reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/80/11 Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 17 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Brzegu, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r., Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz 675) oraz art.13, 13 b oraz art.13 f ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 19, poz. 115, zm. Dz. U. z 2007r Nr 23, poz.136, Nr 192 poz.1381, z 2008r Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 19 poz. 101, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323, z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011r. Nr 5, poz. 13 ) po zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu oraz Starostę Brzeskiego, Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się strefę płatnego parkowania na terenie miasta Brzegu obejmującą następujące ulice: Chrobrego, Reja, Dzierżonia, Polska, Plac Bramy Wrocławskiej, Plac Zamkowy, Plac Moniuszki, Długa, Chopina, Jezuitów, Górna, Kościelna, Rynek, Rzeźnicza, Plac Nad Odrą, Wojska Polskiego, Jabłkowa, Garbarska, Młynarska, Zakonnic, Plac Młynów, Plac Koszarowy, Trzech Kotwic.

2. Obszar strefy płatnego parkowania określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania pobiera się opłaty.

2. Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w wyznaczonych miejscach pobiera się w dni robocze:

1)od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 18 00 ,

2)w soboty w godzinach od 9 00 do 15 00

3. Nie pobiera się opłat w dni ustawowo wolne od pracy.

§ 3. 1. Ustala się następujące stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania:

1)do pół godziny parkowania - 1,00 zł,

2)za pierwszą godzinę parkowania - 1,50 zł,

3)za drugą godzinę parkowania - 1,80 zł,

4)za trzecią godzinę - 2,10 zł,

5)za czwartą i następne godziny - 1,00 zł,

6)abonament miesięczny typu "M" dla osób fizycznych zameldowanych na obszarze strefy płatnego parkowania, opłata - 10,00 zł za pierwszy samochód osobowy, oraz 50,00zł za drugi i każdy kolejny samochód osobowy przypadający na jeden lokal mieszkalny,

7)abonament miesięczny typu "Z" dla przedsiębiorców wykonujących działalność w stefie płatnego parkowania oraz osób zatrudnionych na terenie strefy płatnego parkowania - 100,00 zł,

8)abonament miesięczny za zastrzeżone stanowisko parkingowe tzw. "koperta" - 350,00 zł.

§ 4. 1. Opłaty za czas parkowania uiszcza się z góry za przewidywany okres postoju poprzez:

1)samoobsługowy system biletów parkingowych (automaty parkingowe zainstalowane w pobliżu miejsc parkingowych):

a) monetami - opłaty naliczane są w sposób liniowy po wniesieniu opłaty minimalnej w wysokości 1,00 zł za pierwsze pół godziny parkowania,

b) kartą elektroniczną - wniesiona w tej formie kwota opłaty określa długość opłaconego okresu parkowania z dokładnością do 1 minuty; długość opłaconego parkowania może być skrócona do faktycznego okresu parkowania poprzez ponowne umieszczenie karty w parkometrze; w takim przypadku następuje zwrot opłaty za niewykorzystany czas parkowania,

2)wniesienie opłaty z góry za cały miesiąc lub jego wielokrotność - w przypadku opłat abonamentowych,

3)telefon komórkowy - po uruchomieniu w telefonie komórkowym usługi naliczajacej opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania - w takim wypadku opłaty naliczane są za rzeczywisty czas parkowania,

4)inkasentów wyznaczonych przez Burmistrza za krotność okresów 30-minutowych.

2. Opłaty za parkowanie uiszcza się bezzwłocznie w automatach parkingowych lub u inkasenta, bez wezwania, z chwilą zajęcia miejsca parkingowego.

3. W przypadku uszkodzenia automatu parkingowego opłata winna być wniesiona w innym, sprawnym automacie parkingowym.

4. Dowód uiszczenia opłaty parkujący zobowiązany jest umieścić w pojeździe za przednią szybą w sposób widoczny z zewnątrz. Osoba, która dokonuje opłaty za parkowanie przy użyciu telefonu komórkowego posługuje się identyfikatorem "T", który należy nakleić na przednią szybę wewnątrz pojazdu samochodowego.

5. Uiszczona opłata uprawnia do postoju pojazdu w całej strefie płatnego parkowania, do czasu upływu opłaconego okresu.

6. Wniesienie opłaty nie powoduje powstania roszczenia o udostępnienie miejsca parkingowego.

7. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem opłat wnoszonych poprzez karty elektroniczne.

§ 5. 1. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości:

1)30,00zł w przypadku, gdy opłata zostanie uiszczona w terminie 14 dni od dnia wystawienia raportu - wezwania do zapłaty,

2)50,00zł w przypadku, gdy opłata zostanie uiszczona po upływie 14 dni od dnia wystawienia raportu - wezwania do zapłaty.

2. Opłatę dodatkową wraz z nie uiszczoną opłatą za parkowanie uiszcza się u inkasenta, w kasie lub na rachunek bankowy.

§ 6. 1. Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania dla następujących użytkowników dróg:

1)osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, kierujących pojazdami samochodowymi oznaczonymi karta parkingową, wydaną na podstawie odrębnych przepisów,

2)kierowców przewożących osobę o obniżonej sprawności ruchowej pojazdami oznaczonymi kartą parkingową wydaną na podstawie odrębnych przepisów,

3)kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego, telekomunikacyjnego), podczas wykonywania obowiązków służbowych,

4)kierujących pojazdami TAXI na wyznaczonych miejscach postojowych, oznaczonych zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz za postój do 15 minut w związku z oczekiwaniem na pasażera lub wysiadaniem pasażera.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XVIII/140/03 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat w strefie na terenie miasta Brzeg.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Brzegu


Bartłomiej Tyczyński


Załącznik do Uchwały Nr XII/80/11
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 17 czerwca 2011 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paragona

europejski lider w dziedzinie rozwiązań kadrowych w sektorze medycznym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama