reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI/165/13 Rady Gminy Jemielnica

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica, na 2013 r

Na podstawie art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002; z 2004 r., Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959; z 2005 r., Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r., Nr 249, poz. 1830; z 2008 r., Nr 199, poz. 1227; z 2009 r., Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753; z 2010 r., Nr 47, poz. 278; oraz z 2011 r., Nr 230, poz. 1373; oraz z 2012 r., poz. 908 i poz. 985) oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz 2012 r., poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica, na 2013 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Gminy Jemielnica oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jemielnica i innych miejscach publicznych na terenie Gminy Jemielnica.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Drzyzga


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/165/13
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 27 marca 2013 r.

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica, na 2013 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejsza uchwała ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002 - ze zmianami) przebywających na terenie Jemielnica.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o :

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Jemielnica,

2) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Jemielnica,

3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Jemielnicy,

4) samodzielne stanowiska - należy przez to rozumieć ds. gospodarki komunalnej i samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i odnowy wsi Urzędu Gminy Jemielnica,

5) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U z 2003 roku Nr 106, poz.1002 - ze zmianami)

6) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica, na 2013 roku.

§ 3. Koordynatorem niniejszego Programu jest Wójt, natomiast realizatorem Programu są:

1) samodzielne stanowiska,

2) schroniska dla zwierząt,

3) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt.

Rozdział 2.
Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca

w schronisku dla zwierząt

§ 4. Na terenie Gminy odławianie bezdomnych zwierząt będzie następować w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa.

§ 5. 1. Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych w obrębie Gminy, co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, przyjmować będą samodzielne stanowiska, które podejmą działania zmierzające do ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierząt.

2. W przypadku nieustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia, o którym mowa w ust.1, samodzielne stanowiska podejmują działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

§ 6. 1. Bezdomne zwierzęta odławiane będą przez podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie, spełniającego wymagania określone w obowiązujących przepisach, na podstawie umowy zawartej z Gminą na przeprowadzenie wyłapywania zwierząt bezdomnych.

2. Odłowione zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione i umieszczone w schronisku dla zwierząt, prowadzonym przez podmiot, z którym została zawarta umowa w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

§ 7. Odłowione zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności do zwierzęcia, pod warunkiem pokrycia poniesionych przez Gminę kosztów związanych z odłowieniem, opieką weterynaryjną, przewiezieniem i umieszczeniem zwierzęcia w schronisku.

§ 8. Bezdomne zwierzęta gospodarskie zostaną przewiezione i umieszczone w gospodarstwie rolnym określonym zgodnie z § 13 niniejszego Programu.

Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

§ 9. 1. Koty wolno żyjące jako zwierzęta bezdomne, nie są odławiane na zasadach określonych w Rozdziale 2 niniejszego Programu.

2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane jest poprzez:

1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów, którzy zarejestrowani są przez samodzielne stanowiska,

2) finansowania leczenia zwierząt w ramach umów zawartych z zakładami leczenia zwierząt.

3. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących Gmina finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt.

4. Wójt może wydać społecznemu opiekunowi (karmicielowi) skierowanie na przeprowadzenie zabiegu sterylizacji lub kastracji oraz leczenie kotów wolno żyjących przez zakład leczenia zwierząt, z którym Gmina zawarła stosowną umowę.

Rozdział 4.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt.

§ 10. 1. Gmina pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych przebywających na jej terenie.

2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust.1:

1) Gmina zawiera umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt oraz na opiekę nad nimi, dofinansowywanych z budżetu Gminy,

2) bezdomne zwierzęta będą na zlecenie Gminy wyłapywane na zasadach określonych w Rozdziale 2 i przewożone do zakładu leczniczego dla zwierząt, o którym mowa w pkt 1, w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji,

3) po przeprowadzeniu zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierzęta wrócą do miejsc macierzystych (koty wolno żyjące) bądź trafią do adopcji,

4) Gmina pokrywa koszty zabiegu sterylizacji lub kastracji na podstawie wystawionego przez zakład leczniczy dla zwierząt rachunku (faktury).

Rozdział 5.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 11. Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez:

1) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy tj. stworzenie elektronicznej bazy danych na stronie internetowej, umieszczanie zdjęć i informacji dotyczących odłowionych zwierząt na tej stronie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu,

2) prowadzenie przy pomocy mediów akcji edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami,

3) promowanie adopcji zwierząt bezdomnych ze schroniska.

Rozdział 6.
Usypianie ślepych miotów

§ 12. 1. Gmina pokrywa koszty uśpienia ślepych miotów psów lub kotów bezdomnych.

2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust.1:

1) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które jeszcze są ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli,

2) zabieg uśpienia na zasadach określonych w pkt 1 przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usługi usypiania ślepych miotów psów i kotów,

3) Gmina dokonuje zapłaty kosztów zabiegu bezpośrednio lekarzowi weterynarii zgodnie z warunkami określonymi w umowie, o której mowa w pkt 2, na podstawie wystawionego rachunku (faktury).

Rozdział 7.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 13. Gospodarstwo rolne, które zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich, powinno spełniać wymagania dotyczące:

1) zasad przemieszczeń pomiędzy stadami,

2) odpowiednich warunków bytowania zwierząt gospodarskich, w tym minimalnych norm powierzchni, określone w obowiązujących w tym zakresie przepisach, w tym w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 ze zmianami).

Rozdział 8.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

§ 14. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt Gmina realizuje poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu gminy Jemielnica.

Rozdział 9.
Edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami

§ 15. Gmina może prowadzić we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji zwierząt oraz adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 10.
Finansowanie Programu

§ 16. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy w wysokości 19 000,00 zł.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust.1, wydatkowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza ustawą z dnia 29 stycznie 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010 roku Nr 113, poz.759 - ze zmianami).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama