Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II

z dnia 9 grudnia 2011 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Prudniku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 182 i 183 w związku z art. 194 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190, z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, nr 149, poz. 889) Komisarz Wyborczy w Opolu II podaje do publicznej wiadomości, iż:

1. Uchwałą nr XV/249/2011 z dnia 27 października 2011 r. Rada Miejska w Prudniku stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Pana Eugeniusza Józefa DROHOMIRECKIEGO w okręgu wyborczym nr 2 z listy nr 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA ZIEMIA, wskutek śmierci. Na wakujące miejsce, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Prudniku nr XVI/258/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. wstąpiła kandydatka z tej samej listy Pani Elżbieta KITAJGRODZKA , która w wyborach powszechnych przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. uzyskała kolejno największą liczbę głosów.

2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Komisarz Wyborczy


Paweł Mehl

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe