reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VIII/106/11 Rady Miasta Opola

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Opole, nie stanowiących wyłącznej własności Gminy

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, Dz. U. z 2006r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, Dz. U. z 2007r. Nr 192, poz. 1394, Dz. U. z 2009r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804, Dz. U. z 2010r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała określa:

1) warunki ubiegania się o dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

2) rodzaje danych i informacji, które należy zawrzeć we wniosku o dotację;

3) tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji;

4) postanowienia, jakie powinna zawierać umowa o udzielenie dotacji;

5) zasady rozliczenia, kontroli i zwrotu dotacji;

6) sposób ewidencjonowania i upowszechniania informacji o udzielonych dotacjach.

2. Znaczenie użytych w uchwale pojęć dotyczących zabytków lub czynności z nimi związanych określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzeń wydawanych na podstawie tej ustawy.

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) dotacji, rozumie się przez to dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków prowadzonym przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

2) zabytku, rozumie się przez to zabytek zdefiniowany w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, znajdujący się na obszarze Gminy Opola, wpisanym indywidualnie do rejestru zabytków;

3) ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami);

4) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku - należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku;

5) dotowanym - należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszą uchwałą przyznano dotację z budżetu Miasta Opola na prace lub roboty budowlane przy zabytku.

§ 2.

1. Z budżetu Gminy mogą być udzielane dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, jeżeli:

1) zabytek znajduje się w złym stanie technicznym;

2) zabytek wpisany jest do rejestru zabytków;

3) zabytek posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe oraz znajduje się na obszarze Gminy Opole.

2. Dotacja, o której mowa w §1, udzielana jest osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

3. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa Rady Miasta Opola.

§ 3.

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na podstawie art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami może obejmować nakłady konieczne na:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

§ 4.

1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac, o których mowa w §3 a, które zostaną przeprowadzone w roku następującym po roku złożenia wniosku, w zależności od środków przyznanych przez Radę Miasta Opola.

2. W roku 2011 rozpatrzone zostaną także wnioski na wykonanie prac w bieżącym roku budżetowym, po spełnieniu warunku z §5 pkt 2.

3. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, o którym mowa w §1 ust. 1, wymaga niezwłocznego podjęcia interwencyjnych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być również udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

4. Łączna kwota dotacji udzielonych ze środków publicznych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w §1 ust. 1, nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§ 5.

1. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji, do Prezydenta Miasta Opola, za pośrednictwem Wydziału Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Opola do 31 lipca roku poprzedzającego, rok przyznania dotacji (za datę złożenia uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu).

2. W roku 2011 wnioski o udzielenie dotacji będą przyjmowane w terminie do 15 maja na wykonanie prac w roku złożenia wniosku oraz do 31 lipca z przyznaniem dotacji na prace w roku następnym.

3. Wniosek składa się osobno na każdy zabytek, na który ma być udzielona dotacja.

4. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

5. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

6. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku (na podstawie nakazu wydanego przez stosowne służby).

7. Do wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku załącza się:

1) dokument potwierdzający wpis zabytku do rejestru zabytków;

2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;

3) opis i zakres prac lub robót, harmonogram oraz kosztorys przewidywanych do wykonania prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania;

4) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót;

5) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;

6) dokumenty potwierdzające udzielenie dotacji przez inne podmioty lub informację o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych podmiotów.

8. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 6.

1. Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje wstępnie powołana przez Prezydenta Miasta Opola komisja.

2. Komisja udzielając dotacji ma prawo do weryfikacji zakresu prac budowlano - konserwatorskich i ewentualne nie uwzględnienie części tych prac wskutek większości głosów członków komisji.

3. Po zaopiniowaniu wstępnym przez komisję, wniosek przekazywany jest Prezydentowi Miasta, na podstawie którego przygotowuje się projekt uchwały Rady Miasta o udzielaniu dotacji poszczególnym wnioskodawcom, w miarę posiadanych w budżecie środków na ten cel.

4. W uchwale Rady Miasta Opola w sprawie udzielenia dotacji określa się nazwę otrzymującego dotację, prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.

5. Wykaz podmiotów, którym zostały przyznane dotacje przez Radę Miasta oraz wysokość dotacji i zakres prac finansowanych z dotacji podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola.

§ 7.

1. Przekazanie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Opole reprezentowanym przez Prezydenta Miasta a wnioskodawcą.

2. Umowa, o której mowa w pkt. 1, określa w szczególności:

1) opis i zakres prac lub robót i termin ich wykonania oraz zobowiązanie do wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, jeżeli zastosowanie tych przepisów jest uzasadnione wartością zadania;

2) wysokość udzielonej dotacji, sposób i tryb jej przekazania wnioskodawcy;

3) termin wykorzystania dotacji, jednak nie dłużej niż do 15 grudnia danego roku budżetowego;

4) sposób kontroli należytego wykorzystania dotacji oraz zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji;

5) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji;

6) sposób i termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, termin zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

3. Wszelkie zmiany w umowie, o której mowa w pkt 2, wymagają sporządzenia aneksu do umowy.

§ 8.

1. W celu rozliczenia dotacji podmiot, któremu udzielono dotacji, składa sprawozdanie z wykonania prac lub robót Prezydentowi Miasta Opola za pośrednictwem Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Opola.

2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3. Do sprawozdania należy dołączyć:

1) kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac lub robót, z uwzględnieniem kosztów zakupu materiałów;

2) zestawienie wszystkich rachunków, faktur, które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji oraz dokumenty potwierdzjące dokonanie tych płatności;

3) protokół odbioru przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przeprowadzonych prac lub robót;

4) obmiar przeprowadzonych prac lub robót;

5) kopię najkorzystniejszej oferty w rozumieniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, wybranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz z kopiami umów z wykonawcami robót.

§ 9.

W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem oraz umową, podania nieprawidłowych lub nie pełnych informacji we wniosku, podmiot dotowany zobowiązany jest do zwrotu wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem części dotacji na zasadach określonych w umowie.

§ 10.

Traci moc Uchwała nr XIX/184/07 Rady Miasta Opola z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Opole, nie stanowiących własności Gminy.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Marcin Ociepa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/106/11
Rady Miasta Opola
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/106/11
Rady Miasta Opola
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół

Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół świadczy wyspecjalizowane usługi w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama