| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXI/284/13 Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 23 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 84,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21. z 2013 r. poz. 228 ), Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/280/13 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się § 2;

2) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 2. Odpady odbierane będą z 3 szt. pojemników na odpady z selektywnej zbiórki oraz 1 szt. pojemnika na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.";

3) po § 2 kolejne paragrafy otrzymują numerację 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

4) w § 4 skreśla się słowa "i worków";

5) w § 5 punkcie 1 po słowie "wielorodzinnej" dodaje się słowa ", a dla pozostałych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w cyklu dwutygodniowym";

6) w § 5 punkcie 2 po słowie "wielorodzinnej" dodaje się słowa ", a dla pozostałych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w cyklu dwutygodniowym";

7) § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone - nie rzadziej niż raz w tygodniu w okresie pomiędzy 1 kwietnia a 30 listopada zarówno dla zabudowy jednorodzinnej jak i wielorodzinnej, a także dla pozostałych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu w okresie pomiędzy 1 grudnia a 31 marca zarówno dla zabudowy jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej, a także dla pozostałych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;".

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w "Wiadomościach Ozimskich".

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Joachim Wiesbach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »