| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VII/49/2011 Rady Gminy Świerczów

z dnia 23 maja 2011 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, prowadzone przez Gminę Świerczów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146 i Nr 106, poz.675) w związku z art. 14 ust. 5 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1091, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr227, poz.1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,Nr 115, poz. 791, Nr120, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70,poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz.1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56,poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) - Rada Gminy w Świerczowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu publicznym należy przez to rozumieć przedszkole oraz oddziały przedszkolne działające przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świerczów.

2. Usługi świadczone przez przedszkole w zakresie podstawy programowej, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, określonych w ramowym rozkładzie dnia danego przedszkola.

§ 2. 1. Opłacie podlegają usługi opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, które obejmują:

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka i rozwijające ich zainteresowania,

2) zajecia muzyczne, plastyczne i teatralne rozwijajace uzdolnienia dziecka,

3) gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,

4) zabawy tematyczne wspomagające rozwoj emocjonalny i społeczny dziecka,

5) działania opiekuńcze dostosowane do wieku i potrzeb dziecka,

6) zajęcia korekcyjno - kompensacyjne wyrównujące szanse edukacyjne dziecka,

7) zajęcia umożliwiające realizację innowacji i programów autorskich poszerzających podstawę programową,

8) zajęcia relaksacyjno-wyciszające,

9) zajęcia dodatkowe, np. nauka jezyka obcego,nauka tańca itp.realizowane na wniosek rodziców przez podmioty zewnętrzne, poza zadeklarowanym przez rodziców czasem pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 3. 1. Za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w §2, ust.1, pkt 1-8, ustala się opłatę w wysokości 0,09% obowiązującej stawki minimalnego wynagrodzenia.

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń, o których mowa w § 2, stanowi iloczyn stawki godzinowej i zadeklarowanej przez rodziców ( prawnych opiekunów) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

3. Opłata, o której mowa w ust. 2, nie obejmuje kosztów za wyżywienie dziecka.

§ 4. Jeżeli do przedszkola uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny, a rodzina korzysta ze świadczeń pomocy społecznej, na podstawie odrębnych przepisów, ustala się opłatę za jedną godzinę realizacji świadczeń w wysokości 50% opłaty określonej w § 3, ust. 1-2

§ 5. 1. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze świadczone przez przedszkole, o których mowa w § 2, określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

2. Miesięczną wysokość i zasady wnoszenia odpłatności za świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1, pkt 9, realizowane poza zadeklarowaną liczbą godzin w przedszkolu, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy podmiotem organizującym zajęcia a rodzicem ( prawnym opiekunem) dziecka.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVIII/ 64 / 96 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 8 lutego 1996 roku w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z placówek wychowania przedszkolnego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Wiesław Cieplik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »