reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/230/10 Rady Gminy Pakosławice

z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla wsi Pakosławice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr XVI/96/08 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy Pakosławice dla wsi Pakosławice, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice, Rada Gminy Pakosławice uchwala:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/90/05 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 marca 2005 r. oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów niezabudowanych, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVII/100/05 Rady Gminy Pakosławice z dnia 22 czerwca 2005 r., zwaną dalej planem.

2. Zmiana planu, o której mowa w ust. 1, obejmuje działki nr 224, 243/9, 243/20, 243/21, 282/10, 283/1 położone w obrębie Pakosławice.

3. Integralne części uchwały stanowią:

1) część graficzna - rysunki planu nr 1 i 2, w skali 1:1000, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) głównej kalenicy - należy przez to rozumieć kalenicę wyznaczoną przez główne połacie dachowe;

2) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą teren, na którym dopuszcza się lokalizację zabudowy na warunkach określonych w ustaleniach planu, której nie może przekroczyć żaden element budynku, z wyłączeniem części podziemnych budynku oraz takich elementów jak okapy, gzymsy, balkony, galerie, werandy, tarasy, schody zewnętrzne lub inne tego rodzaju elementy budowlane, które mogą być wysunięte poza tę linię na odległość nie większą niż 1,3 m;

4) obszarze - należy przez to rozumieć cały obszar objęty uchwałą;

5) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy wyznaczonej przez zewnętrzne obrysy ścian budynków na działce;

6) symbolu - należy przez to rozumieć numeryczne i literowe oznaczenie terenu;

7) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru objętego uchwałą, o określonym przeznaczeniu i określonych zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem;

8) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę.

§ 3. 1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów:

1) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) UP - teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, baz, składów i magazynów;

3) U - teren zabudowy usługowej;

4) KDL - teren drogi klasy lokalnej;

5) KDD - teren drogi klasy dojazdowej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, dojść, dojazdów i miejsc parkingowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym urządzeń budowlanych, obiektów i urządzeń zaopatrzenia w wodę, zaopatrzenia w energię elektryczną, zaopatrzenia w ciepło, zaopatrzenia w gaz, obsługi telekomunikacyjnej oraz odprowadzania ścieków.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla nich ustalone w planie, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz sytuacji, kiedy przebudowa lub rozbudowa istniejących obiektów i urządzeń wynika z przepisów odrębnych.

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne, wskazane na rysunku planu, są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbol identyfikujący teren;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy.

2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu nie są ustaleniami planu.

§ 5. Określa się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) na terenach oznaczonych symbolami 1MN i 2MN obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeń o przęsłach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych;

2) na terenach oznaczonych symbolami 1MN i 2MN obowiązuje zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiałów okładzinowych na elewacjach budynków mieszkalnych;

3) szczegółowe zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, określone poprzez zasady zabudowy i zagospodarowania, w tym linie zabudowy, powierzchnię zabudowy, powierzchnię terenu biologicznie czynną, wysokość budynków, geometrię dachów, zostały ustalone dla każdego z wydzielonych terenów.

§ 6. Określa się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, z wyłączeniem dróg, sieci technicznych, instalacji, kanałów i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, określonego przepisami o ochronie środowiska, tereny oznaczone symbolami 1MN i 2MN, zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3) dla obszaru objętego planem, obowiązują zakazy i ograniczenia wynikające z położenia w granicach zlewni chronionej rzeki Nysy Kłodzkiej;

4) obowiązuje zakaz odprowadzania ścieków, z wyłączeniem wód opadowych lub roztopowych, niepochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, bezpośrednio do gruntu lub wód powierzchniowych;

5) obowiązuje nakaz podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej;

6) obowiązuje nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleń;

7) obowiązuje zakaz prowadzenia działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 7. Określa się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) dopuszcza się scalania i podziały nieruchomości;

2) obowiązuje zakaz wydzielania działek niemających dostępu do drogi, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wydzielenie działki służy powiększeniu innej działki, mającej dostęp do drogi;

3) ustala się powierzchnię wydzielanej działki budowlanej dla terenów oznaczonych symbolami 1MN i 2MN na nie mniejszą niż 1000 m2;

4) ustalenie zawarte w pkt. 3 nie dotyczy sytuacji, w której wydzielenie działki budowlanej służy powiększeniu innej działki budowlanej;

5) określone zasady podziału terenów na działki nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci technicznych i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów lub ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, związane z przebiegiem napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz strefą ochrony sanitarnej cmentarza, określają przepisy odrębne.

§ 9. 1. W zakresie przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem przez układ istniejących i projektowanych dróg;

2) wymaganą liczbę miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, realizowanych w przypadku rozbudowy istniejących lub budowy nowych obiektów:

a) dla terenów oznaczonych symbolami: 1MN i 2MN: nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny,

b) dla terenów oznaczonych symbolami: 3UP, 5U i 6U: nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na 100 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych i usługowo-produkcyjnych oraz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na 3 zatrudnionych;

3) szerokość wydzielanych dróg wewnętrznych w liniach rozgraniczających: nie mniej niż 5 m.

2. W zakresie przebudowy, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

2) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej lub odnawialnych źródeł energii;

3) zaopatrzenie w ciepło do celów grzewczych: z wykorzystaniem paliw płynnych, gazowych i stałych (z wyłączeniem paliw węglowych) oraz stosowanie alternatywnych źródeł energii;

4) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci gazowej;

5) odprowadzenie ścieków komunalnych: do sieci kanalizacyjnej; tymczasowo, do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych;

6) odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych: powierzchniowo w obrębie działki lub do sieci kanalizacyjnej, z zastrzeżeniem § 6 pkt 4 i 5;

7) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku;

8) możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, wymienionych w § 3 ust. 2., w odległości mniejszej niż 3 m od granicy działki.

§ 10. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: w pasie drogowym, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, dopuszcza się lokalizację drogi oraz obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury i zieleni, miejsc parkingowych, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania drogą, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 11. 1. Nie określa się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

2. Nie określa się szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.

3. Nie określa się granic terenów górniczych.

4. Nie określa się granic terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

5. Nie określa się granic terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

§ 12. Obszar położony jest w strefie ochrony pośredniej ujęć i źródeł wody pitnej dla miasta Wrocławia ustanowionej decyzją Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu nr RLS gw I 053/17/74 z dnia 31 marca 1974 roku.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku nr 1 symbolami 1MN i 2MN ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 30% powierzchni działki,

b) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie mniej niż 40% powierzchni działki;

3) zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokość budynków:

- mieszkalnych: nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, nie więcej niż 9 m,

- garażowych i gospodarczych: nie więcej niż 6 m,

b) geometria dachów budynków mieszkalnych: dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci od 40° do 45°, posiadający 2 wzajemnie symetryczne główne połacie dachowe;

c) linie zabudowy: jak na rysunku planu.

§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku nr 2 symbolem 3UP ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) przeznaczenie:

a) zabudowa usługowo-produkcyjna, bazy, składy i magazyny,

b) dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż 2 lokali mieszkalnych,

c) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych, parkingów oraz budynków garażowych i gospodarczych;

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 50% powierzchni działki,

b) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie mniej niż 20% powierzchni działki,

c) linie zabudowy: w odległości 10 m od linii rozgraniczającej teren 4KDL;

3) wysokość budynków: nie więcej niż 15 m.

§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku nr 2 symbolem 4KDL ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:

1) przeznaczenie: droga klasy lokalnej;

2) szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu.

§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku nr 2 symbolem 5U ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) przeznaczenie:

a) zabudowa usługowa, bazy transportowe, magazyny, budynki związane z obsługą pojazdów oraz budynki biurowe,

b) dopuszcza się wydzielenie jednego lokalu mieszkalnego oraz lokalizację dróg wewnętrznych, parkingów, budynków garażowych i gospodarczych;

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 50% powierzchni działki,

b) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie mniej niż 20% powierzchni działki;

3) zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokość budynków: nie więcej niż 15 m,

b) linie zabudowy: w odległości 6 m od linii rozgraniczającej teren 7KDD.

§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku nr 2 symbolami 6U ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) przeznaczenie:

a) zabudowa usługowa,

b) dopuszcza się wydzielenie jednego lokalu mieszkalnego oraz lokalizację dróg wewnętrznych, parkingów, budynków garażowych i gospodarczych;

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 50% powierzchni działki,

b) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie mniej niż 20% powierzchni działki;

3) wysokość budynków: nie więcej niż 15 m.

§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku nr 2 symbolem 7KDD ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:

1) przeznaczenie: droga klasy dojazdowej;

2) szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 19. Ustala się stawki procentowe, stanowiące podstawę do określania opłaty, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, w wysokości:

1) 30% dla terenów oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN, 3UP, 5U, 6U;

2) 0% dla terenów oznaczonych symbolami: 4KDL, 7KDD.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Lichwa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/230/10
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.jpg

Rysunek nr 1 działki 282/10, 283/1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/230/10
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.jpg

Rusunek nr 2 działki 224, 243/9, 243/20, 243/21


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/230/10
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu

Nie wniesiono uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla wsi Pakosławice.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Lichwa


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/230/10
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Pakosławice rozstrzyga

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej realizowane będą w powiązaniu z inwestycjami realizowanymi w sąsiedztwie obszaru objętego planem.

2. Finansowanie inwestycji, o których mowa w pkt 1, może odbywać się przez:

1) wydatki z budżetu gminy,

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, m.in. poprzez dotacje, pożyczki preferencyjne, kredyty, fundusze Unii Europejskiej, inne środki zewnętrzne,

3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilnoprawnym lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Lichwa


Uzasadnienie

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXXIX/230/2010 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla wsi Pakosławice Podstawą do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Uchwała Nr XVI/96/08 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla wsi Pakosławice. Zmiana obejmuje działki nr 282/10, 283/1, 224, 243/9, 243/20, 243/21. Celem sporządzenia zmiany planu jest zmiana przeznaczenia działki nr 282/10 z terenu rolniczego na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (zgodnie ze złożonym wnioskiem), zmiana przeznaczenia części działki nr 283/1 z terenu rolniczego na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (zgodnie ze złożonym wnioskiem), zmiana przeznaczenia działki nr 224 z terenu obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, na teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (zgodnie ze złożonym wnioskiem), zmiana przeznaczenia działek nr 243/9, 243/20, 243/21 z terenu usług komercyjnych, na teren zabudowy usługowej (zgodnie ze złożonym wnioskiem) oraz zweryfikowanie zasad zabudowy i zagospodarowania terenów. Projekt zmiany planu jest zgodny z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice", projekt uzyskał także wymagane opinie i uzgodnienia. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbyła się w dniu 14 maja 2010 r. Do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu nie wniesiono uwag. W związku z powyższym przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pakosławice dla wsi Pakosławice uważa się za uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama