny z wymogami niniejszej uchwały,

4) przestrzegania przepisów sanitarno - epidemiologicznych,

5) składowania obornika w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi publiczne, na terenie płaskim, tak aby odcieki nie mogły przedostawać się na tereny sąsiednich nieruchomości,

6) przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, w miarę potrzeb, za pomocą środków dopuszczonych do obrotu handlowego.

3. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej można utrzymywać konie do celów rehabilitacyjnych, rekreacyjnych i sportowych, pod warunkiem, że utrzymywanym zwierzętom zostaną zapewnione odpowiednie warunki do bytowania.

Rozdział 7.

OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 12. Deratyzację przeprowadza się na nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi lub magazynami dwa razy w roku: pierwszą w okresie od 31 marca do 30 kwietnia oraz drugą w okresie od 30 września do 31 października".

Rozdział 8.
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§ 13. Osoby utrzymujące w dniu wejścia w życie Regulaminu zwierzęta gospodarskie na terenach, na których jest to zakazane, zobowiązane są zaprzestać ich utrzymywania w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Regulaminu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie


Sławomir Rakowiecki

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »