Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXIX/207/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 19 grudnia 2012 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/107/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2012 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.[1]) ), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.[2]) ) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/107/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2012 rok (zwanej dalej uchwałą budżetową), dokonuje się następujących zmian:

1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu, określoną w § 2 pkt 1 uchwały budżetowej, zwiększa się o kwotę 221.052,00 zł i dokonuje zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dochody bieżące, określone w § 2 pkt 2 uchwały budżetowej, zwiększa się o kwotę 122.422,00 zł i dokonuje zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1A do niniejszej uchwały;

3) dochody majątkowe, określone w § 2 pkt 3 uchwały budżetowej, zwiększa się o kwotę 98.630,00 zł i dokonuje zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1B do niniejszej uchwały;

4) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu, określoną w § 3 pkt 1 uchwały budżetowej, zwiększa się o kwotę 221.052,00 zł i dokonuje zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) wydatki bieżące, określone w § 3 pkt 2 uchwały budżetowej, zwiększa się o kwotę 218.052,00 zł i dokonuje zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2A do niniejszej uchwały;

6) wydatki majątkowe, określone w § 3 pkt 3 uchwały budżetowej, zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł i dokonuje zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2B do niniejszej uchwały;

7) plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł , w wyniku czego § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie 857.019,12 zł i wydatków w łącznej kwocie 857.019,12 zł dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, jak w załączniku Nr 5.";

8) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

9) łączną kwotę dotacji udzielonych w roku 2012, zmniejsza się o kwotę 55.053,00 zł w wyniku czego § 11 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

"§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują kwoty dotacji w łącznej kwocie 5.428.894,00 zł udzielane w roku 2012, jak w załączniku Nr 6.";

10) załącznik Nr 6 uchwały budżetowej "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2012 rok", otrzymuje nowe brzmienie, zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Farion


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/207/2012
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/207/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2012r.

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XXIX/207/2012
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1A.pdf

Załącznik nr 1A do Uchwały Nr XXIX/207/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2012r.

Załącznik Nr 1B do Uchwały Nr XXIX/207/2012
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1B.pdf

Załącznik nr 1B do Uchwały Nr XXIX/207/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2012r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/207/2012
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/207/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2012r.

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XXIX/207/2012
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik2A.pdf

Załącznik nr 2A do Uchwały Nr XXIX/207/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2012r.

Załącznik Nr 2B do Uchwały Nr XXIX/207/2012
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik2B.pdf

Załącznik nr 2B do Uchwały Nr XXIX/207/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2012r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/207/2012
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/207/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2012r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/207/2012
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIX/207/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2012r.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe