Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXVII/206/2012 Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/127/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów

Tekst pierwotny

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/127/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 22 marca 2012 r w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się wysokość opłat za czynności związane z usunięciem i przechowywaniem pojazdu w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym:

RODZAJ POJAZDU

Opłata za usunięcie pojazdu

Opłata za każdą dobę przechowywania pojazdu na parkingu

Rower lub motorower

110 zł

17 zł

Motocykl

218 zł

24 zł

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t

478 zł

37 zł

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t

597 zł

49 zł

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t

846 zł

71 zł

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t

1247 zł

132 zł

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1518 zł

196 zł

"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Władysław Zawadzki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe