reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI/159/2012 Rady Gminy Popielów

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Popielów

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz.542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz.1369, Nr 247, poz.1821; z 2008 r. Nr 145, poz.917, Nr 227, poz.1505; z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56,poz.458, Nr 97, poz.800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706; z 2011 r. Nr 149, poz.887, Nr 205, poz.1206 ; z 2012 r. poz.908 ) Rada Gminy Popielów uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Popielów

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 2.

1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Popielów.

2. Ilekroć w dalszych zapisach regulamiu, bez bliższego określenia jest mowa o :

1) nauczycielu , rozumie się przez to nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum ,

2) szkole, rozumie się przez to przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum,

3) dyrektorze , rozumie się przez to dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum.

Rozdział II.
Dodatek motywacyjny

§ 3.

Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi, który w półroczu poprzedzającym przyznanie dodatku, wyróżnił się osiągnięciami dydaktyczno - wychowawczymi, opiekuńczymi lub osiągnięciami z obszaru pomocy psychologiczno - pedagogicznej, a w szczególności:

1) uzyskiwał bardzo dobre wyniki nauczania,

2) przygotował uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, w których osiągnęli oni wyróżniające wyniki (finaliści i laureaci)

3) opracował i realizował własne programy autorskie,

4) prowadził lekcje otwarte dla nauczycieli oraz zajęcia związane z pedagogizacją rodziców lub zajęcia z udziałem pracowników instytucji pomocniczych,

5) podejmował działalność innowacyjną i nowatorską,

6) organizował imprezy promujące szkołę w środowisku,

7) ujawnił dużą aktywność w radzie pedagogicznej,

8) włożył duży wysiłek w rozwój swojego warsztatu pracy, w tym pracowni przedmiotowej, biblioteki, świetlicy,

9) pełnił funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego lub organizacji młodzieżowej,

10) z dużym zaangażowaniem rozwijał życie kulturalne społeczności szkolnej poprzez organizowanie wyjazdów na przedstawienia teatralne, koncerty, wystawy itp.,

11) prowadził zajęcia terapeutyczne, efektywnie wspierając rozwój dzieci i młodzieży, prowadził nieodpłatnie dodatkowe zajęcia z uczniami,

12) aktywnie pomagał w pozyskiwaniu przez szkołę środków pozabudżetowych,

13) prowadził nieodpłatnie dodatkowe zajęcia z uczniami.

§ 4.

Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi także wtedy, gdy uzyskał on wysoką jakość świadczonej pracy, wyróżniał się swoją postawą oraz zaangażowaniem w wykonywaniu czynności i zajęć innych niż określone w § 3, w tym związanych z dokształcaniem, doskonaleniem, samokształceniem i współpracą ze środowiskiem społecznym szkoły, a w szczególności gdy:

1) systematycznie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe,

2) zdobytą wiedzę i umiejętności stosował w praktyce pedagogicznej i dzielił się swym doświadczeniem z innymi nauczycielami,

3) diagnozował wyniki swej pracy oraz określał skuteczność podejmowanych działań,

4) nawiązał ścisłą współpracę z rodzicami oraz pozyskał ich do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w środowisku lub umiejętnie włączał rodziców do działań pomocowych względem dziecka.

§ 5.

Nauczyciel, któremu powierzono funkcję dyrektora, może otrzymać dodatek motywacyjny za wyróżniającą pracę oraz osiągnięcia w kierowanej przez siebie szkole, a w szczególności za:

1) rosnącą jakość pracy szkoły, potwierdzoną wynikami egzaminów zewnętrznych, rezultatami uczniów w olimpiadach, konkursach i rozgrywkach sportowych,

2) umiejętność racjonalnego planowania pracy szkoły i własnej pracy kierowniczej oraz stwarzania możliwie optymalnych warunków na rzecz realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych,

3) wyróżniającą sprawność w zarządzaniu działalnością administracyjno-gospodarczą,

4) racjonalne gospodarowanie przyznanymi środkami budżetowymi,

5) aktywne pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej,

6) przestrzeganie obowiązującej dyscypliny finansowej i wykorzystywanie możliwości obniżania kosztów związanych z funkcjonowaniem szkoły,

7) terminowe i należyte wywiązywanie się wobec organu prowadzącego z obowiązków w zakresie sprawozdawczości i przekazywania informacji,

8) wyróżnianie się w dbałości o utrzymanie bezpieczeństwa, ładu i porządku wokół szkoły oraz estetyki pomieszczeń,

9) tworzenie odpowiednich warunków, sprzyjających podejmowaniu innowacji i eksperymentów oraz wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

10) aktywną współpracę ze środowiskiem lokalnym,

11) skuteczne i różnorodne promowanie szkoły i podnoszenie jej pozycji w środowisku i w regionie,

12) efektywne motywowanie nauczycieli i uczniów do udziału w olimpiadach przedmiotowych,

13) nawiązanie i utrzymanie kontaktów ze szkołami partnerskimi.

§ 6.

Wysokość dodatku motywacyjnego, który może być przyznany nauczycielowi, uzależniona będzie i odpowiednio zróżnicowana w zależności od stopnia spełnienia przez niego wymogów określonych w § 3 i § 4, a w przypadku dyrektora § 5.

§ 7.

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla szkoły wynosi 5 % sumy planowanych środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela ustala się w wysokości do 40 % jego wynagrodzenia zasadniczego.

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektora ustala się w wysokości do 50 % jego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 8.

Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje i ustala jego wysokość dyrektor szkoły, a nauczycielowi któremu powierzono stanowisko dyrektora Wójt Gminy.

§ 9.

Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

§ 10.

Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział III.
Dodatek funkcyjny

§ 11.

Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się z uwzględnieniem:

1) wielkości szkoły, w tym: liczby oddziałów, liczby uczniów, liczby zatrudnionych pracowników,

2) specyfiki szkoły, w tym realizowanej oferty dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej.

§ 12.

1. Dyrektorowi szkoły liczącej do 2 oddziałów przysługuje dodatek funkcyjnyw wysokości od
10 % do 50 % jego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dyrektorowi szkoły liczącej od 3 do 5 oddziałów przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od
10 % do 60 % jego wynagrodzenia zasadniczego.

3. Dyrektorowi szkoły liczącej od 6 do 8 oddziałów przysługuje dodatekfunkcyjny w wysokości od
20 % do 65 % jego wynagrodzenia zasadniczego.

4. Dyrektorowi szkoły liczącej powyżej 8 oddziałów przysługuje dodatek funkcyjnyw wysokości
od 20 % do70 % jego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 13.

Wicedyrektorowi szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 5% do 25% jego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 14.


Nauczycielowi wychowawcy przysługuje bez względu na stopień awansu zawodowego z tyułu powierzenia mu wychowawstwa dodatek funkcyjny w wysokości:

1. w klasach do 10 dzieci 10,00 zł

2. w klasach od 11 do 20 dzieci 20,00 zł

3. w klasach od 21 - 24 dzieci 25,00 zł

4. w klasach od 25 - 28 dzieci 30,00 zł

5. w klasach powyżej 29 dzieci 35,00 zł

6. w oddziałach przedszkolnych 20,00 zł

§ 15.

1. Nauczycielowi pełniącemu funkcję opiekuna stażu nauczyciela starającego się o awans zawodowy, przysługuje w okresie pełnienia opieki dodatek funkcyjny w wysokości 2% jego wynagrodzenia zasadniczego.

2. W przypadku sprawowania funkcji opiekuna stażu nad co najmniej dwoma nauczycielami przysługuje za okres tej opieki jeden łączny dodatek funkcyjny w wysokości 4 % jego wynagrodzenia zasadniczego.

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje w okresie przerwy w odbywaniu stażu przez nauczyciela nad którym pełniono opiekę.

4. Dodatek o którym mowa w ust.1, wypłacany jest z dołu w ostatnim dniu miesiąca. W przypadku sprawowania funkcji opiekuna stażu przez niepełny miesiąc, wysokość należnego dodatku ustala się przez pomnożenie 1/30 ustalonej stawki przez liczbę dni kalendarzowych w czasie których sprawowano tę funkcję.

§ 16.

1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora ustala Wójt Gminy.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczyceli zajmujących inne stanowiska kierownicze w szkole oraz z tytułu innych funkcji ustala dyrektor szkoły.

3. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

§ 17.

1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub opiekuna stażu, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji opiekuna stażu.

§ 18.

Dodatek funkcyjny o którym mowa w § 12, 13 i 14 wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

Rozdział IV.
Dodatek za wysługę lat

§ 19.

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje :

1) począwszy od pierwszego dnia miesiaca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastapiło w ciągu miesiąca,

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub do wyższej jego stawki nastapiło od pierwszego dnia miesiąca,

3) za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni , za które otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

3. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział V.
Dodatek za warunki pracy.

§ 20.

Dodatek za warunki pracy przyznaje się nauczycielowi który:

1) prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, w wysokości 15 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, za każdą zrealizowaną godzinę,

2) prowadzi indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego, w wysokości 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą zrealizowaną godzinę,

§ 21.

Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu za dany miesiąc.

Rozdział VI.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 22.

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1a. Dla nauczycieli realizujących w szczególnie uzasadnionych sytuacjach godziny ponadwymiarowe lub godziny doraźnych zastępstw do których nie posiadają wymaganych kwalifikacji wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc stawkę średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, określonego w art. 30 ust.3 Karty Nauczyciela przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

2. Jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych dla zdrowia, za które przysługuje nauczycielowi dodatek, wynagrodzenie zasadnicze będące podstawą ustalania wysokości wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnych zastępstw, w sposób określony w ust.1, zwiększa się o ten dodatek.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 23.

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie przepracowane.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

§ 24.

Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy w tygodniach , w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia- za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust.3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub 1/4 , gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

§ 25.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godzin doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

Rozdział VII.
Dodatek mieszkaniowy

§ 26.

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy może być przyznany nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć.

§ 27.

1. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, uzależniona jest od liczby członków rodziny i wynosi miesięcznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie -10,00 zł

2) przy dwóch osobach w rodzinie -15,00 zł

3) przy trzech osobach w rodzinie -20,00 zł

4) przy czterech osobach w rodzinie -25,00 zł

5) przy pięciu i więcej osobach w rodzinie -30,00 zł

2. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 1 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci własne i przysposobione do 18 roku życia.

3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w ust.1. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

4. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach prowadzonych przez Gminę Popielów, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, wypłacany przez wskazanego przez nauczyciela pracodawcę.

§ 28.

1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w § 27 ust.3 na ich wspólny wniosek. Nauczyciel załącza do wniosku dokumenty potwierdzające prawo do dodatku.

2. Dodatek określony w § 26 przyznaje nauczycielowi dyrektor szkoły lub przedszkola, a dyrektorowi Wójt Gminy.

3. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

§ 29.

1. Wypłata nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego ulega zawieszeniu na okres urlopu bezpłatnego nauczyciela dłuższego niż 30 dni.

2. Wznowienie wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego po ustaniu przyczyny zawieszenia następuje po złożeniu przez nauczyciela pisemnego wniosku i na zasadach określonych w § 27 i § 28.

3. Prawo do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego ulega obniżeniu, z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko od którego posiadania uzależnione jest prawo nauczyciela do dodatku kończy 18 rok życia.

4. Nauczyciel otrzymujący nauczycielski dodatek mieszkaniowy obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie pracodawcę o okolicznościach powodujących obniżenie prawa do dodatku lub zawieszenia jego wypłacenia.

§ 30.

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłacany jest w ostatnim dniu miesiąca.

Rozdział VIII.
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 31.

Środki na nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, wyodrębnione w budżecie Gminy w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, przeznacza się na :

1. Nagrody dyrektora szkoły w wysokości 70 % funduszu.

2. Nagrody organu prowadzącego w wysokości 30 % funduszu.

§ 32.

1. Nagrody z funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

2. Wysokość nagrody Wójta nie może być niższa niż 400,00 złotych.

3. Wysokość nagrody dyrektora szkoły nie może być niższa niż 200,00 złotych.

§ 33.

Środki funduszu nagród przeznaczone są na wypłaty nagród przyznawanych nauczycielom raz w roku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w innym terminie.

§ 34.

Nagroda może być przyznana nauczycielowi, bez względu na jego stopień awansu zawodowego, wymiar czasu pracy i rodzaj stanowiska zajmowanego w szkole, który wyróżnia się w swej pracy osiągnięciami dydaktyczno - wychowawczymi i przepracował co najmniej 1 rok w danej jednostce.

§ 35.

1. Nauczycielom, którym powierzono funkcje dyrektorów szkół lub przedszkoli a także innym nauczycielom, którzy osiągnęli sukcesy dydaktyczno - wychowawcze nagrody przyznaje Wójt Gminy, w ramach środków pozostających w budżecie organu prowadzącego.

2. Wójt Gminy przyznaje nagrody z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek dyrektora szkoły.

§ 36.

1. Nauczycielom realizującym zadania dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze w szkołach nagrody przyznają dyrektorzy, w ramach środków pozostających w budżecie poszczególnych jednostek.

2. Dyrektor przyznaje nagrody nauczycielom z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek rady pedagogicznej lub rady rodziców.

§ 37.

Nagrodę może otrzymać nauczyciel, który wyróżnia się osiągnięciami w działalności dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej a także osiągnięciami w realizacji innych zadań statutowych szkoły, a w szczególności gdy:

1) podejmuje działania dydaktyczno - wychowawcze oraz opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza przydział obowiązków,

2) prowadzi zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce, aktywnie i efektywnie działa na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

3) pracuje z uczniami uzdolnionymi i osiąga wyróżniające efekty w przygotowaniu ich do olimpiad i konkursów przedmiotowych,

4) wzorowo organizuje współpracę z rodzicami i we współpracy z nimi rozwiązuje problemy wychowawcze,

5) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i przedszkola organizując imprezy ogólnoszkolne i środowiskowe,

6) promuje swoją szkołę i przedszkole w środowisku i w regionie,

7) dzieli się swoimi doświadczeniami poprzez publikacje i opracowanie materiałów metodycznych służącym innym nauczycielom,

8) prowadzi wymianę międzynarodową uczniów,

9) podejmuje działalność innowacyjną,

10) wzbogaca swój warsztat pracy pedagogicznej i wychowawczej,

11) prowadzi lekcje otwarte dla nauczycieli i zajęcia w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

12) systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe,

13) aktywnie współpracuje ze strukturami samorządowymi lub organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji,

14) dba o estetykę i sprawność środków dydaktycznych i urządzeń szkolnych,

15) podejmuje działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, w tym w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu.

§ 38.

Nauczyciele, którym powierzono funkcje dyrektorów, mogą otrzymać nagrodę za wyróżniającą pracę oraz osiągnięcia w kierowanej przez siebie szkole, a w szczególności za:

1) rosnącą jakość pracy potwierdzoną w przypadku szkoły wynikami egzaminów zewnętrznych, rezultatami uczniów w olimpiadach, konkursach i rozgrywkach sportowych,

2) wyróżniającą sprawność w zarządzaniu działalnością administracyjno - gospodarczą,

3) racjonalne gospodarowanie przyznanymi środkami budżetowymi i pozyskiwanie ich z innych źródeł w tym z funduszy Unii Europejskiej oraz przestrzeganie obowiązującej dyscypliny finansowej ,

4) terminowe i należyte wywiązywanie się wobec organu prowadzącego z obowiązków w zakresie sprawozdawczości i przekazywania informacji,

5) umiejętność racjonalnego planowania pracy szkoły oraz stwarzania możliwie optymalnych warunków na rzecz realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych,

6) tworzenie odpowiednich warunków sprzyjających wdrażaniu innowacji oraz doskonaleniu zawodowemu nauczycieli,

7) wyróżnianie się w dbałości o utrzymanie ładu i porządku wokół szkoły oraz estetyki jej pomieszczeń i realizowanie działań inwestycyjnych,

8) skuteczne i różnorodne promowanie szkoły i podnoszenie jej pozycji w środowisku i w regionie,

9) realizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli i wprowadzanie szkoły na drogę rozwoju organizacyjnego,

10) rozwiązywanie problemów wychowawczych, społecznych i przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym,

11) wyróżnianie się w dbałości o zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, w tym w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu.

§ 39.

Zawiadomienie o przyznaniu nagrody przekazuje się nauczycielowi w formie pisemnej. Kopię zawiadomienia włącza się do akt osobowych.

Rozdział IX.
Postanowienia końcowe.

§ 40.

Traci moc uchwała Nr XXX/194/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 23 kwietnia 2009 r w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, uchwała Nr XXV/175/2008 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2008r w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz uchwała Nr XXV/176/2008 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2008r w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Popielów.

§ 41.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 42.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Stanisław Górka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama